Skip to content

Skip to table of contents

 MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

“Fó prezente ba Jeová”

“Fó prezente ba Jeová”

Ohin loron, ita bele “fó prezente ba Jeová” iha dalan oinsá? (1Cr 29:5, 9, 14) Lista iha kraik hatudu dalan oioin ita bele fó kontribuisaun tuir ita-nia hakarak hodi fó apoiu ba Testemuña ba Jeová nia serbisu iha ita-nia área no mundu tomak.

KONTRIBUISAUN ONLINE KA TAU IHA KAIXA KONTRIBUISAUN ATU FÓ APOIU BA:

 • SERBISU IHA MUNDU TOMAK

  konstrusaun no serbisu iha sukursál no eskritóriu tradusaun sira

  eskola Bíblia sira

  pioneiru tempu-tomak

  ajuda iha tempu dezastre

  halo livru, vídeo, no publikasaun online

 • KONGREGASAUN NIA GASTU

  kongregasaun nia gastu oioin, hanesan hola sasán no halo manutensaun ba Reuniaun-Fatin

  rezolusaun husi kongregasaun atu haruka osan ba sukursál kona-ba:

  • harii Reuniaun-Fatin no salaun ba reuniaun boot sira iha mundu tomak

  • arranju atu fó ajuda iha mundu tomak

  • atividade seluk tan iha mundu tomak

REUNIAUN BOOT SIRA

Kontribuisaun neʼebé simu husi Ita-nia reuniaun boot ba loron tolu nian haruka ba serbisu iha mundu tomak. Tuirmai konta husi serbisu iha mundu tomak selu fali gasta ba reuniaun boot sira, reuniaun boot espesiál no internasionál.

Kontribuisaun neʼebé simu husi reuniaun boot ba loron ida nian selu ba aluga, uza, no halo manutensaun ba salaun reuniaun boot ba loron ida nian no gastu seluk tan. Dala ruma mós haruka osan neʼebé restu ba serbisu iha mundu tomak.