Miqueias 4:1-13

  • Jeová nia foho sei sai aas liu (1-5)

    • Surik sai xarrua (3)

    • “Ita sei laʼo tuir Jeová” (5)

  • Siaun neʼebé harii fali sei sai metin (6-13)

4  Iha loron ikus sira,*Foho neʼebé Jeová nia uma harii bá+Sei sai metin no aas liu fali foho-tutun sira seluk,No foho neʼe sei sai aas liu fali foho-oan sira,No ema sei laʼo nadodon bá neʼebá.+   Nasaun barak sei bá no dehan: “Mai, mai ita saʼe ba Jeová nia fohoNo ba Jacob nia Maromak nia uma.+ Nia sei hanorin ita kona-ba ninia dalan sira,No ita sei laʼo iha ninia dalan sira.” Tanba ukun-fuan* fó sai husi Siaun,No Jeová nia liafuan sei fó sai husi Jeruzalein.   Nia sei sai juís iha ema barak nia leet+No nia sei korrije* buat hotu kona-ba nasaun sira neʼebé kbiit boot no dook. Sira sei tuku sira-nia surik sai xarruaNo tuku sira-nia diman sai sabit.+ Nasaun sei la foti tan surik hasoru nasaun seluk,No sira mós sei la aprende tan funu.+   Sira ida-idak sei tuur* iha sira-nia uvas-hun okos no iha sira-nia ai-figeira hun okos,+No sei la iha ema ida mak halo sira taʼuk,+Tanba Jeová neʼebé ukun tropa lalehan nian, nia ibun mak fó sai ona kona-ba neʼe.   Tanba ema hotu sei laʼo tuir sira ida-idak nia maromak,*Maibé ita sei laʼo tuir Jeová,* ita-nia Maromak,+ tinan ba tinan ba nafatin.   Jeová dehan: “Iha loron neʼebá,Haʼu sei halibur ema* neʼebé laʼo kudeʼik,No halibur ema neʼebé namkari,+Hamutuk ho sira neʼebé haʼu hakanek ona.   Haʼu sei halibur fali ema restu husi povu neʼebé laʼo kudeʼik,+No halo povu neʼebé uluk dadur sai nasaun forte ida.+Jeová sei ukun nuʼudar liurai ba sira iha Foho Siaun,Husi agora no ba nafatin.   Kona-ba ó, oh uma aas* ba bibi-lubun,Foho-oan husi Siaun nia oan-feto,+Ukun uluk* nian sei fila fali ba ó, sin, fila fali ba ó,+Ukun neʼe mak Jeruzalein nia oan-feto nian.+   Tanbasá mak agora ó hakilar ho lian makaʼas? Neʼe tanba ó la iha liurai ka?Tanba ó-nia konsellu-naʼin mate ona ka?Tanbasá mak ó sente moras hanesan feto neʼebé atu tuur-ahi?+ 10  Oh Siaun nia oan-feto, ó sei hasoru terus bootHanesan feto neʼebé atu tuur-ahi,Tanba agora ó sei sai husi sidade no hela iha rai-luan. Ó sei laʼo dook toʼo rai-Babilónia,+No iha neʼebá mak ó sei hetan salvasaun.+Iha neʼebá mak Jeová sei sosa fali ó husi inimigu sira-nia liman.+ 11  Agora nasaun barak sei halibur hamutuk hodi kontra ó.Sira sei dehan: ‘Siaun sei hetan moe,No ita-nia matan sei haree neʼe akontese ba Siaun.’ 12  Maibé sira la hatene Jeová nia hanoin,Sira la komprende ninia hakarak;*Tanba nia sei halibur sira hanesan trigu-futun neʼebé ema foin koʼa no lori ba fatin sama trigu nian. 13  Oh Siaun nia oan-feto, hamriik no sama trigu bá.+Tanba haʼu sei troka ó-nia dikur ho besi,No haʼu sei troka ó-nia ain-kukun ho riti,No ó sei harahun ema barak.+ Ó sei entrega ba Jeová buat neʼebé sira hetan ho laran-makerek,No entrega sira-nia rikusoin ba Naʼi neʼebé loos, Maromak ba mundu tomak.”+

Nota-rodapé

Ka “Iha loron sira-neʼe nia rohan”.
Ka “hanorin”.
Ka “hadiʼa”.
Ka “hela”.
Orj., “laʼo ho sira ida-idak nia maromak nia naran”.
Orj., “laʼo ho Jeová nia naran”.
Orj., “feto”.
Ka “torre”. Haree Glosáriu.
Ka “primeiru”.
Ka “konsellu”.