Skip to content

Skip to table of contents

 ISTÓRIA 2

Jardín neʼebé furak

Jardín neʼebé furak

HAREE fatin neʼe! Furak tebetebes! Haree duʼut, ai, no ai-funan, no animál hotu. Ó bele hatudu elefante no leaun ka lae?

Oinsá mak jardín furak neʼe hahú? Entaun, mai ita haree oinsá mak Maromak prepara mundu neʼe mai ita.

Ulukliu, Maromak halo duʼut matak taka rai. No mós, nia halo ai-horis oioin. Ai-horis sira-neʼe halo rai sai furak. La’ós neʼe deʼit, ai-horis sira-neʼe mós bele sai hahán neʼebé gostu tebes mai ita.

Tuirmai, Maromak halo ikan nani iha tasi, no manu semo iha lalehan. Nia halo asu, busa, no kuda; animál boot no animál kiʼik. Iha ó-nia fatin, animál saida mak iha? Ita tenkesér kontente tanba Maromak halo buat hotu mai ita, loos ka lae?

Ikusmai, Maromak halo fatin ketak ida iha Rai. Nia hanaran fatin neʼe jardín Eden. Fatin neʼe la kuran buat ida. Buat hotu-hotu furak tebes. No Maromak hakarak Rai tomak sai furak hanesan jardín ida-neʼe.

Maibé haree dala ida tan ba dezeñu neʼe. Hatene buat saida mak Maromak seidauk halo? Mai haree toʼok.