Ester 2:1-23

  • Buka liurai-feto foun (1-14)

  • Ester sai liurai-feto (15-20)

  • Mordecai fó-hatene ema nia planu aat (21-23)

2  Depois neʼe, bainhira Liurai Assuero+ la hirus tan, nia hanoin-hetan buat neʼebé Vasti halo+ no kastigu neʼebé nia deside ona ba Vasti.+  Tuirmai liurai nia atan sira dehan: “Ita tenke buka feto joven sira neʼebé bonita no virjen hela ba liurai.  Liurai tenke hili ema-boot sira iha provínsia hotu neʼebé liurai mak ukun+ atu halibur feto virjen hotu neʼebé bonita iha palásiu* Susan,* iha uma ba feto sira. Hegai,+ neʼebé nuʼudar liurai nia ulun-naʼin* no mós nuʼudar guarda ba feto sira, mak sei tau matan ba feto sira-neʼe, no iha neʼebá ema sei kumu sira-nia isin.  Feto joven ida neʼebé liurai gosta tebes mak sei sai liurai-feto hodi troka Vasti.”+ Liurai kontente ho konsellu neʼe, no halo tuir duni.  Iha palásiu* Susan*+ iha mane Judeu ida naran Mordecai,+ nia mak Jair nia oan-mane. Jair mak Simei nia oan-mane, no Simei mak Kis nia oan-mane husi suku Benjamim.+  Uluk ema lori Mordecai mai husi Jeruzalein nuʼudar dadur* hamutuk ho povu sira no mós Liurai Jeconias*+ husi Judá, neʼebé Liurai Nabukodonozór husi Babilónia lori mai nuʼudar dadur.  Mordecai tau matan ba ninia prima+ Hadasa,* katak Ester, tanba feto neʼe nia inan-aman la iha ona. Feto joven neʼe bonita no isin kapás, no bainhira ninia inan-aman mate ona, Mordecai hakiak nia nuʼudar ninia oan-feto rasik.  Bainhira ema fó sai liurai nia liafuan no ukun-fuan, no feto joven barak halibur ona iha palásiu* Susan* atu Hegai+ tau matan, ema mós lori Ester ba liurai nia palásiu no Hegai, guarda ba feto sira, mak tau matan ba nia.  Hegai kontente ho feto joven neʼe no nia monu loos ba Hegai nia laran,* entaun Hegai halo kedas arranju hodi ema kumu Ester nia isin+ no tau matan ba ninia hahán, no nia fó atan-feto joven naʼin-hitu ba Ester husi liurai nia palásiu. Nia mós lori Ester ho ninia atan sira ba fatin neʼebé diʼak liu iha uma ba feto sira. 10  Ester la fó sai buat ida kona-ba ninia nasaun+ ka ninia família, tanba Mordecai+ haruka nia atu la konta neʼe ba ema ida.+ 11  Loroloron, Mordecai laʼo besik pátiu* husi uma ba feto sira atu haree Ester nia situasaun, atu bele hatene saida mak akontese ba nia. 12  Feto joven ida-idak troka malu hodi bá hasoru Liurai Assuero bainhira sira remata ona kumu isin ba fulan 12 tuir arranju neʼebé halo ona ba feto sira. Sira tenke kumpre sira-nia prosesu kumu isin nian hanesan tuirmai neʼe: ba fulan neen kumu isin ho mina-morin mirra*+ no ba fulan neen ho mina-bálsamu+ no ho mina oioin neʼebé uza atu kumu isin. 13  Depois neʼe mak feto joven ida prontu ona atu bá hasoru liurai. Feto neʼe sei simu buat naran deʼit neʼebé nia husu bainhira nia sai husi uma ba feto sira hodi bá liurai nia palásiu. 14  Feto neʼe sei bá hasoru liurai iha kalan, no iha dadeer nia sei fila fali ba uma segundu ba feto sira, neʼebé liurai nia ulun-naʼin*+ naran Sasgaz mak tau matan, no Sasgaz mak proteje liurai nia feen-kiʼik sira. Feto neʼe bele bá hasoru fali liurai, só deʼit se liurai kontente tebes ho nia no bolu feto neʼe ho ninia naran.+ 15  Bainhira toʼo ona tempu ba Ester atu bá hasoru liurai, Ester la husu buat ida, só deʼit buat neʼebé liurai nia ulun-naʼin* ida naran Hegai haruka Ester atu husu. Iha tempu neʼebá, ema hotu neʼebé haree Ester gosta nia. Ester mak Abihail nia oan-feto, Abihail mak Mordecai nia tiu, no Mordecai mak hakiak Ester nuʼudar ninia oan-feto rasik.+ 16  Iha fulan-sanulu, neʼe katak fulan-Tebet,* iha tinan hitu+ husi liurai Assuero nia ukun, sira lori Ester bá hasoru liurai iha ninia palásiu. 17  Liurai hadomi Ester liu fali feto sira seluk, no nia kontente ho Ester no gosta* Ester liu fali feto virjen sira seluk. Entaun nia tau liurai nia hena* iha Ester nia ulun no halo nia sai liurai-feto+ hodi troka Vasti.+ 18  Liurai halo festa boot ida ba Ester no konvida ulun-naʼin sira no ninia atan sira. Tuirmai liurai fó sai tempu livre nian* ba provínsia sira neʼebé liurai mak ukun, no liurai kontinua fó prezente tuir rikusoin neʼebé liurai iha. 19  Bainhira feto virjen sira*+ halibur hamutuk ba dala segundu, Mordecai tuur hela iha liurai nia portaun. 20  Ester la fó sai buat ida kona-ba ninia família no ninia nasaun,+ hodi tuir Mordecai nia liafuan ba nia. Ester nafatin halo tuir buat neʼebé Mordecai hatete, hanesan uluk bainhira Mordecai sei tau matan hela ba nia.+ 21  Iha tempu neʼebá bainhira Mordecai tuur daudaun iha liurai nia portaun, liurai nia ema-boot naʼin-rua naran Bigtan no Teres neʼebé serbí nuʼudar guarda ba liurai nia portaun, sai hirus no planu atu oho Liurai Assuero. 22  Maibé Mordecai rona kona-ba neʼe no fó-hatene kedas ba Liurai-Feto Ester. Tuirmai Ester hatete fali ba liurai hodi Mordecai nia naran. 23  Nuneʼe ema buka-hatene kona-ba neʼe, ikusmai sira haree katak ida-neʼe loos duni, entaun sira tara mane naʼin-rua neʼe iha ai-riin. Buat hotu neʼe hakerek iha livru istória kona-ba akontesimentu sira iha liurai nia oin.+

Nota-rodapé

Ka “uma aas neʼebé seguru”.
Ka “Susa”.
Ka “eunuku”. Haree Glosáriu.
Ka “uma aas neʼebé seguru”.
Ka “Susa”.
Ninia naran seluk mak Joaquim neʼebé temi iha 2Rs 24:8.
Naran neʼe katak “Ai-murta”.
Ka “uma aas neʼebé seguru”.
Ka “Susa”.
Ka “no simu Hegai nia domin ho laran-metin”.
Ka “eunuku”.
Ka “eunuku”.
Ka “hatudu domin neʼebé laran-metin ba”.
Ka “tau turbante”.
Neʼe bele refere ba livre husi impostu, serbisu militár, ka husi komarka.
Ka “feto joven”.