Skip to content

Skip to table of contents

 MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

Matan-moris no badinas nafatin bainhira hasoru situasaun foun

Matan-moris no badinas nafatin bainhira hasoru situasaun foun

Ita-nia moris sempre iha mudansa, liuliu iha loron ikus sira-neʼe. (1Ko 7:31) Mudansa balu diʼak, balu ladiʼak. Dala ruma ita hatene mudansa sira-neʼe sei akontese, maibé dala ruma mosu derrepente deʼit. Mudansa sira-neʼe bele estraga ita-nia toman ba adorasaun no halo fraku ita-nia relasaun ho Jeová. Saida mak bele ajuda ita atu matan-moris no badinas nafatin iha Maromak nia serbisu bainhira ita hasoru situasaun foun ruma? Haree vídeo Hamriik metin nafatin iha lia-loos maski muda ba fatin foun, depois hatán ba pergunta sira tuirmai neʼe:

  • Konsellu saida mak irmaun ida fó ba aman neʼe?

  • Oinsá mak prinsípiu iha Mateus 7:25 kona família neʼe nia situasaun?

  • Família neʼe halo saida atu prepara an hodi muda ba fatin foun, no oinsá mak neʼe ajuda sira?

  • Saida mak ajuda família neʼe atu sai toman ho situasaun foun iha kongregasaun no iha haklaken?

Mudansa boot neʼebé haʼu foin hasoru daudaun:

Oinsá mak haʼu bele uza informasaun neʼebé haʼu aprende husi vídeo neʼe iha haʼu-nia situasaun?