Hatudu tratu kona-ba jw.org ba ema iha São Paulo, rai-Brazíl

MORIS KRISTAUN NO HAKLAKEN PROGRAMA NO NOTA Agostu 2018

Ezemplu atu haklaken

Ezemplu atu haklaken kona-ba oinsá mak Bíblia bele ajuda ita ohin loron.

RIKUSOIN HUSI BÍBLIA

Hatudu agradese

Ema neʼebé hakarak halo kontente Kristu tenke hatudu domin no agradese ba ema hotu, maski nasaun, rasa, ka relijiaun la hanesan.

MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

Hanoin-hetan Lot nia feen

Oinsá mak ita bele proteje ita-nia an atu la lakon Maromak nia bensaun hanesan Lot nia feen? Oinsá se ita haree katak rikusoin komesa sai importante liu fali ita-nia adorasaun ba Jeová?

RIKUSOIN HUSI BÍBLIA

Aprende husi ai-knanoik kona-ba osan-mutin sanulu

Iha Jesus ai-knanoik kona-ba osan-mutin sanulu, naʼi, atan, no osan-mutin sanulu, reprezenta saida?

MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

Aumenta ita-nia matenek iha serbisu haklaken oinsá atu uza jw.org

Publikasaun hotu husi Ekipamentu hanorin nian hakerek ita-nia sítiu jw.org. Se ita hatene oinsá atu uza didiʼak ita-nia sítiu, ita bele hetan rezultadu diʼak husi ita-nia haklaken.

RIKUSOIN HUSI BÍBLIA

“Imi-nia salvasaun mai besik daudaun ona”

Lakleur tan Jesus sei mai atu halakon buat aat hodi lori salvasaun. Ita tenke prepara an iha dalan espirituál atu bele hetan salvasaun.

RIKUSOIN HUSI BÍBLIA

Prontu atu fó perdua ba ema seluk

Maromak Jeová no ninia Oan-Mane sempre fó atensaun ba mudansa neʼebé ema halo hodi sai razaun atu hatudu laran-sadiʼa.

MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

Jesus mós mate ba Ita-nia irmaun-irmán sira

Jesus fó ninia moris nuʼudar sakrifísiu ba ema sala-naʼin. Oinsá mak ita bele hatudu domin hanesan Kristu nian ba ita-nia irmaun no irmán sira neʼebé sala-naʼin hanesan ita?