Jeremias 25:1-38

  • Jeová foti kazu kontra nasaun sira (1-38)

    • Nasaun sira sei serbí Babilónia durante tinan 70 (11)

    • Maromak nia kopu nakonu ho tua-uvas hirus nian (15)

    • Terus sei habelar husi nasaun ida toʼo nasaun seluk (32)

    • Ema sira neʼebé Jeová oho (33)

25  Neʼe mak liafuan neʼebé Maromak hatoʼo ba Jeremias kona-ba povu hotu iha rai-Judá iha tinan haat husi Liurai Jeoquim nia ukun. Jeoquim+ mak Josias nia oan-mane. Tempu neʼe mak tinan primeiru husi Liurai Nabukodonozór* nia ukun iha rai-Babilónia.  Tuirmai neʼe mak liafuan neʼebé profeta Jeremias fó sai kona-ba* povu hotu iha rai-Judá no ema hotu neʼebé hela iha Jeruzalein:  “Hahú husi tinan 13 husi Amon nia oan-mane Josias+ nia ukun nuʼudar liurai ba rai-Judá toʼo ohin loron, neʼe katak durante tinan 23 nia laran, Jeová fó sai ninia liafuan mai haʼu, no haʼu koʼalia fila-fila* ba imi, maibé imi lakohi rona.+  No Jeová haruka ninia atan profeta sira hotu ba imi, nia haruka sira fila-fila,* maibé imi lakohi rona no la see tilun.+  Sira dehan beibeik: ‘Favór ida, imi ida-idak fila fali husi imi-nia dalan sira neʼebé aat no husi imi-nia hahalok aat sira;+ ho ida-neʼe mak imi sei hela nafatin ba tempu kleur iha rai neʼebé Jeová fó ona ba imi no ba imi-nia beiʼala sira iha tempu uluk.  Keta laʼo tuir maromak sira seluk, keta serbí no hakruʼuk ba sira hodi hakanek haʼu-nia laran ho buat neʼebé imi halo ho imi-nia liman. Se lae, haʼu sei fó-terus ba imi.’  “Jeová dehan: ‘Maibé imi lakohi rona haʼu. Imi hakanek haʼu-nia laran ho buat neʼebé imi halo ho imi-nia liman, toʼo lori susar ba imi-nia an rasik.’+  “Tan neʼe, Jeová neʼebé ukun tropa lalehan nian dehan: ‘“Tanba imi lakohi halo tuir haʼu-nia liafuan,  haʼu sei bolu nasaun* sira hotu husi parte norte”,+ Jeová dehan: “Haʼu sei bolu haʼu-nia atan, Nabukodonozór,* liurai ba rai-Babilónia,+ no haʼu sei lori sira atu ataka rai neʼe+ no ema hotu neʼebé hela iha neʼe no mós nasaun sira hotu neʼebé haleʼu rai neʼe.+ Haʼu sei halakon sira hotu, no ema sei taʼuk no hakfuʼik bainhira haree buat neʼebé akontese ba sira, no fatin neʼe sei sai fuik ba nafatin. 10  Haʼu sei hapara sira-nia lian haksolok no kontente nian,+ lian husi noivu no lian husi noiva,+ lian husi fatuk dulas trigu nian no ahi-oan nia naroman. 11  No rai tomak sei sai aat no fuik, no sei sai fatin neʼebé halo ema taʼuk, no nasaun sira-neʼe tenke sai atan ba liurai Babilónia durante tinan 70.”’+ 12  “Jeová dehan: ‘Maibé bainhira tinan 70 neʼe remata ona,+ haʼu sei fó kastigu ba liurai Babilónia no ninia nasaun tanba sala neʼebé sira halo,+ no haʼu sei halo ema Kaldeia sira-nia rai sai fatin neʼebé rahun no mamuk ba nafatin.+ 13  Haʼu sei kumpre liafuan hotu neʼebé haʼu koʼalia ona kona-ba rai neʼe, tuir liafuan hotu neʼebé hakerek ona iha livru neʼe, tuir profesia neʼebé Jeremias fó sai kona-ba nasaun hotu. 14  Liurai boot sira no nasaun barak+ sei halo sira sai atan,+ no haʼu sei selu fali sira tuir sira-nia hahalok no tuir buat neʼebé sira halo ho sira-nia liman.’”+ 15  Jeová, Izraél nia Maromak, dehan nuneʼe ba haʼu: “Foti kopu neʼebé nakonu ho tua-uvas hirus nian husi haʼu-nia liman, no lori ba nasaun hotu neʼebé haʼu haruka ó bá, atu sira hemu. 16  Sira sei hemu no laʼo namlele bá-mai hanesan ema bulak, tanba surik neʼebé haʼu haruka ba sira-nia leet.”