Miqueias 3:1-12

  • Kondena ulun-naʼin no profeta sira (1-12)

    • Miqueias sai nakonu ho kbiit tanba Jeová nia espíritu (8)

    • Amlulik sira hanorin atu simu osan (11)

    • Jeruzalein sei sai fatin neʼebé rahun (12)

3  Haʼu hatete: “Oh ulun-naʼin sira husi umakain JacobNo ukun-naʼin sira husi umakain Izraél,+ favór ida, rona lai. Imi tenke hatene oinsá atu halo buat neʼebé tuir justisa, loos ka lae?   Maibé imi odi buat neʼebé loos+ no hadomi buat neʼebé aat.+Imi hasai tiha haʼu-nia povu nia kulit no hasai tiha isin husi sira-nia ruin.+   Imi mós han haʼu-nia povu nia isin+No hasai tiha sira-nia kulit,Imi harahun sira-nia ruin, harahun sira ba pedasuk,+Hanesan naʼan-isin no naʼan-ruin neʼebé iha sanan ida nia laran.   Iha tempu neʼebá, sira sei bolu Jeová atu husu ajuda,Maibé nia sei la hatán ba sira. Iha tempu neʼebá, nia sei subar ninia oin husi sira,+Tanba sira-nia hahalok neʼebé aat.+   Jeová dehan nuneʼe kona-ba profeta sira neʼebé lori haʼu-nia povu laʼo sala dalan,+Neʼebé dehan: ‘Dame!’+ bainhira sira tata hela buat ruma ho sira-nia nehan,*+Maibé sira prepara an atu bá funu* hasoru ema neʼebé la tau buat ida iha sira-nia ibun:   ‘Imi sei iha nakukun laran hanesan kalan,+ maibé imi la haree vizaun.+Imi sei haree deʼit nakukun, no la siʼik tan futuru. Loro-matan sei tun ba profeta sira-neʼe,No loron sei sai fali nakukun ba sira.+   Ema neʼebé haree vizaun sei hetan moe,+No siʼikdór sira sei sai laran-triste. Sira hotu sei taka sira-nia ibun* ho hena,Tanba Maromak la hatán ba sira.’”   Kona-ba haʼu, haʼu nakonu ho kbiit tanba Jeová nia espíritu,No nakonu ho justisa no forsa,Atu fó sai ba Jacob kona-ba ninia hahalok kontra no ba Izraél kona-ba ninia sala.   Favór ida, rona lai, oh ulun-naʼin sira husi umakain JacobNo ukun-naʼin sira husi umakain Izraél,+Imi hakribi justisa no halo kleʼuk buat hotu neʼebé loos,+ 10  Imi fakar ema nia raan bainhira harii Siaun no halo hahalok aat bainhira harii Jeruzalein.+ 11  Sidade neʼe nia ulun-naʼin sira tesi-lia tanba simu prezente,+Ninia amlulik sira hanorin tanba simu kolen,+No ninia profeta sira siʼik futuru tanba osan.*+ Maski nuneʼe, sira sadere ba Jeová,* hodi dehan: “Jeová hamutuk ho ita, loos ka lae?+ La iha susar ida mak sei kona ita.”+ 12  Tanba imi,Siaun sei rahun tiha hanesan ema fila rai iha toʼos,Sidade Jeruzalein sei sai fatin neʼebé rahun,+No foho neʼebé Maromak nia uma* harii bá sei sai hanesan ai-laran.+

Nota-rodapé

Ka karik “bainhira sira iha hahán ruma hodi nata”.
Orj., “sira halo santu funu”.
Ka “ibun-rahun”.
Ka “osan-mutin”.
Ka “sira ho ibun-tutun hatete katak sira sadere ba Jeová”.
Ka “templu”.