Skip to content

Skip to table of contents

 MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

Saida mak Ita bele aprende husi sira?

Saida mak Ita bele aprende husi sira?

Ita mak irmaun neʼebé foin daudauk hetan knaar nuʼudar atan ka katuas ba kongregasaun ka lae? Karik Ita iha matenek ka abilidade ruma, ka hetan edukasaun neʼebé atan no katuas sira seluk la iha. Maski irmaun laran-metin sira-neʼe balu la serbí ona nuʼudar atan ka katuas tanba moras, idade ona, ka responsabilidade iha família laran, maibé Ita nafatin bele aprende buat barak husi sira.

HAREE VÍDEO HATUDU RESPEITU BA IRMAUN SIRA NEʼEBÉ IHA ESPERIÉNSIA, DEPOIS HATÁN BA PERGUNTA SIRA TUIRMAI NEʼE:

  1. 1. Oinsá mak irmaun Ricardo hatudu respeitu ba irmaun Bello?

  2. 2. Sala saida mak Beni halo, no tanbasá?

  3. 3. Saida mak Beni aprende husi Eliseu nia ezemplu?

  4. 4. Maski Ita mak irmaun ka irmán, oinsá mak Ita bele hatudu respeitu no aprende husi ema Kristaun neʼebé iha esperiénsia barak?