Lucas 4:1-44

  • Diabu tenta Jesus (1-13)

  • Jesus komesa haklaken iha Galileia (14, 15)

  • Ema la simu Jesus iha Nazaré (16-30)

  • Iha sinagoga iha Kafarnaum (31-37)

  • Jesus kura Simão nia banin-feto no ema seluk (38-41)

  • Ema-lubun hetan Jesus iha fatin neʼebé ema la iha (42-44)

4  Jesus sai nakonu ho espíritu santu, no nia husik hela Mota Jordaun. Espíritu santu lori nia ba rai-fuik+  ba loron 40, no iha neʼebá Diabu tenta nia.+ Nia la han buat ida durante loron sira-neʼe, entaun kuandu loron sira-neʼe remata, nia sente hamlaha.  Ho ida-neʼe, Diabu hatete ba nia: “Se ó Maromak nia oan karik, haruka fatuk neʼe atu sai paun.”  Maibé Jesus hatán ba nia: “Hakerek nanis ona: ‘Ema labele moris deʼit ho paun.’”*+  Entaun, nia lori Jesus ba foho ida no hatudu lalais nasaun* hotu iha mundu tomak ba nia.+  Diabu hatete: “Haʼu sei fó kbiit ba ó atu ukun nasaun sira-neʼe hotu no fó sira-nia glória ba ó, tanba buat sira-neʼe entrega ona mai haʼu,+ no haʼu bele entrega neʼe ba ida neʼebé haʼu hakarak.  Tan neʼe, se ó adora haʼu dala ida deʼit, buat hotu neʼe sei sai ó-nian.”  Jesus hatán ba nia: “Hakerek nanis ona: ‘Imi tenke adora Jeová,* imi-nia Maromak, no ba nia deʼit mak imi tenke halo serbisu sagradu.’”+  Tuirmai nia lori Jesus ba Jeruzalein no tau nia iha templu nia moru leten,* no hatete ba nia: “Se ó Maromak nia oan karik, soe ó-nia an ba kraik,+ 10  tanba hakerek nanis ona: ‘Nia sei fó mandamentu ba ninia anju sira kona-ba ó, atu proteje ó’, 11  no ‘Sira sei lori ó iha sira-nia liman, atu nuneʼe ó-nia ain labele kona fatuk’.”+ 12  Jesus hatán ba nia: “Hakerek nanis ona: ‘Imi labele koko Jeová,* imi-nia Maromak.’”+ 13  Depois Diabu tenta tiha Jesus, nia husik Jesus toʼo tempu diʼak seluk.+ 14  Jesus fila fali ba Galileia+ ho kbiit husi Maromak nia espíritu. No ema habelar liafuan diʼak kona-ba nia iha fatin hotu. 15  Nia mós hahú hanorin iha sinagoga* sira, no ema hotu koʼalia diʼak kona-ba nia. 16  Tuirmai Jesus bá Nazaré,+ fatin neʼebé nia sai boot, no hodi tuir ninia toman iha loron Sábadu, nia tama ba sinagoga,+ no hamriik atu lee. 17  Entaun, ema fó livru* profeta Isaias nian ba nia, nia loke livru neʼe no hetan parte ida neʼebé hakerek: 18  “Jeová* fó ona ninia espíritu mai haʼu, tanba nia hili* haʼu atu haklaken liafuan diʼak ba ema kiak sira. Nia haruka haʼu atu fó sai liberdade ba ema dadur sira, atu halo ema matan-delek sira haree fali, no atu halo livre ema neʼebé hetan terus,+ 19  atu haklaken kona-ba tinan neʼebé Jeová* hatudu ninia laran-diʼak.”+ 20  Depois neʼe, nia lulun livru neʼe hodi fó fali ba serbisu-naʼin iha sinagoga no nia tuur. Ema hotu iha sinagoga laran hateke metin ba nia. 21  Tuirmai, nia hahú hatete ba sira: “Ohin, eskritura neʼebé imi foin rona, kumpre ona.”+ 22  Sira hotu hahú koʼalia diʼak kona-ba Jesus. Sira admira kona-ba liafuan furak sira neʼebé sai husi ninia ibun,+ no sira dehan: “Nia mak José nia oan ida, loos ka lae?”+ 23  Ho ida-neʼe, nia hatete ba sira: “Haʼu hatene katak imi sei aplika liafuan neʼe ba haʼu: ‘Doutór, kura ó-nia an rasik bá. Buat neʼebé ami rona ó halo iha Kafarnaum,+ halo mós iha neʼe, iha ó-nia rai rasik.’” 24  No nia dehan: “Haʼu hatete loloos ba imi katak ema sei la simu profeta ida iha ninia rai rasik.