Job 39:1-30

 • Animál sira hatudu sai katak ema nia matenek la toʼo (1-30)

  • Bibi-timur foho nian no bibi-rusa (1-4)

  • Kuda-burru fuik (5-8)

  • Karau-aman fuik (9-12)

  • Manu-avestrús (13-18)

  • Kuda (19-25)

  • Manu-falkaun no manu-makikit (26-30)

39  “Ó hatene bainhira loos mak bibi-timur foho nian hahoris oan ka?+ Ó haree tiha ona bibi-rusa hahoris sira-nia oan ka?+   Ó sura tiha ona sira kabuk ba fulan hira ka? Ó hatene bainhira loos mak sira hahoris ka?   Sira hakruʼuk bainhira hahoris sira-nia oan,Neʼe hotu tiha, sira la sente moras tan.   Sira-nia oan sai forte no sai boot iha rai-luan,Sira-nia oan laʼo sai hodi husik sira no la fila fali tan.   Sé mak husik kuda-burru fuik sai livre?+No sé mak kore tiha tali neʼebé kesi hela kuda-burru fuik?   Haʼu halo nia hela iha rai-tetuk maran,Ninia hela-fatin mak iha rai masin.   Nia hakribi sidade nia barullu,No nia la rona lian husi ema neʼebé dirije animál atu halo serbisu.   Nia laʼo-lemo iha foho-oan sira hodi buka duʼut,Nia buka duʼut matak oioin.   Karau-aman fuik sei halo tuir ó ka?+ Iha kalan nia sei toba iha ó-nia animál nia luhan ka? 10  Ó bele kesi tali ba karau-aman fuik hodi fila rai ba ó ka?Nia sei laʼo tuir ó hodi fila rai iha rai-tetuk ka? 11  Ó bele tau fiar ba nia tanba nia iha forsa boot,No husik nia halo serbisu todan ba ó ka? 12  Ó bele fiar nia atu lalin buat* neʼebé ó koʼa iha toʼos ka?No nia sei lori buat sira-neʼe ba ó-nia fatin sama trigu nian ka? 13  Manu-avestrús baku ninia liras ho haksolok,Maibé ninia liras tutun no ninia fulun diʼak liu fali manu-segoña nian ka?+ 14  Manu-avestrús inan husik ninia tolun sira iha rai,No nia halo tolun sira manas nafatin iha rai-rahun laran. 15  Nia haluha tiha katak ema bele sama rahun ninia tolun siraKa animál fuik mós bele sama ninia tolun sira. 16  Nia la hanoin ninia oan sira, nia haree sira hanesan laʼós ninia oan,+Nia la taʼuk katak ninia kolen bele sai saugati deʼit. 17  Tanba Maromak la fó matenek ba nia*No halo nia la iha kbiit atu komprende. 18  Maibé bainhira nia hamriik no baku ninia liras,Nia hamnasa fali ba kuda no ema neʼebé saʼe kuda. 19  Ó mak fó forsa boot ba kuda ka?+ Ó mak tau fulun furak ba kuda nia kanuruk ka? 20  Ó bele halo kuda haksoit hanesan gafañotu ka? Ninia inus halo lian boot neʼebé hataʼuk ema.+ 21  Iha rai-tetuk iha foho-leet, nia tebe rai ho kontente tebes,+Nia halai tama kedas ba funu.+ 22  Nia hamnasa ba sentimentu taʼuk no nia la taʼuk ba buat ida.+ Surik mós labele halo nia fila fali ba kotuk. 23  Rama-oan fatin nakdoko hela iha ninia sorin,Diman sira-nia tutun nabilan. 24  Nia la hakmatek, nia halai kedas ba oin.*Bainhira nia rona dikur nia lian, nia la hamriik metin deʼit iha fatin.* 25  Bainhira nia rona dikur nia lian, nia dehan: ‘Ah, diʼak!’ Husi dook nia bele horon funu nia iis,No rona komandante sira-nia lian hakilar, no rona mós lian funu nian.+ 26  Manu-falkaun bele semo no loke ninia liras ba parte súl,Neʼe tanba ó-nia matenek ka? 27  Ó mak manda manu-makikit hodi semo saʼe ba leten+No halo knuuk iha fatin aas ka?+ 28  Kalan tomak nia iha fatuk aas nia ninin,Nia hela iha fatuk boot nia lolon.* 29  Husi neʼebá mak nia buka hahán,+Ninia matan haree ba fatin dook loos. 30  Ninia oan sira xupa raan,No iha fatin neʼebé mak iha mate-isin sira, nia mós iha neʼebá.”+

Nota-rodapé

Orj., “fini”.
Orj., “halo nia haluha matenek”.
Orj., “tolan mundu”.
Ka karik “nia la fiar”.
Orj., “tutun”.