Hatudu domin ba malu iha rai-Malavi

MORIS KRISTAUN NO HAKLAKEN PROGRAMA NO NOTA Outubru 2018

Ezemplu atu haklaken

Ezemplu atu haklaken kona-ba tanbasá ema hasoru terus no Maromak sei halo saida kona-ba neʼe.

RIKUSOIN HUSI BÍBLIA

Jesus tau matan ninia bibi sira

Jesus, mak Bibi-Atan Diʼak, nia hatene ninia bibi ida-idak nia presiza, fraku, no kbiit.

RIKUSOIN HUSI BÍBLIA

Banati-tuir Jesus nia laran-sadiʼa

Oinsá mak Jesus hatudu laran-sadiʼa no hanoin ema iha dalan neʼebé diʼak tebes?

RIKUSOIN HUSI BÍBLIA

“Haʼu fó ezemplu ba imi”

Jesus hanorin apóstolu sira atu sai haraik-an no serbí sira-nia maluk.

MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

Domin hatudu sai ema kristaun neʼebé loos​—La hanoin an deʼit, la sai hirus lalais

Atu hatudu domin hanesan Kristu, ita tenke tau uluk ema seluk nia interese no la sai hirus lalais.

RIKUSOIN HUSI BÍBLIA

“Imi laʼós mundu neʼe nian”

Jesus nia dixípulu sira presiza aten-brani atu la husik ema iha mundu nia hanoin no hahalok kona sira.

MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

Domin hatudu sai ema kristaun neʼebé loos​—Proteje unidade neʼebé folin-boot

Atu iha nafatin unidade, ita tenke haree buat diʼak husi ema seluk no fó perdua ho laran.

RIKUSOIN HUSI BÍBLIA

Jesus fó sasin kona-ba lia-loos

Nuʼudar Jesus nia dixípulu, ita mós fó sasin kona-ba lia-loos liuhusi liafuan no liuhusi hahalok.

MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

Domin hatudu sai ema kristaun neʼebé loos​—Haksolok ho lia-loos

Ita tenke fó sasin lia-loos no haksolok ho lia-loos maski moris iha mundu neʼebé nakonu ho lia-bosok no hahalok laloos.