Joel 3:1-21

  • Jeová tesi-lia ba nasaun hotu (1-17)

    • Rai-Tetuk Jeosafát (2, 12)

    • Rai-tetuk desizaun nian (14)

    • Jeová, fatin protesaun ba Izraél (16)

  • Jeová fó bensaun ba ninia povu (18-21)

3  “Iha loron sira iha tempu neʼebá,Haʼu sei lori ema Judá no ema Jeruzalein neʼebé sai ona dadur atu fila fali,+   Haʼu mós sei halibur nasaun hotu hamutukNo lori sira ba Rai-Tetuk Jeosafát.* Haʼu sei tesi-lia ba sira iha neʼebá+Hodi apoia haʼu-nia povu Izraél neʼebé mak haʼu-nia liman-rohan.Tanba nasaun sira-neʼe halo haʼu-nia povu laʼo namkari iha sira-nia leet,No sira fahe haʼu-nia rai ba malu.+   Sira dada sorteiu* atu fahe haʼu-nia povu,+Sira faʼan labarik-mane atu selu feto-aat*No faʼan labarik-feto atu sosa tua-uvas hodi hemu.   Tiro, Sidon no área Filístia tomak,Tanbasá mak imi halo nuneʼe mai haʼu? Imi selu aat ba haʼu tanba haʼu halo aat ba imi ka? Se imi halo aat ba haʼu,Haʼu mós sei selu fali kedas ba imi tuir buat neʼebé imi halo.+   Tanba imi foti ona haʼu-nia osan-mutin no osan-mean,+No imi lori haʼu-nia rikusoin neʼebé diʼak liu no tau iha imi-nia templu sira,   Imi faʼan ema Judá no Jeruzalein ba ema Gregu,+Atu nuneʼe sira bá dook husi sira-nia rai.   Haʼu sei lori sira fila fali husi fatin neʼebé imi faʼan sira,+No haʼu sei selu fali imi-nia hahalok aat sira-neʼe.   Haʼu sei faʼan imi-nia oan-mane no oan-feto sira ba ema Judá nia liman,+No ema Judá sei faʼan fali sira ba ema husi Sabá, ba nasaun ida neʼebé dook liu;Tanba Jeová rasik mak fó sai ona ida-neʼe.   Fó sai liafuan tuirmai neʼe iha nasaun sira-nia leet:+ ‘Sai prontu bá atu halo funu!* Bolu asuwaʼin sira! Tropa hotu tenke hakbesik no ataka!+ 10  Tuku imi-nia xarrua sai fali surik no imi-nia sabit sai fali diman. Ema neʼebé fraku tenke dehan: “Haʼu forte.” 11  Mai no ajuda malu bá, imi nasaun sira hotu iha sorin-sorin, halibur hamutuk!’”+ Oh Jeová, lori Ita-nia funu-naʼin sira neʼebé kbiit boot ba fatin neʼe. 12  “Nasaun sira sei halibur hamutuk no bá Rai-Tetuk Jeosafát,Tanba haʼu sei tuur iha neʼebá atu tesi-lia ba nasaun sira hotu neʼebé haleʼu.+ 13  Lolo sabit bá, tanba toʼos prontu ona atu koʼa. Tun mai no sama uvas, tanba fatin atu halo tua-uvas sai nakonu ona.+ Tua-uvas fatin sai nakonu toʼo resin, tanba sira-nia hahalok aat sai barak tebes ona. 14  Iha ema barak tebes iha rai-tetuk desizaun nian,Tanba loron neʼebé Jeová tesi-lia ba sira iha neʼebá besik ona.+ 15  Loro-matan no fulan sei sai nakukun,No fitun sira sei mós la nabilan tan. 16  Jeová sei hakilar husi Siaun hanesan leaun,Nia sei hasai lian makaʼas husi Jeruzalein. Lalehan no rai sei nakdoko,Maibé Jeová sei sai fatin protesaun ba ninia povu,+Sai uma neʼebé seguru ba povu Izraél. 17  Imi sei hatene duni katak haʼu mak Jeová, imi-nia Maromak, neʼebé hela iha Siaun, haʼu-nia foho santu.+ Jeruzalein sei sai fatin neʼebé santu,+No ema estranjeiru sei la sama tan fatin neʼe.+ 18  Iha loron neʼebá, foho sira sei nakonu ho tua-uvas neʼebé midar,+Susubeen sei suli iha foho-oan sira,No mota hotu iha Judá sei suli. Bee-matan ida sei suli husi Jeová nia uma,+No bee neʼe sei suli ba Mota* Ai-Akásia. 19  Maibé rai-Ejitu sei sai mamuk,+No Edom sei sai rai-fuik neʼebé mamuk,+Tanba sira halo violénsia hasoru povu Judá,+No fakar ema laran-moos nia raan iha povu Judá nia rai.+ 20  Maibé ema sei hela nafatin iha rai-Judá,No ema sei hela iha Jeruzalein husi jerasaun ba jerasaun.+ 21  Haʼu sei hamoos sira-nia sala uluk nian kona-ba ema nia raan,+ No Jeová sei hela iha Siaun.”+

Nota-rodapé

Naran neʼe katak “Jeová mak juís”.
Ka “prostituta”.
Orj., “Halo santu funu bá!”
Ka “Uádi”. Haree Glosáriu.