Zacarias 9:1-17

  • Maromak nia tesi-lia ba nasaun seluk (1-8)

  • Siaun nia liurai sei mai (9, 10)

    • Liurai ida neʼebé haraik an no saʼe kuda-burru (9)

  • Jeová nia povu sei sai livre (11-17)

9  Tuirmai neʼe mak avizu ida: “Jeová fó sai liafuan hodi kontra rai-Hadrak,No ninia liafuan liuliu kontra Damasku,*+Tanba Jeová nia matan hateke ba ema hotu+No ba Izraél nia suku hotu.   Nia fó sai liafuan kontra Hamat,+ neʼebé baliza ho rai neʼe,*No fó sai liafuan kontra Tiro+ ho Sidon,+ tanba sira matenek liu.+   Tiro harii moru* ba nia an. Sidade neʼe halibur osan-mutin barak hanesan rai-rahunNo osan-mean barak hanesan tahu iha dalan.+   Jeová sei hadau sidade neʼe nia rikusoin,No halakon ninia tropa sira no soe tiha ba tasi;*+No ahi sei han mohu sidade neʼe.+   Askelon sei haree ida-neʼe no sai taʼuk.Gaza sei sente laran-susar tebes.Ekron mós sei sente laran-susar, tanba ninia esperansa lakon ona.* Liurai husi Gaza sei mate,No ema sei la hela iha Askelon.+   Ema estranjeiru nia oan sira mak sei hela iha Asdod,No haʼu sei halakon tiha ema Filístia nia hahalok foti an.+   Haʼu sei hasai tiha raan husi ninia ibunNo hasai tiha hahán neʼebé haʼu hakribi husi ninia nehan.Ninia ema restu sira sei sai ita-nia Maromak nian.Nia sei sai hanesan xefe* ida iha Judá,+No Ekron sei sai hanesan ema Jebus.+   Haʼu sei hein nuʼudar guarda atu defende haʼu-nia uma,+Atu nuneʼe la iha ema ida mak sei tama-sai.Sira neʼebé fó-terus ema sei nunka laʼo liu tan,+Tanba agora haʼu haree ona ho haʼu-nia matan.*   Oh Siaun nia oan-feto, haksolok tebes bá. Oh Jeruzalein nia oan-feto, haklalak ho lian manán nian bá. Haree bá! Ó-nia liurai mai daudaun hodi toʼo ba ó.+ Nia laran-loos no lori salvasaun,*Nia haraik an+ no saʼe kuda-burru ida,Nia saʼe kuda-burru aman, kuda-burru inan ida nia oan.+ 10  Haʼu sei halakon tiha kuda-karreta funu nian husi EfraimNo halakon kuda husi Jeruzalein.Haʼu sei halakon tiha tropa nia rama.Nia sei haklaken dame ba nasaun sira;+Nia sei ukun husi tasi ida toʼo tasi selukNo husi Mota* toʼo rai hotu iha mundu tomak.+ 11  Kona-ba ó, oh Siaun,* liuhusi raan husi ó-nia aliansaMak haʼu sei haruka ó-nia ema dadur sira sai husi rai-kuak maran.+ 12  Oh imi ema dadur sira, fila fali ba fatin seguru ho esperansa.+ Ohin haʼu fó sai ba Siaun, hodi dehan:‘Oh Siaun, ó sei simu bensaun ba dala rua husi haʼu.+ 13  Haʼu sei uza* Judá nuʼudar haʼu-nia rama-inan. Haʼu sei tau Efraim ba haʼu-nia rama-inan,*Oh Siaun, haʼu sei fanu ó-nia oan-mane siraAtu kontra Grésia nia oan-mane sira,No haʼu sei halo ó sai hanesan funu-naʼin nia surik.’ 14  Jeová sei hatudu ho klaru katak nia hamutuk ho ninia povu,No ninia rama-oan sei hana sai hanesan rai-lakan. Jeová, Naʼi Ukun-Naʼin Boot Liu, sei huu dikur,+No nia sei bá halo funu hasoru inimigu hanesan anin-fuik husi parte súl. 15  Jeová neʼebé ukun tropa lalehan nian sei defende sira,No sira sei tolan no sama fatuk* neʼebé inimigu tiru.+ Sira sei hemu no sai kontente, hanesan ema hemu tua-uvas;Sira sei sai hanesan manko neʼebé nakonu,Hanesan altár nia sikun sira.+ 16  Jeová, sira-nia Maromak, sei salva sira iha loron neʼebá,Tanba sira mak ninia povu, ninia bibi-lubun.+Sira sei sai hanesan fatuk-murak sira iha koroa ida, neʼebé nabilan iha ninia rai.+ 17  Ninia laran-diʼak mak boot tebes,+No nia bonitu tebes! Ai-han no tua-uvas founSei halo mane joven no feto virjen sira sai forte.”+

Nota-rodapé

Ka “No ninia liafuan sei tun ba Damasku”.
Karik neʼe refere ba rai-Hadrak ka Damasku.
Ka “uma aas neʼebé seguru”.
Ka karik “halakon ninia tropa sira iha tasi”.
Ka “ninia esperansa hetan ona moe”.
Ka “xeik”. Neʼe refere ba xefe ba suku ida.
Karik neʼe katak Maromak haree ona ninia povu nia terus.
Ka “no nia manán ona; no nia hetan ona salvasaun”.
Neʼe katak Mota Eufrates.
Orj., “oh feto”.
Orj., “sama”.
Neʼe katak uza Efraim hanesan rama-oan ida.
Ka “fatuk tali-baku nian”.