Skip to content

Matadalan kona-ba oinsá atu halaʼo Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken

Matadalan kona-ba oinsá atu halaʼo Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken

LIAFUAN ATU LOKE

 2. Minutu ida. Semana-semana, depois knananuk no orasaun, aprezentadór ba Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken sei hatoʼo liafuan neʼebé book rona-naʼin sira atu rona didiʼak ba programa. Nia sei tau fokus ba pontu sira neʼebé sei ajuda kongregasaun.

RIKUSOIN HUSI BÍBLIA

  3. Diskursu: Minutu sanulu. Moris Kristaun no Haklaken sei fó-hatene tema no pontu rua ka tolu neʼebé importante atu hatoʼo iha diskursu neʼe. Katuas ka atan ba kongregasaun neʼebé kumpre ona kritéria mak sei hatoʼo parte ida-neʼe. Kuandu programa lee Bíblia ba semana neʼe komesa atu tama ba livru foun husi Bíblia, kongregasaun sei haree vídeo neʼebé sei esplika kona-ba livru  neʼe. Irmaun neʼebé hatoʼo parte ida-neʼe bele temi pontu balu husi vídeo neʼe, neʼebé liga ho tema ba diskursu. Maibé nia labele haluha atu koʼalia kona-ba pontu ida-idak neʼebé temi iha livru Moris Kristaun. No se iha tempu, nia sei uza dezeñu neʼebé bazeia ba informasaun neʼebé nia hatoʼo. Nia bele uza referénsia seluk tan se neʼe atu halo diʼak liután pontu sira iha diskursu neʼe.

 4. Keʼe no hetan buat murak husi Bíblia: Minutu sanulu. Neʼe mak parte neʼebé halaʼo ho pergunta no resposta, no la iha introdusaun ka konkluzaun. Katuas ka atan ba kongregasaun neʼebé kumpre ona kritéria mak sei hatoʼo parte ida-neʼe. Irmaun neʼebé hatoʼo parte neʼe presiza husu pergunta rua neʼe ba rona-naʼin. Nia mós bele deside rasik atu lee ka la lee versíkulu sira neʼebé temi iha pergunta neʼe. Ema neʼebé hatoʼo komentáriu labele liu segundu 30.

  5. Lee Bíblia: Minutu haat. Knaar neʼe ba irmaun sira. Estudante tenke lee deʼit eskritura neʼebé temi iha programa no la presiza temi liafuan ruma atu loke ka remata. Aprezentadór ba reuniaun sei ajuda estudante atu lee ho loloos, komprende informasaun neʼebé nia lee, la sidi bainhira lee, énfaze liafuan neʼebé loos, lian tun-saʼe, pauza iha fatin neʼebé loos, no koʼalia hanesan baibain. Tanba dala ruma iha versíkulu barak atu lee, koordenadór ba Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken tenke hanoin kona-ba estudante ida-idak nia abilidade bainhira fahe knaar sira.

TREINU KONA-BA HAKLAKEN

 6. Minutu 15. Parte ida-neʼe bele ajuda haklaken-naʼin atu halo treinu kona-ba haklaken, no hadiʼa dalan neʼebé sira haklaken no hanorin ema seluk. Maski haklaken-naʼin presiza halo tuir ezemplu atu haklaken, maibé sira mós bele halo mudansa hodi tuir situasaun iha sira-nia área. Se la iha matadalan seluk, haklaken-naʼin bele deside atu uza ka la uza publikasaun ka vídeo husi ita-nia Ekipamentu Hanorin nian. Atu ajuda iha serbisu haklaken, ezemplu atu haklaken iha Moris Kristaun no Haklaken Programa no nota mós iha parte kona-ba “Buka eskritura neʼe iha Ekipamentu Hanorin nian”. Estudante sira bele deside se sira hakarak uza ida-neʼe iha sira-nia knaar ka lae. Livru Moris Kristaun no Haklaken Programa no nota sei fó sai knaar ida-idak tenke halaʼo ba minutu hira no dala ruma iha mós matadalan liután ba estudante sira. Estudante la presiza aumenta informasaun atu halo sira-nia parte tuir oras, tanba dala ruma drama kiʼik neʼebé hatoʼo ho diʼak bele remata sedu minutu ida ka liu. Se presiza, katuas sira mós bele simu knaar sira-neʼe. Dala ruma, iha diskusaun kona-ba vídeo seluk neʼebé laʼós kona-ba ezemplu atu haklaken. Parte sira hanesan neʼe katuas ka atan ba kongregasaun neʼebé kumpre ona kritéria mak sei hatoʼo.