+ 17  Nuneʼe, haʼu foti kopu neʼe husi Jeová nia liman no lori ba nasaun hotu hodi sira hemu, nasaun hotu neʼebé Jeová haruka haʼu bá:+ 18  hahú husi Jeruzalein no sidade sira iha rai-Judá,+ ninia liurai sira no ulun-naʼin sira, atu halakon sira no ema sei temi sira nuʼudar malisan, ema sei taʼuk no hakfuʼik bainhira haree buat neʼebé akontese ba sira,+ hanesan ohin loron; 19  tuirmai Faraó,* liurai Ejitu nian, ho ninia atan sira, ninia ulun-naʼin sira no ninia povu hotu,+ 20  no mós ema hotu husi rai oioin neʼebé hela iha rai-Ejitu; liurai hotu husi rai-Uz; liurai hotu husi ema Filístia nia rai:+ Askelon,+ Gaza, Ekron, no ema restu neʼebé sei hela iha Asdod; 21  Edom,+ Moab+ no ema Ammon;+ 22  liurai hotu husi Tiro, liurai hotu husi Sidon,+ no liurai sira husi illa neʼebé iha tasi; 23  Dedan,+ Tema, Buz, no ema hotu neʼebé tesi badak sira-nia fuuk iha sira-nia tilun-hun;+ 24  liurai hotu neʼebé ukun ema Arábia+ no liurai hotu neʼebé ukun ema husi rai oioin neʼebé hela iha rai-fuik; 25  liurai hotu husi Zimri, liurai hotu husi Elam,+ no liurai hotu neʼebé ukun ema Média;+ 26  no liurai hotu husi rai iha parte norte, sira neʼebé besik no mós dook, ida ba ida, no nasaun seluk hotu iha mundu neʼe; ikusliu liurai husi Sesak*+ mós sei hemu tua-uvas neʼe. 27  “Ó tenke hatete ba sira: ‘Jeová neʼebé ukun tropa lalehan nian, Izraél nia Maromak, dehan nuneʼe: “Hemu no sai lanu bá, muta no monu toʼo labele hamriik fali+ tanba surik neʼebé haʼu sei haruka ba imi-nia leet.”’ 28  Se sira lakohi foti kopu neʼe husi ó-nia liman no hemu, ó tenke hatete ba sira: ‘Jeová neʼebé ukun tropa lalehan nian, dehan nuneʼe: “Imi tenke hemu! 29  Haree bá! Se haʼu fó uluk kastigu ba sidade neʼebé lori haʼu-nia naran,+ sá tan ho imi? Imi bele sees husi kastigu ka lae?”’+ “Jeová neʼebé ukun tropa lalehan nian dehan: ‘Imi sei la sees husi kastigu, tanba haʼu sei bolu surik atu ataka ema hotu neʼebé hela iha mundu neʼe.’ 30  “No ó tenke fó sai profesia no hatete liafuan sira-neʼe hotu ba sira:‘Jeová sei hasai lian boot husi fatin aas,No ema sei rona nia lian husi ninia hela-fatin santu. Nia sei hasai lian makaʼas hasoru ninia hela-fatin. Nia sei hakilar hanesan ema neʼebé sama uvas-fuan,No kanta knananuk manán nian hasoru ema hotu neʼebé hela iha mundu.’ 31  Jeová dehan: ‘Barullu boot sei toʼo rai hotu iha mundu tomak,Tanba Jeová foti kazu kontra nasaun sira. Nia rasik sei tesi-lia ba ema hotu.+ Nia sei halakon ema aat sira ho surik.’ 32  Jeová neʼebé ukun tropa lalehan nian dehan: ‘Terus sei habelar husi nasaun ida toʼo nasaun seluk,+No anin-fuik sei huu husi fatin neʼebé dook liu iha mundu neʼe.+ 33  “‘Ema sira neʼebé Jeová oho iha loron neʼebá sei sai barak husi rai nia rohan ida toʼo rai nia rohan seluk. Ema sei la tanis ba sira, no ema sei la halibur ka hakoi sira-nia mate-isin. Sira sei sai hanesan adubu* iha rai.’ 34  Imi bibi-atan sira, tanis halerik bá! Imi povu* nia ulun-naʼin sira neʼebé kmanek, duir an bá iha rai-rahun laran,Tanba tempu atu oho imi no halo imi namkari toʼo mai ona,No imi sei monu rahun hanesan vazu neʼebé folin-boot! 35  La iha tan fatin ba bibi-atan sira atu halai,No povu* nia ulun-naʼin sira neʼebé kmanek mós labele halai sees. 36  Rona bá! Bibi-atan hasai lian halerikNo povu* nia ulun-naʼin sira neʼebé kmanek tanis hakilar,Tanba Jeová estraga daudaun sira-nia rai matak. 37  Ema nia hela-fatin sira neʼebé hakmatek sai mamuk onaTanba Jeová nia hirus neʼebé lakan makaʼas. 38  Nia hanesan leaun-aman ida neʼebé sai ona husi ninia hela-fatin,+No sira-nia rai sai fatin neʼebé halo ema taʼukTanba surik neʼebé siʼakNo tanba ninia hirus neʼebé lakan makaʼas.”

Nota-rodapé

Orj., “Nabukodorozór”.
Ka “ba”.
Orj., “sempre hadeer sedu iha dadeer no koʼalia”.
Orj., “sempre hadeer sedu iha dadeer no haruka sira”.
Orj., “família”.
Orj., “Nabukodorozór”.
Neʼe mak títulu ba liurai sira iha rai-Ejitu.
Karik neʼe mak naran-kódigu ba Babel, ka Babilónia.
Ka “estrume”.
Orj., “bibi-lubun”.
Orj., “bibi-lubun”.
Orj., “bibi-lubun”.