Skip to content

Skip to table of contents

 ISTÓRIA 43

Josué sai ulun-naʼin

Josué sai ulun-naʼin

MOISÉS hakarak tama iha Kanaan hamutuk ho ema Izraél. Nuneʼe nia husu: ‘Jeová, husik haʼu hakur Mota Jordaun, no haree rai diʼak neʼebá.’ Maibé Jeová hatete: ‘Toʼo ona! Labele koʼalia tan kona-ba ida-neʼe!’ Hatene tanbasá Jeová hatete nuneʼe?

Tanba buat neʼebé akontese kuandu Moisés baku fatuk-lolon. Hanoin-hetan, nia no Aarão la hahiʼi Jeová. Sira la hatete ba povu katak Jeová mak hasai bee husi fatuk-lolon. Tan neʼe mak Jeová hatete katak nia la husik sira tama iha Kanaan.

Nuneʼe, fulan balu depois Aarão mate, Jeová hatete ba Moisés: ‘Lori Josué hamriik iha amlulik Eleazar no povu hotu nia oin. No fó-hatene ema hotu-hotu katak Josué mak ulun-naʼin foun.’ Moisés halo duni buat neʼebé Jeová haruka, hanesan ó bele haree iha dezeñu neʼe.

Tuirmai, Jeová hatete ba Josué: ‘Sai forte, labele taʼuk. Ó sei lori ema Izraél atu tama rai Kanaan neʼebé haʼu promete tiha ona ba sira, no haʼu sei hamutuk ho ó.’

Depois, Jeová haruka Moisés atu saʼe ba Foho Nebu iha rai Moab. Iha leten neʼebá Moisés bele haree Mota Jordaun no rai Kanaan neʼebé furak. Jeová hatete: ‘Ida-neʼe mak rai neʼebé haʼu promete ona atu fó ba Abraão, Isaac no Jacob nia oan sira. Haʼu husik ó haree rai neʼe, maibé la husik ó tama.’

Moisés mate iha Foho Nebu leten neʼebá. Nia tinan 120. Nia sei forte, no nia matan sei diʼak. Povu triste tebes no tanis tanba Moisés mate. Maibé, sira kontente tanba iha Josué nuʼudar ulun-naʼin foun.