Ester 1:1-22

  • Liurai Assuero halo festa boot iha Susan (1-9)

  • Liurai-Feto Vasti lakohi halo tuir (10-12)

  • Liurai koʼalia ba ema matenek sira (13-20)

  • Haruka karta ba provínsia hotu (21, 22)

1  Iha Assuero* nia tempu, katak Assuero neʼebé ukun provínsia 127+ husi rai-Índia toʼo rai-Etiópia,*  iha tempu neʼebá Liurai Assuero tuur daudaun iha ninia kadunan iha palásiu* Susan,*+  no iha tinan tolu husi ninia ukun, nia halo festa ida ba ninia ulun-naʼin hotu ho ninia atan sira. Iha tempu neʼebá tropa Pérsia+ ho Média+ nian, ema-boot sira, no ulun-naʼin provínsia sira mós mai tuir festa neʼe,  no nia hatudu rikusoin kmanek husi ninia ukun no hatudu sai ninia glória ba sira ba loron barak, katak loron 180.  Bainhira loron sira-neʼe remata ona, liurai halo festa ba loron hitu ba povu hotu neʼebé iha palásiu* Susan.* Nia halo festa ba ema baibain deʼit toʼo ema-boot, no festa neʼe halo iha pátiu* neʼebé iha jardín iha liurai nia palásiu.  Jardín neʼe enfeita ho kortina husi hena-liñu, hena husi kabas neʼebé diʼak, no hena kór-azúl neʼebé kesi ho tali neʼebé halo husi kabas-liñu, kabas kór-violeta husi bibi-malae fulun neʼebé kesi ho kelu husi osan-mutin, riin husi fatuk-mármore, no sofá sira halo husi osan-mean no osan-mutin, no rai nahe ho fatuk-mármore, pérola no fatuk-mármore metan.  Sira hemu tua-uvas iha kopu osan-mean; kopu ida-idak la hanesan, no liurai prepara tua-uvas barak tebes hodi tuir rikusoin neʼebé liurai iha.  La iha ema ida mak obriga* sira atu hemu, no neʼe mak ukun-fuan ba festa neʼe, tanba liurai halo ona arranju ho ema-boot sira iha ninia palásiu katak ema ida-idak bele halo tuir deʼit ninia hakarak rasik.  Liurai-Feto Vasti+ mós halo festa ba feto sira iha Liurai Assuero nia palásiu. 10  Iha loron hitu, bainhira liurai nia laran sei kontente hela tanba hemu tua-uvas, nia koʼalia ba Meuman, Bista, Harbona,+ Bikta, Abagta, Zetar no Karkas. Sira naʼin-hitu mak ema-boot neʼebé serbí Liurai Assuero iha ninia palásiu. 11  Liurai haruka sira atu lori Liurai-Feto Vasti mai iha liurai nia oin. Liurai-Feto Vasti tenke tau liurai nia hena* iha ninia ulun. Liurai hakarak atu hatudu Vasti nia bonita ba povu sira no ba ulun-naʼin sira, tanba Vasti bonita tebes. 12  Maibé Liurai-Feto Vasti lakohi nafatin atu mai no la halo tuir liurai nia mandamentu neʼebé nia fó sai ona liuhusi ema-boot sira. Ho ida-neʼe, liurai sai hirus no laran-nakali tebes. 13  Tuirmai liurai koʼalia ba ema matenek sira neʼebé hatene didiʼak kona-ba toman* uluk nian, tanba iha dalan hanesan neʼe mak liurai koʼalia ho ema sira neʼebé matenek kona-ba lei no kazu sira. 14  Ema sira neʼebé besik liu nia mak Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena no Memukan. Sira naʼin-hitu mak ulun-naʼin+ husi Pérsia no Média neʼebé bele hasoru liurai no tuur iha pozisaun aas liu iha ukun neʼe. 15  Liurai husu: “Tuir ukun-fuan, ita tenke halo saida ba Liurai-Feto Vasti tanba nia la halo tuir Liurai Assuero nia orden neʼebé fó sai ona liuhusi ema-boot sira?” 16  Memukan koʼalia ba liurai no ulun-naʼin sira, hodi dehan: “Liurai-Feto Vasti halo sala laʼós deʼit kontra liurai,+ maibé mós kontra ulun-naʼin hotu no povu hotu husi provínsia sira neʼebé Liurai Assuero mak ukun. 17  Tanba feen hotu sei rona kona-ba buat neʼebé Liurai-Feto Vasti halo, no sira sei hakribi sira-nia laʼen. Sira sei dehan: ‘Liurai Assuero haruka atu lori Liurai-Feto Vasti bá iha ninia oin, maibé liurai-feto lakohi bá.’ 18  Agora ulun-naʼin Pérsia no Média sira-nia feen sei hatene kona-ba buat neʼebé liurai-feto halo. Tuirmai sira mós sei koʼalia hanesan neʼe ba liurai nia ulun-naʼin sira hotu, ikusmai sei mosu odi no muramura. 19  Se liurai hakarak, favór ida fó sai ukun-fuan ida, no hakerek neʼe hamutuk ho ukun-fuan Pérsia no Média nian neʼebé labele troka.+ Fó sai ukun-fuan katak Vasti labele mai tan iha Liurai Assuero nia oin. Diʼak ba liurai atu hasai feto neʼe nia pozisaun hodi fó fali ba feto seluk neʼebé diʼak liu nia. 20  Bainhira liurai nia ukun-fuan neʼe fó sai ona iha fatin hotu neʼebé liurai mak ukun, feen hotu sei hatudu respeitu ba sira-nia laʼen, husi ema baibain toʼo ema-boot.” 21  Liurai no ulun-naʼin sira gosta konsellu neʼe, no liurai halo tuir buat neʼebé Memukan hatete. 22  Entaun nia haruka karta ba provínsia hotu neʼebé liurai mak ukun.+ Karta sira-neʼe hakerek tuir provínsia ida-idak nia letra* no povu ida-idak nia língua, atu nuneʼe laʼen ida-idak kontinua sai nuʼudar naʼi* iha ninia umakain no koʼalia ninia língua rasik.*

Nota-rodapé

Karik nia mak Dário Boot (Dário Histaspes) nia oan-mane neʼebé naran Xerxes I.
Ka “Kus”.
Ka “uma aas neʼebé seguru”.
Ka “Susa”.
Ka “uma aas neʼebé seguru”.
Ka “Susa”.
Ka “hanetik”.
Ka “tenke tau turbante”.
Ka “desizaun”.
Ka “dalan atu hakerek”.
Ka “ulun-naʼin”.
Karik neʼe katak maski feen nia língua la hanesan ho ninia laʼen nian, maibé umakain ida-idak tenke koʼalia deʼit laʼen nia língua rasik.