Apokalipse 22:1-21

  • Mota neʼebé iha bee moris nian (1-5)

  • Konkluzaun (6-21)

    • ‘Mai! Foti bee moris nian no la presiza selu’ (17)

    • “Mai, Naʼi Jesus” (20)

22  Tuirmai anju neʼe hatudu ba haʼu mota neʼebé iha bee moris nian+ neʼebé moos loos hanesan fatuk-kristál, no mota neʼe suli sai husi Maromak no Bibi-Oan nia kadunan+  no mota neʼe suli liuhusi dalan boot nia klaran iha sidade neʼe. Mota neʼe nia sorin-sorin iha ai-hun moris nian neʼebé fó fuan dala 12 tinan-tinan, neʼe katak fó fuan fulan-fulan. No ai-hun sira-neʼe nia tahan mak ai-moruk hodi kura nasaun sira.+  Sidade neʼe sei la hetan tan malisan. Maibé Maromak no Bibi-Oan nia kadunan+ sei iha sidade neʼe, no ninia atan sira sei halo serbisu sagradu ba nia.  Sira sei haree ninia oin,+ no ninia naran sei hakerek iha sira-nia reen-toos.+  No mós, kalan sei la iha tan,+ no sira la presiza tan ahi-oan ka loro-matan nia naroman, tanba Maromak Jeová* sei fó naroman ba sira,+ no sira sei ukun nuʼudar liurai tinan ba tinan ba nafatin.+  Nia dehan ba haʼu: “Liafuan sira-neʼe mak loos duni no ema bele tau fiar;*+ sin, Jeová,* Maromak neʼebé koʼalia liuhusi ninia profeta sira,+ haruka ninia anju atu hatudu sai ba ninia atan sira kona-ba buat neʼebé lakleur tan tenke akontese.  Haʼu sei mai lalais.+ Ksolok ba ema neʼebé halo tuir liafuan profesia nian iha livru* neʼe.”+  Haʼu, João, haʼu mak rona no haree buat sira-neʼe. Bainhira haʼu rona no haree ona, haʼu hakneʼak iha anju neʼe nia ain hodi adora nia. Nia mak anju neʼebé hatudu sai buat sira-neʼe ba haʼu.  Maibé nia dehan ba haʼu: “Kuidadu bá! Keta halo ida-neʼe! Haʼu mak atan deʼit hanesan ó no ó-nia maun-alin sira neʼebé nuʼudar profeta no mós hanesan sira neʼebé halo tuir liafuan iha livru neʼe. Adora Maromak bá.”+ 10  Nia mós dehan ba haʼu: “Keta tau selus* hodi taka metin liafuan profesia nian neʼebé hakerek iha livru neʼe, tanba tempu neʼebé deside tiha besik ona. 11  Ema neʼebé halo hahalok aat kontinua halo hahalok aat bá. Ema neʼebé halo hahalok foʼer kontinua halo hahalok foʼer bá. Maibé ema neʼebé halo hahalok loos kontinua halo hahalok loos bá, no ema neʼebé santu kontinua santu bá. 12  “‘Haree bá! Haʼu sei mai lalais, no haʼu mós lori kolen hamutuk ho haʼu, hodi selu fali ema ida-idak tuir sira-nia hahalok.+ 13  Haʼu mak Alfa no Ómega,*+ ida neʼebé primeiru no ida neʼebé ikus, ida neʼebé hun no ida neʼebé rohan. 14  Ksolok ba sira neʼebé fase moos ona sira-nia roupa,+ atu nuneʼe sira bele iha direitu atu han husi ai-hun moris nian+ no atu bele tama ba sidade neʼe liuhusi ninia portaun sira.+ 15  Iha sidade neʼe nia liʼur iha asu* sira, iha ema neʼebé halo espiritizmu,* ema neʼebé halo sala seksuál,* ohodór, ema neʼebé adora estátua* no mós ema hotu neʼebé hadomi lia-bosok no iha toman atu bosok.’+ 16  “‘Haʼu, Jesus, haʼu haruka haʼu-nia anju atu fó sasin ba imi kona-ba buat sira-neʼe ba kongregasaun sira. Haʼu mak David nia abut no bei-oan,+ no haʼu mak fitun dadeer nian neʼebé nabilan.’”+ 17  Maromak nia espíritu no noiva+ kontinua dehan: “Mai!” no ema hotu neʼebé rona tenke dehan: “Mai!” no ema hotu neʼebé hamrook tenke mai.+ Ema hotu neʼebé hakarak bele foti bee moris nian no la presiza selu.+ 18  “Haʼu fó sasin ba ema hotu neʼebé rona liafuan profesia nian iha livru neʼe: Se ema ida aumenta tan liafuan ruma ba liafuan sira-neʼe,+ Maromak mós sei aumenta susar ba nia hodi tuir susar sira neʼebé hakerek ona iha livru neʼe,+ 19  no se ema ida hasai liafuan profesia nian ida husi livru neʼe, Maromak mós sei hasai ema neʼe nia parte diʼak neʼebé hakerek ona iha livru neʼe, neʼe katak Maromak sei la husik nia atu han husi ai-hun moris nian+ no la husik nia atu tama ba sidade santu.+ 20  “Ida neʼebé fó sasin kona-ba buat sira-neʼe dehan: ‘Sin, haʼu sei mai lalais.’”+ “Amen! Mai, Naʼi Jesus.” 21  Haʼu hein katak Naʼi Jesus sei hatudu laran-diʼak neʼebé boot ba ema santu* sira.

Nota-rodapé

Haree Ap. A5.
Ka “Liafuan sira-neʼe mak laran-metin no loos”.
Haree Ap. A5.
Ka “surat-tahan lulun”.
Ka “Haʼu mak A no Z”. Alfa no Ómega mak letra primeiru no ikus husi alfabetu Gregu.
Neʼe katak ema neʼebé halo hahalok foʼer iha Maromak nia oin.
Ka “ídolu”. Haree Glosáriu.