Skip to content

Skip to table of contents

 MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

Ajuda ita-nia família hanoin-hetan Jeová

Ajuda ita-nia família hanoin-hetan Jeová

Jeremias hetan knaar atu fó avizu ba ema judeu kona-ba susar boot neʼebé sira atu hasoru tanba sira haluha ona sira-nia Maromak Jeová. (Jer 13:25) Oinsá mak nasaun Izraél bele monu ba situasaun triste neʼe? Izraél nia família sira lakon ona sira-nia relasaun diʼak ho Jeová. Tanba família nia ulun sira la halo tuir ona Jeová nia matadalan neʼebé hakerek iha Deuteronômio (Ulangan) 6:5-7.

Ohin loron, família neʼebé iha relasaun metin ho Jeová hametin ita-nia kongregasaun. Família nia ulun bele ajuda família atu hanoin-hetan Jeová liuhusi halaʼo beibeik programa Adorasaun Família nian. (Sal 22:27) Bainhira haree tiha vídeo Liafuan sira . . . tenke rai iha imi-nia laran”Entrevista ba família sira, hatán ba pergunta sira tuirmai neʼe:

  • Maski la fasil, maibé oinsá mak família balu bele halaʼo adorasaun família nian ho susesu?

  • Halaʼo beibeik Adorasaun Família nian neʼebé kona família nia presiza bele lori rezultadu diʼak saida deʼit?

  • Saida deʼit mak halo susar ba haʼu atu halaʼo adorasaun família nian, no oinsá mak haʼu bele hadiʼa problema neʼe?