 7. Vídeo kona-ba Ezemplu atu haklaken: Aprezentadór ba Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken mak sei halaʼo parte ida-neʼe. Nia sei hatudu vídeo kona-ba ezemplu atu haklaken no halaʼo diskusaun. Vídeo sira-neʼe mak kona-ba hasoru dala primeiru no vizita fali.

 8. Hasoru dala primeiru: Knaar neʼe ba irmaun ka irmán ida. Irmaun ida labele halo knaar neʼe ho irmán neʼebé laʼós ninia família rasik. Estudante no ajudante bele tuur ka hamriik atu halo drama kiʼik neʼe. Estudante bele hahú ho kumprimenta hanesan baibain ema uza iha ita-nia área. Estudante sira tenke halo sira-nia knaar bazeia ba tópiku neʼebé iha “Ezemplu atu haklaken” husi Moris Kristaun no Haklaken Programa no nota.

 9. Vizita fali: Knaar neʼe ba irmaun ka irmán ida. Irmaun ida labele halo knaar neʼe ho irmán, no irmán ida labele halo knaar neʼe ho irmaun. (km-IN 5/97 p. 2) Estudante no ajudante bele tuur ka hamriik atu halo drama kiʼik. Estudante sei halaʼo vizita fali ba ema neʼebé hatudu interese kuandu hasoru dala primeiru. Estudante sira tenke halo sira-nia knaar bazeia ba tópiku neʼebé iha “Ezemplu atu haklaken” husi livru Moris Kristaun no Haklaken Programa no nota.

 10. Estudu Bíblia: Knaar neʼe ba irmaun ka irmán ida. Irmaun ida labele halo knaar neʼe ho irmán, no irmán ida labele halo knaar neʼe ho irmaun. (km-IN 5/97 p. 2) Estudante no ajudante bele tuur ka hamriik atu halo drama kiʼik. Drama kiʼik neʼe sei hatudu estudu Bíblia neʼebé komesa tiha ona. Lalika loke ka taka ho liafuan ruma, maibé se estudante nia pontu estudu nian mak kona-ba liafuan atu loke ka liafuan atu remata, nia bele halo ida-neʼe. Estudante bele hili atu lee  parágrafu husi livru, ka la lee parágrafu. Se tópiku neʼe inklui vídeo, finje loke vídeo neʼe no koʼalia hamutuk. Estudante tenke tau fokus atu aumenta ninia matenek iha dalan neʼebé nia hanorin.

 11. Diskursu: Irmaun ida sei hatoʼo diskursu neʼe ba kongregasaun.

MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

 12. Depois knananuk, parte ida ka rua tuirmai sei halaʼo ba minutu 15. Parte neʼe sei ajuda kongregasaun atu halo tuir Maromak nia Liafuan. Se la iha matadalan seluk, katuas ka atan ba kongregasaun neʼebé kumpre ona kritéria mak sei halaʼo parte sira-neʼe. Maibé, katuas deʼit mak sei hatoʼo diskursu kona-ba kongregasaun nia presiza.

  13. Estudu Bíblia iha Kongregasaun: Minutu 30. Katuas ida neʼebé kumpre kritéria mak sei halaʼo knaar neʼe. (Se karik iha katuas balu deʼit, bele uza atan ba kongregasaun neʼebé kumpre kritéria.) Grupu katuas mak sei hili irmaun sira neʼebé bele dirije Estudu Bíblia iha Kongregasaun. Sira tenke dirije tuir oras, tau fokus ba eskritura sira neʼebé importante, no ajuda rona-naʼin sira atu halo tuir lisaun diʼak sira husi estudu neʼe. Matadalan kona-ba oinsá atu dirije estudu ba Livru Haklaken bele ajuda sira. La presiza halaʼo estudu neʼe toʼo minutu 30 se informasaun hotu hatoʼo ho klaru ona. Se bele, kada semana, diʼak atu uza irmaun sira neʼebé la hanesan atu dirije estudu ka lee livru neʼe. Se aprezentadór ba Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken husu nia atu habadak estudu tanba razaun ruma, irmaun neʼebé dirije estudu neʼe sei halo desizaun kona-ba oinsá atu halo nuneʼe. Karik nia bele deside atu la lee parágrafu balu.

