Irmán sira uza hela broxura Liafuan Diʼak hodi koʼalia ba ema iha rai-Madagaskar

MORIS KRISTAUN NO HAKLAKEN PROGRAMA NO NOTA Janeiru 2016

Ezemplu atu haklaken

Sujestaun oinsá atu fahe Livru Haklaken no Matan-moris bá! no broxura Liafuan Diʼak Husi Maromak. Uza ezemplu sira-neʼe atu hakerek ita rasik nia liafuan.

RIKUSOIN HUSI BÍBLIA

Adorasaun neʼebé loos presiza hakaʼas an

Estuda kona-ba oinsá Liurai Ezekias hakaʼas an atu halaʼo fali adorasaun neʼebé loos. Uza mapa no diagrama sira kona-ba 2 Crônicas 29–30 atu ajuda.

TREINU KONA-BA HAKLAKEN

Oinsá atu uza broxura Liafuan Diʼak hodi estuda Bíblia ho ema

Hakat lima neʼebé simples hodi halaʼo estudu Bíblia hodi uza broxura Liafuan Diʼak Husi Maromak.

MORIS NU’UDAR EMA KRISTAUN

Ita-nia priviléjiu atu harii no tau matan ba fatin adorasaun

Oinsá mak ita bele hatudu ita-nia domin no laran-manas ba adorasaun neʼebé loos?

RIKUSOIN HUSI BÍBLIA

Jeová hafolin arrepende an husi laran

Tanba Liurai Manase arrepende an ho laran, neʼe lori rezultadu diʼak. Kompara toʼok ninia ukun antes ema kaer nia, no bainhira nia sai tiha husi dadur iha Babilónia (2 Crônicas (Tawarikh) 33–36)

RIKUSOIN HUSI BÍBLIA

Jeová kaer metin ba ninia promesa sira

Diagrama neʼebé hatudu akontesimentu sira iha Esdras 1-5. Maski ema judeu hasoru susar barak, maibé sira fila husi Babilónia, halaʼo fali adorasaun neʼebé loos, no harii fali templu.

RIKUSOIN HUSI BÍBLIA

Jeová hakarak ninia atan halo tuir nia husi laran

Sira neʼebé fila ho Ezras, presiza iha fiar neʼebé metin, laran-manas ba adorasaun neʼebé loos, no aten-brani. Uza dezeñu no mapa neʼe atu imajina sira-nia viajen.

MORIS NU’UDAR EMA KRISTAUN

Aumenta Ita-nia matenek iha serbisu haklaken—Planu oinsá atu halo vizita fali

Hakat tolu atu halo vizita fali hodi hetan rezultadu diʼak.