Skip to content

Skip to table of contents

 LISAUN 4

Nia halo nia aman no mós Jeová kontente

Nia halo nia aman no mós Jeová kontente

Saida mak Jefte promete ba Jeová?

Maski susar, maibé Jefte nia oan halo tuir ninia aman nia promete

Ó bele hatudu feto kiʼik iha dezeñu neʼe ka lae?— Feto neʼe mak Jefte nia oan-feto. Maski Bíblia la fó sai feto neʼe nia naran, maibé ita hatene katak nia halo nia aman no mós Jeová kontente. Mai ita aprende kona-ba nia ho ninia aman Jefte.

Jefte mak mane neʼebé diʼak no nia uza tempu barak atu hanorin ninia oan-feto kona-ba Jeová. Nia mak mane neʼebé forte no nia mós ulun-naʼin neʼebé diʼak. Tan neʼe, ema Izraél husu nia atu sai sira-nia ulun hodi halo funu hasoru sira-nia inimigu.

Jefte halo orasaun no husu Jeová atu ajuda nia manán. Jefte promete katak se nia manán funu neʼe, nia sei fó ba Jeová ema primeiru neʼebé sai husi ninia uma  kuandu nia fila fali. Ema ida-neʼe tenke hela no serbisu iha Maromak nia tabernákulu iha ninia moris tomak. Tabernákulu mak fatin neʼebé ema bá atu adora Maromak iha tempu neʼebá. Afinál, Jefte manán duni funu neʼe! Kuandu nia fila fali, hatene sé mak ema primeiru neʼebé sai husi ninia uma?—

Sin, Jefte nia oan-feto! Nia mak Jefte nia oan mesak ida deʼit, maibé agora Jefte tenke husu nia atu husik uma. Ida-neʼe halo Jefte triste tebes. Maibé la haluha katak nia halo ona promete. Iha tempu neʼe kedas ninia oan-feto dehan: ‘Se apá halo ona promete ba Jeová, apá tenke halo tuir promete neʼe.’

Tinan-tinan, Jefte nia oan-feto nia kolega sira mai atu vizita nia

Jefte nia oan-feto mós sente triste. Iha tabernákulu nia la bele kaben no iha oan. Maski nuneʼe, nia hakarak tebes atu halo tuir nia aman nia promete no halo Jeová kontente. Ida-neʼe mak importante liu ba nia duké kaben no iha oan. Tan neʼe, nia sai husi ninia uma no hela iha tabernákulu iha ninia moris tomak.

Tuir ó-nia hanoin, Jefte nia oan-feto halo ninia aman no mós Jeová kontente ka lae?— Sin, nia halo sira kontente! Se ó halo tuir no hadomi Jeová, ó mós bele sai hanesan Jefte nia oan-feto. No ó sei halo ó-nia inan-aman no mós Jeová kontente tebes.