Skip to content

Skip to table of contents

 ISTÓRIA 83

Moru Jeruzalein

Moru Jeruzalein

HAREE bá serbisu neʼebé ema halo daudauk iha neʼe. Ema Izraél sira okupadu atu harii moru Jeruzalein. Tinan 152 liubá, kuandu Liurai Nabucodonosor sobu Jeruzalein, nia harahun moru neʼe no sunu sidade nia odamatan. Bainhira ema Izraél foin toʼo mai husi Babilónia, sira la harii fali moru neʼe.

Tuir ó-nia hanoin oinsá mak ema sente kuandu sira hela iha neʼe tinan ba tinan no la iha moru haleʼu sira-nia sidade? Sira la sente seguru. La susar ba inimigu sira atu tama no ataka sira. Maibé agora, mane ida-neʼe naran Neemias ajuda ema atu harii fali moru neʼe. Ó hatene sé mak Neemias?

Neemias mak ema Izraél ida neʼebé mai husi sidade Susan, sidade neʼebé Mordecai no Ester hela. Neemias serbisu iha liurai nia palásiu, no karik kolega diʼak ho Mordecai no Liurai-Feto Ester. Maibé Bíblia la hatete katak Neemias serbisu ba Ester nia laʼen, Liurai Assuero. Nia serbisu ba liurai tuirmai, Liurai Artaxerxes.

Hanoin-hetan, Artaxerxes mak liurai diʼak neʼebé fó osan barak ba Esdras atu lori fali ba Jeruzalein atu hadiʼa Jeová nia templu. Maibé, Esdras la harii fali sidade nia moru neʼebé naksobu tiha ona. Mai ita haree oinsá mak Neemias halaʼo serbisu neʼe.

Tinan 13 mak liu tiha husi tempu neʼebé Artaxerxes fó osan ba Esdras atu hadiʼa templu. Agora, Neemias mak xefe neʼebé toma konta ba Liurai Assuero nia hemu. Neʼe katak nia mak fó tua ba liurai, no tau matan atu ema ida la bele tau venenu iha liurai nia hemu. Serbisu neʼe importante tebes.

Entaun, loron ida, Neemias nia família ida naran Hanani hamutuk ho ema seluk mai husi rai Izraél atu vizita Neemias. Sira fó-hatene ba nia kona-ba susar neʼebé ema Izraél sira hasoru daudauk, no moru Jeruzalein neʼebé naksobu hela. Neemias sente triste tebes no nia halo orasaun ba Jeová kona-ba neʼe.

Loron ida, liurai haree Neemias nia oin triste, no husu: ‘Tansá ó triste hanesan neʼe?’ Neemias hatete katak tanba Jeruzalein seidauk hadiʼa didiʼak no moru mós naksobu hela. Liurai husu: ‘Ó hakarak saida?’

Neemias hatán: ‘Husik haʼu bá Jeruzalein, atubele harii fali moru neʼe.’ Liurai Artaxerxes laran-diʼak tebes. Liurai hatete katak Neemias bele bá, no nia mós ajuda Neemias hetan ai neʼebé sira presiza atu halaʼo serbisu neʼe. Toʼo tiha Jeruzalein, Neemias fó-hatene kedas ba povu kona-ba ninia planu neʼe. Sira gosta ideia neʼe, no hatete: ‘Mai ita hahú serbisu.’

Kuandu ema Izraél nia inimigu sira haree moru saʼe daudauk, sira hatete: ‘Ita sei saʼe bá no oho sira hodi hapara serbisu.’ Maibé, Neemias rona kona-ba neʼe no nia fó surik no diman ba serbisu-naʼin. Nia hatete: ‘Keta taʼuk ba imi-nia inimigu. Luta ba imi-nia maun-alin, ba imi-nia oan, ba imi-nia feen, no ba imi-nia uma.’

Ema sai brani tebes. Sira prontu ho sira-nia surik no diman loron no kalan, no kontinua serbisu. Nuneʼe, iha loron 52 deʼit moru ramata tiha. Agora, povu sente seguru iha sidade nia laran. Neemias no Esdras hanorin Maromak nia ukun-fuan ba povu, no sira haksolok tebes.

Maibé, sira-nia moris sei lahanesan ho tempu antes ema lori povu Izraél bá Babilónia nuʼudar dadur. Agora liurai Pérsia mak ukun ba povu no sira tenke serbí ba nia. Maibé Jeová promete tiha ona katak nia sei haruka liurai foun ida, no liurai ida-neʼe sei lori dame ba ema. Liurai neʼe mak sé? Oinsá mak nia sei lori dame ba Rai? Maizumenus tinan 450 liu tiha mak foin bele aprende tan kona-ba neʼe. Tempu neʼe, bebé ida neʼebé importante liu mak moris. Kona-ba neʼe, ita sei aprende kona-ba neʼe iha istória seluk.