Ezras 6:1-22

  • Dário buka-hatene situasaun no fó sai mandamentu (1-12)

  • Harii hotu templu no halo inaugurasaun (13-18)

  • Selebra Páskua (19-22)

6  Iha tempu neʼebá mak Liurai Dário haruka ninia atan sira bá Babilónia atu buka-hatene kona-ba situasaun neʼe iha fatin neʼebé rai dokumentu* no liurai nia rikusoin.  Sira hetan surat-tahan lulun ida iha fatin neʼebé seguru* iha sidade Ekbatana, iha provínsia Média, no iha surat-tahan neʼe iha mandamentu tuirmai neʼe:  “Iha tinan primeiru husi Liurai Ciro nia ukun, nia fó sai orden ida kona-ba Maromak nia uma iha Jeruzalein, hodi dehan:+ ‘Ema Judeu sira tenke harii fali uma neʼe nuʼudar fatin ba sira atu hasaʼe sakrifísiu, no sira tenke harii metin uma neʼe nia fundasaun; uma neʼe tenke aas metru 27,* no luan metru 27,+  sira tenke harii uma neʼe ho fatuk boot tula malu liña tolu, no ho ai-lolon liña ida;+ no foti osan husi liurai nia osan-fatin atu selu buat sira-neʼe.+  No mós sasán sira neʼebé uluk foti husi Maromak nia uma, sasán sira neʼebé halo husi osan-mean no osan-mutin, neʼebé uluk Nabukodonozór foti ona husi templu iha Jeruzalein no lori ba Babilónia,+ tenke entrega fali ba sira atu nuneʼe sira bele tau fali sasán sira-neʼe iha sira-nia fatin iha templu laran iha Jeruzalein, no rai didiʼak iha Maromak nia uma.’+  “Tan neʼe, Tatenai, governadór ba área Mota Eufrates nia sorin parte oeste,* no Setar-Bozenai, ho imi-nia maluk sira, governadór sira neʼebé iha pozisaun kiʼik iha área Mota Eufrates nia sorin parte oeste,+ imi labele bá fatin neʼebá.  Imi labele hanetik sira-nia serbisu atu harii Maromak nia uma. Ema Judeu nia governadór no katuas sira sei harii fali Maromak nia uma iha ninia fatin.  Liután neʼe, haʼu fó sai orden kona-ba buat neʼebé imi tenke halo ba ema Judeu nia katuas sira-neʼe, atu sira bele harii fali Maromak nia uma: Kona-ba osan atu harii fali uma neʼe, imi tenke foti husi liurai nia osan-fatin,+ husi osan impostu neʼebé imi simu husi ema iha área Mota Eufrates nia sorin parte oeste,* no imi tenke fó kedas osan neʼe ba mane sira-neʼe atu sira bele kontinua harii fali Maromak nia uma no ema seluk labele hanetik.+  Loroloron, imi mós tenke fó buat neʼebé amlulik sira iha Jeruzalein presiza, hanesan karau-aman,+ bibi-malae aman+ no mós bibi-malae oan+ atu sira bele hasaʼe nuʼudar sakrifísiu sunu nian ba Maromak neʼebé iha lalehan, no imi mós tenke fó trigu,+ masin,+ tua-uvas+ no mina+ tuir buat neʼebé sira husu. 10  Ho ida-neʼe, sira bele kontinua hasaʼe sakrifísiu atu halo kontente Maromak lalehan nian no sira bele harohan ba liurai nia diʼak no ba ninia oan sira-nia diʼak.+ 11  Haʼu mós fó sai ona orden ida katak se iha ema ruma neʼebé la halo tuir mandamentu neʼe, imi tenke losu sai tiha ai husi ema neʼe nia uma, no tara nia ba ai neʼe, no tanba ninia sala neʼe, ninia uma sei sai fali sentina públiku.