+ 25  Maibé haʼu hatete loloos ba imi: Iha Elias nia tempu bainhira lalehan taka tiha ba tinan tolu no fulan neen, no mosu hamlaha boot iha rai tomak,+ iha tempu neʼebá iha feto-faluk barak iha Izraél. 26  Maski nuneʼe, Maromak la haruka Elias ba feto-faluk sira-neʼe, maibé haruka deʼit ba feto-faluk ida iha Sarepta iha área Sidon.+ 27  No mós, iha profeta Eliseu nia tempu iha ema moras-lepra barak iha Izraél, maibé la iha ema ida mak hetan isin-diʼak,* só Naaman deʼit neʼebé husi rai-Síria.”+ 28  Ema hotu iha sinagoga laran neʼebé rona buat sira-neʼe sai hirus tebes,+ 29  no sira hamriik hodi lori nia ba sidade nia liʼur. Sira lori nia ba foho ninin, foho neʼebé sira-nia sidade harii bá, atu bele soe nia ba kraik. 30  Maibé nia laʼo liuhusi sira-nia leet no sai husi fatin neʼe.+ 31  Jesus tun ba sidade ida naran Kafarnaum iha Galileia. Iha neʼebá nia hanorin ema iha loron Sábadu,+ 32  no sira hakfodak ho ninia dalan atu hanorin,+ tanba buat neʼebé nia hanorin mai husi Maromak.* 33  Iha sinagoga laran, iha mane ida neʼebé anju aat domina, no nia hakilar ho lian makaʼas dehan:+ 34  “Jesus, ema Nazaré,+ tanbasá mak Ita mai iha neʼe? Ita mai atu halakon ami ka? Haʼu hatene ho loloos Ita mak sé. Ita mak Ida neʼebé Santu husi Maromak.”+ 35  Maibé Jesus fó orden ba nia, hodi dehan: “Nonook, sai husi mane neʼe!” Rona tiha neʼe, anju aat soe mane neʼe ba rai iha sira-nia leet, no anju aat neʼe sai husi mane neʼe no la halo aat ba nia. 36  Neʼe halo ema hotu hakfodak, no sira hahú hatete ba malu: “Liafuan saida mak nia koʼalia neʼe? Ho podér no kbiit nia manda anju aat* sira, no sira sai duni!” 37  Ema kontinua konta kona-ba nia iha fatin hotu iha rai neʼe. 38  Kuandu Jesus sai tiha husi sinagoga neʼe, nia bá Simão nia uma. Iha momentu neʼebá, Simão nia banin-feto terus tanba isin-manas tebes, no sira husu ba Jesus atu ajuda nia.+ 39  Entaun, Jesus hakbesik ba fatin neʼebé feto neʼe toba hodi kura feto neʼe, no ninia isin-manas lakon kedas. Feto neʼe hadeer kedas no hahú prepara hahán ba sira. 40  Kuandu loro-matan tun daudaun, sira hotu neʼebé iha ema moras iha sira-nia uma, sira lori ba Jesus. Ema sira-neʼe kona moras oioin, no nia tau liman ba sira ida-idak hodi kura sira.+ 41  Jesus mós duni sai anju aat sira husi ema barak, no sira hakilar ho lian makaʼas, dehan: “Ó mak Maromak nia Oan-Mane!”+ Maibé, Jesus fó orden ba sira, hodi la husik sira atu koʼalia,+ tanba sira hatene katak nia mak Kristu.+ 42  Loron tuirmai bainhira rai naroman ona, nia sai hodi laʼo ba fatin neʼebé la iha ema.+ Maibé ema-lubun buka tuir nia no sira toʼo iha fatin neʼebé nia bá, no sira koko atu tahan netik nia atu labele husik hela sira. 43  Maibé nia dehan ba sira: “Haʼu tenke haklaken mós liafuan diʼak kona-ba Maromak nia Ukun* iha sidade sira seluk, tanba neʼe mak Maromak haruka haʼu mai.”+ 44  Neʼe duni, nia bá hodi haklaken iha sinagoga sira iha Judeia.

Nota-rodapé

Ka “ai-han”.
Ka “ukun; reinu”.
Haree Ap. A5.
Ka “iha fatin neʼebé aas liu”.
Haree Ap. A5.
Ka “surat-tahan lulun”.
Haree Ap. A5.
Orj., “fui mina ba”. Haree “Fui mina” iha Glosáriu.
Haree Ap. A5.
Ka “sai moos”.
Orj., “tanba nia koʼalia ho kbiit”.
Orj., “espíritu foʼer”.
Ka “Reinu; Governu”.