Skip to content

Skip to table of contents

15-21 Fevereiru

NEEMIAS 9-11

15-21 Fevereiru
 • Knananuk 25 no orasaun

 • Liafuan atu loke (La liu min. 3)

RIKUSOIN HUSI BÍBLIA

 • Ema neʼebé adora Jeová apoia arranju adorasaun loos”: (Min. 10)

  • Ne 10:28-30—Sira konkorda atu la kaben ho povu iha rai neʼebé haleʼu sira (w98-IN 15/10 p. 21 par. 11)

  • Ne 10:32-39—Ho laran sira fó apoiu ba adorasaun loos iha dalan oioin (w98-IN 15/10 p. 21 par. 11-12)

  • Ne 11:1, 2—Ho hakarak rasik sira fó apoiu ba arranju espesiál (w06-IN 1/2 p. 11 par. 6; w98-IN 15/10 p. 22 par. 13)

 • Keʼe no hetan buat murak husi Bíblia: (Min. 8)

  • Ne 9:19-21—Iha dalan saida mak Jeová tau matan didiʼak ba ninia povu? (w13 15/9 p. 9 par. 9-10)

  • Ne 9:6-38—Ezemplu diʼak saida mak ema levita sira hatudu ba ita kona-ba orasaun? (w13 15/10 p. 22-23 par. 6-7)

  • Haʼu aprende saida kona-ba Jeová liuhusi programa atu lee Bíblia ba semana neʼe?

  • Pontu saida husi lee Bíblia ba semana neʼe mak haʼu bele uza ba haklaken?

 • Lee Bíblia: Ne 11:15-36 (La liu min. 4)

TREINU KONA-BA HAKLAKEN

 • Hasoru dala primeiru: (La liu min. 2) Fahe Matan-moris bá! No. 1 hodi uza informasaun ho títulu “Feen-laʼen tenke hanesan ka lae?. Planu kona-ba tópiku ida atu halo vizita fali.

 • Vizita fali: (La liu min. 4) Halo drama ida kona-ba vizita fali ema neʼebé uluk simu ona Matan-moris bá! No. 1, tanba hatudu interese ba informasaun “Feen-laʼen tenke hanesan ka lae?. Planu kona-ba tópiku ida atu halo vizita tan.

 • Estudu Bíblia: (La liu min. 6) Halo drama ida kona-ba estuda Bíblia ho ema. (bh p. 36-37 par. 13-14)

MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

 • Knananuk 19

 • Moris neʼebé diʼak liu hotu”: (Min. 15) Diskursu no husu rona-naʼin atu fó komentáriu. Loke uluk vídeo Moris neʼebé diʼak liu hotu. Tuirmai koʼalia kona-ba pergunta sira. Halo entrevista badak ba haklaken-naʼin ida neʼebé sei klosan hela ka kaben tiha ona, neʼebé uza ninia moris klosan hodi halo serbisu barak liután ba Jeová. (1Ko 7:35) Nia hetan bensaun saida deʼit husi tempu neʼebá?

 • Estudu Bíblia iha Kongregasaun: ia kap. 9 par. 1-13 (Min. 30)

 • Halo rezumu ba programa ohin nian no fó sai programa semana oin (Min. 3)

 • Knananuk 39 no orasaun