Joel 2:1-32

 • Jeová nia loron no tropa (1-11)

 • Konvite atu fila fali ba Jeová (12-17)

  • “Lees imi-nia fuan” (13)

 • Jeová nia resposta ba ninia povu (18-32)

  • “Haʼu sei fakar haʼu-nia espíritu” (28)

  • Sinál sira iha lalehan no iha rai (30)

  • Ema neʼebé bolu Jeová nia naran sei hetan salvasaun (32)

2  “Huu dikur bá iha Siaun!+ Hakilar ho lian funu nian iha haʼu-nia foho santu. Ema hotu iha rai neʼe* sei nakdedar,Tanba Jeová nia loron mai daudaun!+ Loron neʼe besik ona!   Loron neʼe sei nakukun tebes,+Loron neʼe sei iha kalohan metan,+Hanesan rai naroman nia naroman neʼebé foho sira taka netik. Povu neʼebé barak no forte sei mai,+Husi tempu uluk kedas la iha nasaun ida mak hanesan neʼe,No sei la mosu tan iha futuruHusi jerasaun ba jerasaun.   Ahi han buat hotu iha sira-nia oin,No buat hotu iha sira-nia kotuk.+ Rai neʼebé iha sira-nia oin hanesan ho jardín Eden,+Maibé iha sira-nia kotuk rai sai fuik no mamuk,No la iha buat ida mak bele halai sees.   Sira haree hanesan kuda,No sira halai hanesan kuda funu nian.+   Bainhira sira halai iha foho-tutun sira, sira halo tarutu hanesan kuda-karreta,+Hanesan tarutu husi ahi boot neʼebé han duʼut-maran. Sira hanesan tropa forte neʼebé forma hodi prontu ba funu.+   Ema sei sai laran-taridu tanba sira. Ema hotu nia oin sei sai taʼuk.*   Sira halai ba oin hanesan funu-naʼin sira,Sira saʼe moru hanesan tropa sira,Sira ida-idak laʼo loos tuir sira-nia dalan,No sira la sees husi sira-nia dalan.   Sira la dudu malu,Mane ida-idak laʼo ba oin tuir sira-nia dalan. Se rama-oan* halo sira balu monu,Sira seluk la sees husi sira-nia dalan.   Sira tama lalais ba sidade laran, sira halai iha moru leten. Sira saʼe ba uma-leten, no tama uma liuhusi janela hanesan naʼok-teen. 10  Rai nakdedar no lalehan nakdoko iha sira-nia oin. Loro-matan no fulan sai nakukun,+No fitun sira la nabilan tan. 11  Jeová sei koʼalia ho lian boot iha ninia tropa sira-nia oin,+ tanba ninia tropa mak barak tebes.+ Nia neʼebé kumpre Ninia liafuan mak iha kbiit boot.Jeová nia loron mak boot no kmanek liu.+ Sé mak bele tahan loron neʼe?”+ 12  Jeová dehan: “Maski nuneʼe, agora kedas, fila fali mai haʼu ho imi-nia laran tomak,+Halo jejún,+ tanis no halerik bá. 13  Lees imi-nia fuan,+ laʼós imi-nia roupa,+No fila fali ba Jeová, imi-nia Maromak,Tanba nia laran-diʼak no laran-sadiʼa, la hirus lalais+ no nakonu ho domin neʼebé laran-metin,+No nia sei hanoin fali* kona-ba ninia desizaun atu lori susar boot neʼe. 14  Sé mak hatene karik nia sei hatún ninia hirus no troka ninia desizaun*+No haraik bensaun ba imi,Atu nuneʼe imi bele hasaʼe sakrifísiu trigu* nian no sakrifísiu hemu nian ba Jeová, imi-nia Maromak. 15  Huu dikur bá iha Siaun! Fó sai* tempu jejún, no bolu povu sira hodi halaʼo reuniaun espesiál.+ 16  Halibur povu bá, no halo santu kongregasaun* neʼe.+ Halibur katuas, labarik no bebé sira neʼebé sei susu hela.+ Noivu tenke sai husi kuartu, no noiva mós tenke sai husi kuartu laran. 17  Husik amlulik sira neʼebé serbí Jeová tanisIha varanda no altár nia leet,+ hodi dehan: ‘Oh Jeová, favór ida hanoin Ita-nia povu,Keta husik ema goza Ita-nia povu,*Keta husik nasaun sira ukun Ita-nia povu. Keta husik ema dehan: “Sira-nia Maromak iha neʼebé?”’