Skip to content

Skip to table of contents

27 Maiu–2 Juñu

GALÁSIA 1-3

27 Maiu–2 Juñu

RIKUSOIN HUSI BÍBLIA

TREINU KONA-BA HAKLAKEN

MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

  • Knananuk 92

  • Ema hotu bele hola parte atu tau matan ita-nia fatin adorasaun nian”: (Min. 15) Diskursu husi katuas ida. Husu rona-naʼin atu fó komentáriu. Haree tiha vídeo Tau matan ba ita-nia fatin adorasaun nian, halo entrevista ho reprezentante husi grupu katuas neʼebé tau matan ba Reuniaun-Fatin, hodi husu pergunta tuirmai. (Se la iha, halo entrevista ho koordenadór ba grupu katuas nian. Se kongregasaun seluk la uza Ita-nia Reuniaun-Fatin, halo entrevista ho koordenadór neʼebé tau matan ba Reuniaun-Fatin.) Nuʼudar kongregasaun, ita halo tuir programa manutensaun ka lae? Ita serbisu ho seguru ka lae? Foin daudauk ita halo ona manutensaun saida deʼit? Projetu saida mak ita sei halo iha futuru? Se ema ruma iha matenek kona-ba manutensaun, ka hakarak aprende, saida mak nia presiza halo? Oinsá mak ita hotu bele ajuda atu tau matan Reuniaun-Fatin?

  • Estudu Bíblia iha Kongregasaun: (Min. 30) bhs kap. 3 par. 21-24 no Rezumu

  • Halo rezumu ba programa ohin nian no fó sai programa semana oin (Min. 3)

  • Knananuk 72 no orasaun