Isaias 9:1-21

  • Naroman boot ba Galileia (1-7)

    • “Ulun-Naʼin Dame nian” moris mai (6, 7)

  • Maromak nia liman ataka Izraél (8-21)

9  Maski nuneʼe, nakukun neʼe sei la hanesan tempu uluk bainhira ema hakribi rai-Zebulão no rai-Naftali, bainhira rai sira-neʼe hetan susar.+ Maibé ikusmai, Nia sei fó glória ba dalan tasi nian, iha área Mota Jordaun, Galileia nasaun sira-nian.   Ema neʼebé uluk laʼo iha nakukun laranHaree ona naroman boot ida. No ema sira neʼebé hela iha rai neʼebé nakukun tebes,*Naroman nabilan ona ba sira.+   Ita halo ona nasaun neʼe nia povu sai barak,Ita halo ona nasaun neʼe haksolok boot. Sira haksolok iha Ita-nia oinHanesan ema haksolok iha tempu koʼa nian,Hanesan sira neʼebé haksolok hodi fahe sasán neʼebé sira hadau husi funu.   Tanba Ita harahun ona ai-leba neʼebé sira uza atu lori naha todan,Harahun rota neʼebé uza atu baku sira-nia kabaas, sira-nia xefe nia rota,Hanesan loron neʼebé ema Midian lakon funu.+   Ahi sei han tropa nia botas hotu neʼebé halo rai nakdoko bainhira sira marxaNo han roupa hotu neʼebé nakonu ho raan.   Tanba labarik ida moris ona ba ita,+No oan-mane ida entrega ona ba ita;Ukun* mak sei iha ninia kabaas.+ Ninia naran sei bolu nuʼudar Konsellu-Naʼin neʼebé Kmanek,+ Maromak Kbiit Boot,+ Aman Rohan-Laek, Ulun-Naʼin Dame nian.   Ninia ukun* sei aumenta ba nafatinNo dame sei la iha rohan.+Nia sei tuur iha David nia kadunan+ no simu ninia ukunNia sei harii metin+ no halo ukun neʼe sai forteLiuhusi justisa+ no hahalok loos,+Husi agora no ba nafatin. Jeová neʼebé ukun tropa lalehan nian mak sei halo ida-neʼe ho laran-manas.   Jeová haruka lia-menon atu fó avizu ba Jacob,No lia-menon neʼe mós ba Izraél.+   Povu hotu sei hatene ida-neʼe,Katak ema Efraim no ema Samaria,Neʼebé koʼalia ho loko an no ho laran-toos, hodi dehan: 10  “Bloku* monu tiha ona,Maibé ami sei harii fali ho fatuk neʼebé fera ona.+ Ai-sikómoru* tesi tiha ona,Maibé ami sei troka fali sira ho ai-sedru.” 11  Jeová sei halo Rezin nia inimigu atu kontra niaNo sei halo Izraél nia inimigu atu ataka nia, 12  Síria sei mai husi parte leste no ema Filístia sei mai husi parte oeste,*+Sira sei tolan Izraél ho ibun nakloke.+ Tan razaun neʼe, nia la hatún ninia hirus,Maibé ninia liman sei lolo nafatin atu ataka.+ 13  Tanba povu neʼe seidauk fila fali ba Ida neʼebé baku sira;Sira seidauk buka Jeová neʼebé ukun tropa lalehan nian.+ 14  Iha loron ida deʼit nia laran, Jeová sei tesiUlun no ikun, dikin no duʼut naruk* husi Izraél.+ 15  Katuas no ema naran-boot sira mak ulun,No profeta sira neʼebé fó hanorin falsu mak ikun.+ 16  Sira neʼebé dirije povu neʼe halo povu laʼo-lemo,No sira neʼebé simu matadalan sai bilán. 17  Tan neʼe mak Jeová sei la haksolok ho sira-nia mane joven sira,No nia sei la hatudu laran-sadiʼa ba oan-kiak* no feto-falukTanba sira hotu fila kotuk ba nia* no halo hahalok aat+No sira ida-idak nia ibun koʼalia buat neʼebé beik. Tan razaun neʼe, nia la hatún ninia hirus,Maibé ninia liman sei lolo nafatin atu ataka.+ 18  Tanba hahalok aat mak hanesan ahiNeʼebé han ai-tarak no duʼut aat sira. Ida-neʼe sei sunu ai-horis sira iha ai-laran,No suar neʼebé saʼe makaʼas mak sei lori lakon sira. 19  Tanba Jeová neʼebé ukun tropa lalehan nian sai hirus,Ahi han rai neʼe,No povu sei sai hanesan ai neʼebé ahi han. La iha ema ida mak sei hanoin ninia maun-alin. 20  Ema sei koʼa sira-nia isin parte sorin loosMaibé sei hamlaha nafatin;No ema sei han sira-nia isin parte sorin karukMaibé la sai bosu. Ema ida-idak sei han sira-nia liman rasik, 21  Manasés sei han Efraim,No Efraim sei han Manasés. Sira rua hamutuk sei kontra Judá.+ Tan razaun neʼe, nia la hatún ninia hirus,Maibé ninia liman sei lolo nafatin atu ataka.+

Nota-rodapé

Ka “iha lalatak metan”.
Ka “governu; ukun nuʼudar ulun-naʼin”.
Ka “governu; ukun nuʼudar ulun-naʼin”.
Neʼe refere ba tijolu neʼebé halo husi duʼut-maran kahur ho tahu ka rai-mean.
Orj., “husi kotuk”.
Ka karik “ai-palmeira sanak no duʼut-kain”.
Ka “labarik neʼebé la iha aman”.
Ka “sira hotu sai apóstata”. Haree “Apostazia” iha Glosáriu.