* 12  No Maromak neʼebé hili fatin neʼe atu lori ninia naran+ mak sei halakon liurai sira no ema naran deʼit neʼebé halo buat ruma hodi kontra orden neʼe no mós ema naran deʼit neʼebé harahun Maromak nia uma iha Jeruzalein. Haʼu, Dário, mak fó sai orden neʼe. Imi tenke halo tuir kedas.” 13  Tuirmai, Tatenai, governadór ba área Mota Eufrates nia sorin parte oeste,* no Setar-Bozenai,+ ho sira-nia maluk halo tuir kedas orden hotu husi Liurai Dário. 14  No ema Judeu nia katuas sira kontinua harii Maromak nia uma no halo serbisu neʼe laʼo ba oin.+ Profeta Ageu+ no Zacarias,+ Ido nia bei-oan, mós hatoʼo Maromak nia liafuan hodi book sira atu halo serbisu ho badinas. Nuneʼe sira halo uma neʼe toʼo hotu tuir Izraél nia Maromak nia orden,+ no tuir orden husi Ciro,+ husi Dário+ no mós husi Artaxerxes,+ liurai ba rai-Pérsia. 15  Sira harii hotu uma neʼe iha loron terseiru fulan-Adar* tinan neen husi Liurai Dário nia ukun. 16  Tuirmai ema Izraél sira hamutuk ho amlulik sira, ema Levi,+ no ema seluk hotu* ho laran-haksolok halo inaugurasaun* ba Maromak nia uma neʼe. 17  Sira hasaʼe karau-aman 100, bibi-malae aman 200, bibi-malae oan 400 nuʼudar sakrifísiu atu inaugura Maromak nia uma neʼe no sira mós hasaʼe bibi-timur aman 12 nuʼudar sakrifísiu sala nian ba ema Izraél hotu, tuir Izraél nia suku ida-idak.+ 18  Sira fó knaar ba amlulik sira tuir sira ida-idak nia grupu, no mós ba ema Levi sira tuir sira ida-idak nia grupu atu sira bele serbí Maromak iha Jeruzalein,+ hodi tuir buat neʼebé hakerek ona iha Moisés nia livru.+ 19  Ema Izraél sira* selebra Páskua* iha loron 14 fulan-primeiru.+ 20  Iha tempu neʼebá amlulik no ema Levi hotu hamoos ona sira-nia an,+ nuneʼe sira hotu moos ona. Tan neʼe, sira bele oho animál atu hasaʼe sakrifísiu Páskua nian ba ema Izraél hotu,* no ba sira-nia maluk amlulik sira, no mós ba sira-nia an rasik. 21  Tuirmai ema Izraél sira* no mós ema hotu neʼebé mai halibur hamutuk ho sira no haketak an ona husi nasaun sira neʼebé la moos iha rai neʼe hodi bele adora* Jeová, Izraél nia Maromak, sira hotu han ai-han husi sakrifísiu neʼe.+ 22  Sira mós selebra Festa Paun Fermentu-Laek nian+ ba loron hitu ho laran-haksolok, tanba Jeová halo sira haksolok no halo ona liurai Asíria hatudu laran-diʼak+ hodi apoia sira* atu harii fali uma ba Maromak loos, Izraél nia Maromak.

Nota-rodapé

Ka “iha arkivu”.
Ka “uma aas neʼebé seguru; palásiu”.
Orj., “kóvado 60”. Haree Ap. B14.
Ka “Mota nia sorin seluk”.
Ka “Mota nia sorin seluk”.
Ka karik “foʼer-fatin; fatin tee nian”.
Ka “Mota nia sorin seluk”.
Ka “no sira neʼebé uluk nuʼudar dadur”.
Ka “dedikasaun”.
Ka “Sira neʼebé uluk nuʼudar dadur”.
Ka “ba sira neʼebé uluk nuʼudar dadur”.
Ka “ema dadur sira neʼebé fila fali mai ona”.
Orj., “buka”.
Orj., “halo sira-nia liman sai forte”.