Skip to content

Skip to table of contents

 MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

Edukasaun husi Jeová halakon diskriminasaun

Edukasaun husi Jeová halakon diskriminasaun

Jeová la todan ba sorin. (Aps 10:34, 35) Nia simu ema “husi nasaun, suku, povu no lian hotu”. (Apk 7:9) Tan neʼe mak kongregasaun kristaun labele iha hahalok diskriminasaun ka hahalok todan ba sorin. (Tgo 2:1-4) Ita agradese tanba liuhusi Maromak nia edukasaun mak ita iha paraízu espirituál neʼebé ita haree ona ema barak troka sira-nia hahalok. (Isa 11:6-9) Se ita mak hakaʼas an atu fokit sai hahalok diskriminasaun husi ita-nia laran, ita hatudu katak ita banati-tuir duni Maromak.—Éf 5:1, 2.

HAREE VÍDEO KONA-BA JOHNY NO GIDEON: ULUK INIMIGU, AGORA BELUN DIʼAK. DEPOIS HATÁN BA PERGUNTA SIRA TUIRMAI NEʼE:

  • Tanbasá mak edukasaun husi Maromak diʼak liu fali ema nia hakaʼas an atu halakon diskriminasaun ka todan ba sorin?

  • Ita hanoin saida kona-ba ita-nia família boot Testemuña ba Jeová iha mundu tomak?

  • Bainhira ita kaer metin ba ita-nia unidade, oinsá mak neʼe lori glória ba Jeová?