Skip to content

Skip to table of contents

 MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

Oinsá mak Ita sei prepara ba Memoriál?

Oinsá mak Ita sei prepara ba Memoriál?

Komesa tinan neʼe, ita sei iha tempu barak liután atu prepara ba Memoriál kona-ba Jesus nia mate. Se Memoriál monu iha loron baileet, ita sei la halaʼo reuniaun Moris Kristaun no Haklaken ba semana neʼe. No se Memoriál monu iha findesemana, ita sei la halaʼo diskursu públiku no Estudu Livru Haklaken. Tanba sei iha tempu barak liután, Ita sei aproveita tempu neʼe ka lae? Presiza halo arranju oioin atu prepara ba tempu espesiál neʼe, hanesan mós iha apóstolu sira-nia tempu. (Lc 22:7-13; km 3/15 p. 1) Maibé ita hotu tenke prepara ita-nia laran. Oinsá atu halo ida-neʼe?

  • Hanoin kona-ba tanbasá importante atu tuir.​—1Ko 11:23-26

  • Halo orasaun no hanoin didiʼak kona-ba Ita-nia relasaun ho Jeová.​—1Ko 11:27-29; 2Ko 13:5

  • Lee no hanoin kleʼan kona-ba informasaun no eskritura sira neʼebé koʼalia kona-ba Memoriál nia signifikadu.​—Jo 3:16; 15:13

Irmaun-irmán balu lee no hanoin kleʼan kona-ba programa lee Bíblia nian ba tempu Memoriál iha livru Buka-hatene Didiʼak Eskritura Loron-loron. Ema balu uza eskritura sira husi tabela iha kraik. Ema seluk lee Livru Haklaken sira neʼebé koʼalia kona-ba Memoriál no domin neʼebé Jeová no Jesus hatudu mai ita. Saida deʼit mak Ita uza hodi estuda kona-ba Memoriál, hein katak ida-neʼe halo Ita hakbesik liután ba Jeová no ninia Oan.