LIAFUAN ATU TAKA

  14. Minutu tolu. Aprezentadór ba Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken sei halo rezumu ba programa hodi koʼalia kona-ba pontu balu neʼebé bele ajuda kongregasaun. Nia mós sei temi pontu balu ba semana oin. Se iha tempu, nia mós bele temi sé-sé deʼit mak iha knaar semana oin. Se la iha matadalan seluk, nia sei uza tempu neʼe atu hatoʼo avizu sira neʼebé importante no lee karta sira ba kongregasaun. Nia la presiza temi informasaun sira hanesan programa atu hamoos reuniaun-fatin, oras no fatin ba haklaken, maibé informasaun sira-neʼe tenke taka iha kuadru informasaun nian. Se avizu ka karta balu mak naruk no sei han tempu barak liu, nia presiza husu nanis irmaun sira atu habadak sira-nia diskursu iha parte “Moris nuʼudar Ema Kristaun”. (Haree  parágrafu 13 no  17.) Ikusliu, remata reuniaun neʼe ho knananuk no orasaun.

HAKAʼAS AN ATU LEE NO HANORIN

 15. Estudante ida-idak tenke lori broxura Hanorin, kópia eletróniku ka print nian, ba reuniaun Moris Kristaun no Haklaken. Aprezentadór ba Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken sei uza pontu sira husi broxura Hanorin bainhira gaba no fó konsellu ba estudante sira. Estudante ida-idak presiza aplika pontu estudu nian neʼebé hakerek iha símbolu neʼe () nia laran iha Moris Kristaun no Haklaken Programa no nota. Iha parte “Prenxe rasik Ita-nia relatóriu” husi broxura Hanorin, estudante sira mak sei tau rasik sinál ba pontu ida-idak neʼebé sira halo ona, laʼós aprezentadór.

GABA NO KONSELLU

  16. Bainhira knaar husi estudante ida-idak hotu tiha, aprezentadór ba Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken bele uza maizumenus minutu ida atu gaba estudante no fó konsellu hodi uza informasaun ruma husi broxura Hanorin. Kuandu aprezentadór konvida estudante atu hatoʼo ninia parte, nia sei la fó sai kona-ba pontu estudu ida-neʼebé mak estudante sei koko atu halo tuir. Kuandu estudante nia knaar hotu tiha, aprezentadór sei fó agradese ka gaba estudante, no tuirmai nia mós bele koʼalia kona-ba estudante nia pontu estudu neʼebé nia halo tuir ona ho didiʼak, ka esplika ho laran-diʼak oinsá mak estudante neʼe bele halo tuir pontu estudu ho diʼak liután. Aprezentadór mós bele fó komentáriu kona-ba pontu seluk husi estudante nia parte neʼebé nia sente sei ajuda estudante neʼe ka rona-naʼin sira. Se estudante ida presiza simu konsellu seluk tan kona-ba ninia pontu estudu ka buat seluk kona-ba ninia knaar, depois reuniaun hotu tiha ka iha tempu seluk mak aprezentadór bele fó konsellu husi broxura Hanorin ka livru Eskola Serbisu  Kristaun.—Atu hetan informasaun liután kona-ba matadalan ba aprezentadór ba Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken nian no mós ba katuas konsellu nian, haree  parágrafu 17,  22, no  24.

TEMPU

     17. Knaar ida-idak no mós aprezentadór nia liafuan labele liu tempu. La presiza hanaruk parte sira se informasaun hatoʼo ho klaru ona. Kuandu estudante liu tempu, aprezentadór sei hapara sira iha dalan neʼebé la hamoe sira. Se knaar sira seluk liu tempu, katuas konsellu nian mak sei fó konsellu ba irmaun sira-neʼe iha tempu seluk. (Haree  parágrafu 24.) Reuniaun tomak, inklui mós knananuk no orasaun, sei halaʼo iha oras 1 minutu 45 nia laran.

