Tiago 1:1-27

 • Kumprimentus (1)

 • Tahan susar lori haksolok (2-15)

  • Fiar neʼebé hetan ona koko (3)

  • Kontinua husu ho fiar (5-8)

  • Hakarak neʼebé hamosu sala no lori ba mate (14, 15)

 • Prezente diʼak hotu mai husi leten (16-18)

 • Rona no halo tuir liafuan (19-25)

  • Ema neʼebé haree oin iha espellu (23, 24)

 • Adorasaun neʼebé moos no la foʼer (26, 27)

1  Husi Tiago,+ Maromak nia atan no mós Naʼi Jesus Kristu nia atan, ba suku 12 neʼebé namkari iha fatin oioin: Kumprimentus ba imi!  Haʼu-nia maun-alin sira, haksolok bá kuandu imi hasoru susar* oioin,+  tanba imi hatene katak imi-nia fiar neʼebé hetan ona koko iha dalan hanesan neʼe sei halo imi aprende atu tahan susar.+  Hodi tahan nafatin susar, imi sei treinu didiʼak imi-nia an, atu nuneʼe imi bele sai kompletu no sai diʼak iha buat hotu, hodi la falta buat ida.+  Tan neʼe, se imi ida presiza matenek, nia tenke husu beibeik ba Maromak,+ no Maromak sei fó matenek ba nia,+ tanba Maromak fó ba ema hotu ho laran-luak no la hamoe sira.*+  Maibé nia tenke kontinua husu ho fiar+ no labele laran-rua,+ tanba ema neʼebé laran-rua mak hanesan tasi nia laloran neʼebé anin huu bá-mai.  Tuir loloos, ema hanesan neʼe labele hein katak nia sei simu buat ida husi Jeová;*  nia mak ema neʼebé halo desizaun namlele,+ no la metin iha ninia dalan hotu.  Maibé maun-alin sira neʼebé kiak tenke haksolok* tanba sira hetan ona pozisaun neʼebé aas,+ 10  no ema riku tenke haksolok tanba nia hetan pozisaun neʼebé kiʼik liu,+ tanba hanesan ai-funan iha rai-luan, nia sei lakon. 11  Tanba loro-matan saʼe no sai manas loos toʼo halo ai-funan neʼe namlaek, no ninia funan monu tiha no lakon ninia furak. Nuneʼe mós ho ema riku, nia sei lakon bainhira nia duni tuir rikusoin.+ 12  Ksolok ba ema neʼebé kontinua tahan susar,+ tanba kuandu Maromak simu ona nia, nia sei simu koroa moris nian,+ koroa neʼebé Jeová* promete ona ba ema sira neʼebé kontinua hadomi nia.+ 13  Kuandu hasoru susar, ema ida labele dehan: “Maromak koko haʼu.” Tanba ema labele koko Maromak no nia mós la koko ema ida ho buat neʼebé aat. 14  Maibé ema ida-idak hetan koko liuhusi ninia hakarak rasik neʼebé dada nia no tenta nia.*+ 15  Tuirmai kuandu hakarak neʼe sai buras ona, neʼe hamosu sala,* no kuandu halo ona sala, neʼe sei lori ba mate.+ 16  Haʼu-nia maun-alin doben sira, imi keta lohi imi-nia an.* 17  Prezente diʼak ida-idak no prezente hotu neʼebé perfeitu mai husi leten,+ no tun mai husi Aman naroman lalehan nian.+ Nia la muda ka la troka hanesan lalatak neʼebé muda bá-mai.+ 18  Nia fó moris ba ita liuhusi ninia liafuan lia-loos nian tanba neʼe mak ninia hakarak,+ atu nuneʼe ita bele sai hanesan ai-fuan primeiru husi ninia kriasaun sira.+ 19  Haʼu-nia maun-alin doben sira, hatene ida-neʼe bá: Ema hotu tenke lalais atu rona, la ansi atu koʼalia,+ no neineik atu hirus,+ 20  tanba ema nia hirus la kumpre buat neʼebé loos iha Maromak nia oin.+ 21  Tan neʼe, soe tiha buat foʼer hotu no hahalok aat hotu,*+ no ho laran-maus simu Maromak nia liafuan neʼebé nia kuda daudaun iha imi, liafuan neʼebé bele salva imi.* 22  Maibé, imi tenke sai ema neʼebé halo tuir Maromak nia liafuan,+ laʼós ema neʼebé rona deʼit, no lohi ninia an ho hanoin neʼebé sala. 23  Tanba ema neʼebé rona deʼit Maromak nia liafuan no la halo tuir,+ nia hanesan ema neʼebé haree nia oin iha espellu. 24  Haree tiha ninia an, nia bá no haluha kedas nia mak ema oinsá. 25  Maibé ema neʼebé hateke didiʼak ba ukun-fuan neʼebé perfeitu+ no fó liberdade, no kontinua halo tuir ukun-fuan neʼe, nia laʼós ema neʼebé rona deʼit no haluha, maibé nia halo Maromak nia serbisu no nia sei haksolok ho ninia serbisu neʼe.+ 26  Se ema ida hanoin katak nia adora Maromak, maibé la kontrola* ninia nanál,+ nia bosok ninia laran rasik no ninia adorasaun saugati deʼit. 27  Adorasaun* neʼebé moos no la foʼer tuir ita-nia Aman Maromak nia hanoin mak neʼe: tau matan ba oan-kiak+ no feto-faluk sira+ iha sira-nia susar,+ no kontinua hadook an husi hahalok aat iha mundu neʼe.+

Nota-rodapé

Ka “imi hetan koko”.
Ka “la buka ema nia sala”.
Haree Ap. A5.
Orj., “gaba an”.
Haree Ap. A5.
Ka “neʼebé kaer nia hanesan uza iska”.
Orj., “neʼe sai isin-rua no fó moris ba sala”.
Ka karik “keta husik ema seluk lohi imi”.
Ka karik “hahalok aat neʼebé barak”.
Ka “la kesi metin kuda-freun ba”.
Ka “Relijiaun”.