Zacarias 14:1-21

 • Adorasaun neʼebé loos mak sei manán (1-21)

  • Foho Oliveira sei fera tiha iha klaran (4)

  • Adora Jeová deʼit, no bolu deʼit ninia naran (9)

  • Moras-peste sei kona sira neʼebé kontra Jeruzalein (12-15)

  • Selebra Festa Barraka nian (16-19)

  • Sanan hotu sei sai santu ba Jeová (20, 21)

14  “Loron ida mai daudaun, neʼe mak Jeová nia loron, bainhira ema sei hadau ó-nia* sasán no fahe ba malu iha ó-nia leet.  Haʼu sei halibur nasaun hotu atu halo funu hasoru Jeruzalein. Sira sei manán sidade neʼe no hadau sasán iha uma laran no estraga feto sira. Ema balu iha sidade neʼe sei sai dadur,* maibé ema restu sei hela iha sidade neʼe.  “Jeová sei bá hodi halo funu hasoru nasaun sira-neʼe+ hanesan uluk nia luta iha loron funu nian.+  Iha loron neʼebá, ninia ain sei hamriik iha Foho Oliveira nia leten,+ foho neʼebé besik Jeruzalein iha parte leste. No Foho Oliveira neʼe sei fera tiha iha klaran, husi parte leste* toʼo oeste,* no parte klaran sei sai rai-tetuk neʼebé luan tebes. Foho neʼe nia sorin ida muda ba parte norte, no sorin seluk muda ba parte súl.  Imi sei halai ba rai-tetuk iha haʼu-nia foho rua neʼe nia leet, tanba rai-tetuk neʼe sei toʼo Azel. Imi tenke halai, hanesan imi halai tanba rai-nakdoko iha tempu neʼebé Liurai Uzias ukun rai-Judá.+ No Jeová, haʼu-nia Maromak, sei mai hamutuk ho santu sira hotu.+  “Iha loron neʼebá, sei la iha naroman neʼebé furak+ no buat hotu sei la book an.*  Neʼe sei sai loron neʼebé espesiál, ema sei hatene loron neʼe nuʼudar Jeová nia loron.+ Iha tempu neʼebá, la iha loron no mós la iha kalan. No kalan sei iha nafatin naroman.  Iha loron neʼebá, bee moris nian+ sei suli sai husi Jeruzalein,+ bee sorin suli ba tasi parte leste*+ no sorin seluk suli ba tasi parte oeste.*+ Neʼe sei akontese iha tempu manas no iha tempu malirin.  No Jeová sei sai Liurai ba mundu tomak.+ Iha loron neʼebá, ema hotu sei adora Jeová deʼit+ no ema sei bolu deʼit ba ninia naran.*+ 10  “Rai tomak sei sai hanesan área Araba,+ husi Geba+ toʼo Rimon+ iha Jeruzalein nia parte súl. Jeruzalein sei hamriik fali iha ninia fatin no ema sei hela fali iha laran,+ husi Portaun Benjamim+ toʼo Portaun Primeiru, toʼo Portaun Sikun, no husi Uma Aas* Hananel+ toʼo liurai nia fatin sama uvas nian.* 11  Ema sei hela iha sidade neʼe; Jeruzalein sei nunka rahun tan tanba kastigu,+ no ema iha sidade laran sei moris ho hakmatek.+ 12  “Moras-peste neʼebé Jeová sei fó ba ema hotu neʼebé halo funu hasoru Jeruzalein mak tuirmai neʼe:+ Sira-nia isin sei sai dodok maski sira hamriik hela, sira-nia matan-fuan sei dodok iha matan laran, no sira-nia nanál sei dodok iha ibun laran. 13  “Iha loron neʼebá, Jeová sei halo sira hotu bilán no taʼuk tebes. Sira ida-idak sei kaer sira-nia belun, no sira sei kontra* malu.+ 14  Judá mós sei envolve iha funu iha Jeruzalein. Ema neʼebé manán sei halibur rikusoin husi nasaun hotu neʼebé haleʼu sira, halibur osan-mean, osan-mutin no roupa barak tebes.+ 15  “Moras-peste hanesan neʼe sei kona kuda, kuda-mula,* kuda-kamelu, kuda-burru no animál-hakiak hotu neʼebé iha inimigu nia hela-fatin. 16  “Kona-ba ema restu husi nasaun sira hotu neʼebé mai kontra Jeruzalein, tinan-tinan sira mai toʼo Jeruzalein+ atu hakruʼuk ba* Liurai Jeová, Maromak neʼebé ukun tropa lalehan nian,+ no atu selebra Festa Barraka nian.*+ 17  Maibé se ema ruma husi nasaun ida iha mundu la mai toʼo Jeruzalein atu hakruʼuk ba Liurai Jeová neʼebé ukun tropa lalehan nian, udan sei la tun ba sira.+ 18  No se povu husi rai-Ejitu la mai no la tama iha sidade neʼe, sira sei la hetan udan. Maibé, sira sei hetan fali moras-peste neʼebé Jeová fó ba nasaun sira neʼebé la mai atu selebra Festa Barraka nian. 19  Neʼe mak kastigu neʼebé sei kona rai-Ejitu no mós nasaun hotu se sira la mai atu selebra Festa Barraka nian, tanba neʼe mak hahalok neʼebé sala. 20  “Iha loron neʼebá, liafuan: ‘Jeová mak Santu!’*+ sei hakerek iha kuda nia sinu. No sanan sira+ iha Jeová nia uma sei sai hanesan manko sira+ iha altár oin. 21  Sanan hotu iha Jeruzalein no iha rai-Judá sei sai santu no sai Jeová nian, nia mak Maromak neʼebé ukun tropa lalehan nian. Ema hotu neʼebé hasaʼe sakrifísiu sei mai no uza sanan balu atu daʼan naʼan. Iha loron neʼebá, sei la iha tan ema Kanaan* iha Jeová nia uma, Maromak neʼebé ukun tropa lalehan nian.”+

Nota-rodapé

Neʼe katak sidade neʼebé temi iha ver. 2.
Ka “lorosaʼe”.
Orj., “tasi”.
Neʼe hanesan sai toos tiha tanba malirin liu.
Neʼe katak Tasi Mate.
Neʼe katak Tasi Mediterráneu.
Orj., “Iha loron neʼebá Jeová mak ida deʼit, no ninia naran ida deʼit”.
Ka “Torre”. Haree Glosáriu.
Ka “liurai nia tua-fatin”.
Ka “ataka”.
Neʼe mak oan husi kuda-burru aman no kuda-inan.
Ka “adora”.
Ka “Festa Hela-Fatin Temporáriu”.
Ka “Hahalok santu mak Jeová nian”.
Ka karik “negósiu-naʼin”.