VIZITA HUSI KATUAS ÁREA

 18. Bainhira kongregasaun simu vizita husi katuas área, kongregasaun sei kontinua halo tuir programa iha livru Moris Kristaun no Haklaken Programa no nota, maibé presiza halo mudansa ba parte tuirmai neʼe: “Estudu Bíblia iha Kongregasaun” husi parte “Moris nuʼudar ema Kristaun” sei troka fali ho diskursu husi katuas área ba minutu 30. Antes katuas área hahú diskursu, aprezentadór ba Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken sei halo rezumu ba programa ohin nian, temi pontu balu husi programa semana oin, hatoʼo avizu sira neʼebé importante no lee karta (se iha), no depois konvida katuas área atu hatoʼo diskursu ba kongregasaun. Bainhira diskursu hotu tiha, katuas área mak sei taka reuniaun hodi temi knananuk neʼebé nia rasik hili. Nia bele hili irmaun seluk atu taka ho orasaun. Durante katuas área nia vizita, sei la iha klase seluk. Grupu ida bele halaʼo sira-nia reuniaun kuandu katuas área vizita kongregasaun, maibé sira presiza hamutuk fali ho kongregasaun kuandu katuas área hatoʼo ninia diskursu serbisu nian ba kongregasaun.

SEMANA NEʼEBÉ IHA ASEMBLEIA KA REUNIAUN BOOT

 19. Iha semana neʼebé iha asembleia ka reuniaun boot, kongregasaun sei la halaʼo reuniaun. Ema ida-idak bele estuda informasaun husi reuniaun ba semana neʼe kuandu estuda mesak ka nuʼudar família.

SEMANA NEʼEBÉ IHA MEMORIÁL

 20. Se Memoriál monu iha loron baileet, ita sei la halaʼo Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken ba semana neʼe. Maski nuneʼe, ita nafatin halaʼo grupu haklaken iha loron Memoriál.

KOORDENADÓR BA REUNIAUN MORIS KRISTAUN NO HAKLAKEN

 21. Grupu katuas sei hili katuas ida atu serbí nuʼudar koordenadór ba Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken. Katuas neʼe nia knaar mak atu organiza no tau matan ba reuniaun neʼe hodi tuir matadalan. Nia tenke komunika beibeik ho katuas konsellu nian. Kuandu koordenadór ba Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken foin simu livru Moris Kristaun no Haklaken Programa no nota, nia sei halo kedas programa atu fó knaar ba estudante sira ba fulan rua nian. (Haree  parágrafu 5-11.) Estudante ida-idak tenke simu ona Knaar ba Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken (S-89) pelumenus semana tolu antes nia hatoʼo ninia parte.

APREZENTADÓR BA REUNIAUN MORIS KRISTAUN NO HAKLAKEN

  22. Kada semana, katuas ida mak halaʼo knaar nuʼudar aprezentadór ba Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken. (Se katuas sira la toʼo, bele uza atan ba kongregasaun neʼebé kumpre ona kritéria.) Katuas neʼe sei hatoʼo liafuan atu loke, liafuan atu taka reuniaun neʼe, no husu rona-naʼin atu fó komentáriu kona-ba vídeo ezemplu atu haklaken. Nia mós sei sai nuʼudar aprezentadór ba parte ida-idak, no nia rasik mós dala ruma presiza halaʼo parte balu iha reuniaun neʼe liuliu parte sira neʼebé dehan atu loke vídeo no la presiza esplikasaun. Ninia komentáriu depois no antes parte ida-idak tenke badak. Grupu katuas nian sei deside sé deʼit mak kumpre kritéria atu simu knaar nuʼudar aprezentadór, no katuas sira neʼebé tuir kritéria neʼe sei troka malu atu halaʼo reuniaun neʼe. Se presiza, katuas ba Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken bele halaʼo knaar nuʼudar aprezentadór ba reuniaun neʼe dala barak liu fali katuas sira seluk. Baibain, katuas sira neʼebé kumpre  kritéria atu halaʼo Estudu Bíblia iha Kongregasaun mós bele serbí nuʼudar aprezentadór ba reuniaun neʼe. Maibé grupu katuas labele haluha katak aprezentadór tenke iha kapasidade atu gaba no fó konsellu ho laran-diʼak ba estudante sira. Aprezentadór mós iha responsabilidade atu remata reuniaun tuir oras. (Haree  parágrafu 14 no  17.) Se aprezentadór hakarak no se iha fatin, nia bele uza mikrofone neʼebé iha palku ninin atu fó-hatene kona-ba parte tuirmai kuandu irmaun neʼebé sei hatoʼo parte neʼe hakbesik daudaun ba pódiu. Nia mós bele tuur iha kadeira no uza meza iha palku bainhira nia konvida estudante sira (neʼebé lee Bíblia no estudante iha parte Treinu kona-ba haklaken) atu halaʼo sira-nia parte no kuandu nia fó konsellu ba sira. Neʼe sei ajuda atu labele han tempu barak.

