Skip to content

Skip to table of contents

 ISTÓRIA 96

Jesus kura ema moras sira

Jesus kura ema moras sira

DURANTE laʼo lemo-rai, Jesus kura ema moras sira. Ema barak iha aldeia no sidade konta ba malu kona-ba milagre sira-neʼe. Nuneʼe, ema lori sira neʼebé kudeʼik, matan-delek, tilun-diuk no ema moras oioin ba Jesus. Nia kura ema moras sira-neʼe hotu.

Agora, tinan tolu resin liu ona husi tempu neʼebé João fó batizmu ba Jesus. Jesus fó-hatene ba ninia apóstolu sira katak lakleur tan nia sei bá Jeruzalein, no ema sei oho nia iha neʼebá, no tuirmai, nia sei moris fali husi mate. Molok neʼe, Jesus kontinua kura ema moras sira.

Loron ida, Jesus hanorin daudauk ema iha loron-Sábadu. Sábadu mak loron neʼebé ema judeu deskansa. Feto neʼebé ó haree iha neʼe moras todan. Durante tinan 18, nia laʼo bonko, no la bele hamriik loos. Nuneʼe, Jesus tau liman ba nia, no nia hahú hamriik loos ona. Nia diʼak tiha!

Buat neʼe halo naʼi-ulun relijiaun sira sai hirus. Naʼi-ulun ida hakilar ba ema-lubun boot: ‘Iha loron neen atu serbisu. Loron hirak-neʼe mak imi bele mai atu kura, laʼós iha loron-Sábadu!’

Maibé Jesus hatán: ‘Imi laran-aat. Imi kore imi-nia kuda-burru no lori ba liʼur atu fó-hemu iha loron-Sábadu. Nuneʼe, tansá mak iha loron-Sábadu labele kura feto neʼebé terus ho moras durante tinan 18?’ Jesus nia liafuan hamoe ema laran-aat sira-neʼe.

Depois, Jesus no ninia apóstolu sira bá toʼo Jeruzalein. Bainhira sira foin sai husi sidade Jerikó, ema matan-delek naʼin-rua neʼebé moris nuʼudar ezmola-naʼin rona katak Jesus liu daudauk. Nuneʼe sira hakilar: ‘Jesus, tulun ami!’

Jesus bolu ema matan-delek sira-neʼe hodi husu: ‘Imi hakarak haʼu atu halo saida ba imi?’ Sira hatete: ‘Naʼi, loke ami-nia matan bá!’ Jesus tau liman ba sira-nia matan, no tempu neʼe kedas sira bele haree! Hatene tanbasá Jesus halo milagre hotu neʼebé furak hanesan neʼe? Tanba nia hadomi ema no hakarak sira atu fiar nia. Tan neʼe mak ita bele fiar katak kuandu nia ukun nuʼudar Liurai sei la iha tan ema ida neʼebé moras iha mundu.