+ 18  Tuirmai Jeová sei hatudu katak nia hadomi* ninia raiNo hatudu laran-diʼak ba ninia povu.+ 19  Jeová sei hatán ba ninia povu, hodi dehan: ‘Haʼu sei haruka ai-han, tua-uvas foun no mina ba imi.Imi sei sai bosu loos.+Haʼu sei la husik tan ema atu goza imi iha nasaun sira-nia leet.+ 20  Haʼu sei duni sira neʼebé mai husi parte norte hodi dook husi imi,Haʼu sei halo sira namkari ba rai neʼebé maran, fuik no mamuk,Tropa sira neʼebé iha oin sei namkari ba tasi parte leste,*No tropa sira neʼebé iha kotuk sei namkari ba tasi parte oeste.* Sira-nia iis dois sei saʼe ba leten,Sira-nia mate-isin nia dois sei kontinua saʼe ba leten;+Tanba Maromak sei halo buat neʼebé kmanek tebes.’ 21  Oh rai, keta sai taʼuk. Sai kontente no haksolok bá, tanba Jeová sei halo buat neʼebé kmanek tebes. 22  Animál sira iha rai-luan, keta sai taʼuk,Tanba duʼut iha rai-fuik sei sai matak,+No ai-horis sira sei fó fuan.+Ai-figeira no uvas-hun sei fó fuan barak.+ 23  Siaun nia oan-mane sira, sai kontente no haksolok bá tanba Jeová, imi-nia Maromak,+Tanba nia sei fó ba imi udan neʼebé natoon iha tempu neʼebé loos,No nia sei haruka udan barak ba imi,Udan sei tun hanesan uluk, udan primeiru no udan ikus.*+ 24  Fatin sama trigu nian sei sai nakonu ho trigu neʼebé diʼak,No imi-nia fatin atu halo tua-uvas foun no mina sei nakonu toʼo resin.+ 25  Haʼu sei selu fali ba imi tuir tinan siraNeʼebé gafañotu boot, gafañotu oan neʼebé la iha liras, gafañotu neʼebé kaan-teen, no gafañotu neʼebé hamlaha han ai-han iha imi-nia toʼos,Sira mak haʼu-nia tropa boot neʼebé haʼu haruka ba imi-nia leet.+ 26  Imi sei han toʼo bosu duni,+No imi sei hahiʼi Jeová, imi-nia Maromak, nia naran,+Neʼebé halo buat kmanek ba imi.Haʼu-nia povu sei la hetan tan moe.+ 27  Nuneʼe imi sei hatene duni katak haʼu mak iha ema Izraél nia leet+No haʼu mak Jeová, imi-nia Maromak,+ no la iha Maromak seluk! Haʼu-nia povu sei la hetan moe tan. 28  Depois neʼe, haʼu sei fakar haʼu-nia espíritu+ ba ema oioin,Imi-nia oan-mane no oan-feto sira sei fó sai profesia,Imi-nia katuas sira sei hetan mehi,No imi-nia mane joven sira sei haree vizaun.+ 29  Iha tempu neʼebá haʼu mós sei fakar haʼu-nia espírituBa haʼu-nia atan-mane no atan-feto sira. 30  No haʼu sei hatudu sai sinál sira iha lalehan no iha rai,Sei iha raan, ahi no suar barak neʼebé saʼe ba leten.+ 31  Loro-matan sei sai nakukun no fulan sei sai raan+Antes Jeová nia loron neʼebé boot no kmanek liu toʼo mai.+ 32  Ema hotu neʼebé bolu Jeová nia naran sei hetan salvasaun.+Iha Foho Siaun no iha Jeruzalein sei iha ema neʼebé hetan salvasaun,+ hodi tuir buat neʼebé Jeová hatete ona,Sira mak ema neʼebé Jeová bolu atu hetan salvasaun.”

Nota-rodapé

Ka “mundu tomak”.
Ka “oin-mean”.
Ka “armas”.
Ka “sei sente triste”.
Ka “no sente triste”.
Neʼe bele refere mós ba sevada. Haree “Sakrifísiu trigu nian” iha Glosáriu.
Orj., “Halo santu”.
Orj., “liman-rohan”.
Ka “hatudu laran-manas ba”.
Neʼe katak Tasi Mate.
Neʼe katak Tasi Mediterráneu.
Udan primeiru komesa maizumenus iha fulan-Outubru nia klaran no udan ikus komesa maizumenus iha fulan-Abríl nia klaran. Haree Ap. B15.