KOORDENADÓR BA GRUPU KATUAS

 23. Koordenadór ba grupu katuas, ka katuas kongregasaun neʼebé ajuda nia, mak sei fó knaar ba irmaun sira atu halaʼo parte ida-idak iha reuniaun neʼe, maibé nia sei la fó knaar ba estudante sira husi treinu kona-ba haklaken no lee Bíblia. Neʼe katak nia mós sei fó knaar ba irmaun ida neʼebé mak sei serbí nuʼudar aprezentadór ba semana ida-idak. Koordenadór ba grupu katuas presiza serbisu hamutuk ho koordenadór ba Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken atu prepara programa ba reuniaun tomak neʼebé sei taka iha kuadru informasaun nian.

KATUAS KONSELLU NIAN

   24. Se bele, diʼak atu fó knaar neʼe ba katuas ida neʼebé iha ona esperiénsia kona-ba hatoʼo diskursu. Ninia knaar mak atu fó konsellu privadu, se presiza, ba ninia maluk katuas no atan ba kongregasaun kona-ba oinsá sira halaʼo sira-nia parte iha reuniaun. Neʼe inklui parte iha Reuniaun Moris Kristaun no Haklaken, diskursu públiku, dirije ka lee Livru Haklaken no Estudu Bíblia iha Kongregasaun. (Haree  parágrafu 17.) Se kongregasaun ida iha katuas barak neʼebé matenek atu hatoʼo diskursu no hanorin, katuas sira-neʼe bele hetan knaar nuʼudar katuas konsellu nian hodi troka malu kada tinan. Katuas konsellu la presiza fó konsellu beibeik ba irmaun sira-nia parte ida-idak.

KLASE SELUK

 25. Se iha estudante barak, kongregasaun bele iha klase seluk ba estudante nia knaar sira. Klase sira-neʼe hotu presiza iha irmaun neʼebé kumpre ona kritéria atu fó konsellu ba estudante sira. Diʼak liu se katuas mak halaʼo klase neʼe, maibé se presiza, atan ba kongregasaun neʼebé kumpre ona kritéria mós bele halaʼo knaar neʼe. Grupu katuas mak sei deside sé mak bele tau matan ba klase seluk no se sira hakarak troka malu atu halo knaar neʼe. Irmaun neʼebé simu knaar neʼe presiza halo tuir matadalan iha  parágrafu 16. Ba kongregasaun neʼebé iha klase seluk, estudante sira sei bá sala segundu bainhira parte “Keʼe no hetan buat murak husi Bíblia” remata ona. Estudante sira-neʼe sei fila fali ba sala primeiru bainhira parte “Treinu kona-ba haklaken” remata ona. Bainhira iha vídeo, sira neʼebé asiste klase seluk sei haree ka rona vídeo iha klase neʼe. Se lae, irmaun neʼebé dirije klase neʼe sei halaʼo parte neʼe hodi uza tablet ka buat seluk hanesan neʼe.

VÍDEO

 26. Sei loke vídeo neʼebé tuir programa iha reuniaun neʼe. Irmaun sira bele download vídeo sira-neʼe husi JW Library®. Dala ruma, irmaun sira bele hatudu vídeo kona-ba ezemplu atu haklaken bainhira halaʼo reuniaun haklaken nian.