Levítico 13:1-59

  • Lei kona-ba moras-lepra (1-46)

  • Kuandu moras-lepra kona roupa (47-59)

13  Jeová koʼalia tan ba Moisés no Arão, hodi dehan:  “Se ema ida iha bubu ruma, ka kanek neʼebé maran ona, ka sinál hanesan hena-mutin mosu iha kulit neʼebé bele sai moras-lepra,*+ entaun tenke lori nia ba amlulik Arão ka ba ninia oan-mane sira neʼebé mós amlulik.+  Amlulik tenke haree didiʼak moras iha ema neʼe nia kulit. Kuandu isin-fulun neʼebé iha kulit neʼe sai mutin no moras neʼe tama kleʼan ba isin, neʼe mak moras-lepra. Amlulik tenke haree didiʼak ida-neʼe no fó sai katak ema neʼe la moos.*  Maibé se sinál hanesan hena-mutin neʼe la tama kleʼan ba isin no isin-fulun la sai mutin, amlulik sei haketak ema moras neʼe ba loron hitu.+  Iha loron hitu, amlulik sei haree didiʼak fali nia, no se moras neʼe la iha ona no la aumenta ka sai boot iha kulit, amlulik tenke haketak nia ba loron hitu tan.  “Iha loron hitu, amlulik tenke haree fali nia, no se moras neʼe lakon uitoan no la aumenta ka sai boot iha kulit, amlulik sei fó sai katak nia moos* ona;+ tanba neʼe mak kanek deʼit. Ema neʼe tenke fase ninia roupa no sei sai moos.  Se nia hasoru ona amlulik atu fó sai katak nia moos ona, maibé moras* neʼe aumenta no sai boot iha kulit entaun nia tenke hasoru tan amlulik ba dala segundu.  Amlulik tenke haree didiʼak moras neʼe, no se amlulik haree katak moras neʼe aumenta no sai boot iha kulit, nia tenke fó sai katak ema neʼe la moos. Neʼe mak moras-lepra.+  “Se ema ida hetan moras-lepra, entaun tenke lori nia ba amlulik, 10  no amlulik sei haree didiʼak ema neʼe.+ Se iha bubu mutin iha kulit no neʼe halo isin-fulun sai mutin no kulit nakloke ona+ iha bubu neʼe, 11  neʼe mak moras-lepra neʼebé makaʼas tebes iha kulit, no amlulik sei fó sai katak ema neʼe la moos ona. Amlulik la presiza haketak nia+ atu bele haree fali, tanba nia la moos. 12  Maibé se moras-lepra neʼe aumenta no sai boot iha kulit no kona isin-lolon tomak husi ulun toʼo ain, tuir buat neʼebé amlulik bele haree, 13  no se amlulik haree didiʼak ona ema neʼe no haree katak moras-lepra kona isin-lolon tomak, entaun amlulik sei fó sai katak ema neʼe nia moras labele daʼet ona.* Ninia kulit hotu iha ninia isin sai mutin, no nia moos ona. 14  Maibé se kanek iha ninia kulit nakloke fali, nia sei sai la moos. 15  Bainhira amlulik haree kanek ruma neʼebé nakloke ona, amlulik sei fó sai katak ema neʼe la moos.+ Kanek neʼebé nakloke ona mak la moos. Neʼe mak moras-lepra.+ 16  Maibé se kulit neʼebé nakloke ona sai mutin fali, entaun ema neʼe tenke bá hasoru amlulik. 17  Amlulik sei haree didiʼak ema neʼe,+ no se kulit neʼebé iha moras neʼe sai mutin ona, amlulik sei fó sai katak ema moras neʼe, agora moos ona. Nia moos ona. 18  “Se mosu fisur iha ema nia kulit no neʼe sai diʼak ona, 19  maibé se mosu fali bubu mutin ka sinál hanesan hena-mutin ka mean iha fatin neʼebé uluk iha fisur, entaun ema neʼe tenke hatudu ninia an ba amlulik. 20  Amlulik tenke haree didiʼak moras neʼe,+ no se ida-neʼe tama kleʼan ba isin no isin-fulun iha kulit mós sai mutin, entaun amlulik sei fó sai katak ema neʼe la moos ona. Neʼe mak moras-lepra neʼebé mosu iha fisur nia fatin. 21  Maibé se amlulik haree didiʼak moras neʼe, no haree katak la iha isin-fulun mutin iha fatin neʼe no neʼe la tama kleʼan ba isin no nia lakon uitoan ona, entaun amlulik sei haketak ema neʼe ba loron hitu.+ 22  Se amlulik haree katak ida-neʼe aumenta no sai boot iha kulit, entaun amlulik sei fó sai katak ema neʼe la moos. Neʼe mak moras ida. 23  Maibé se sinál hanesan hena-mutin ka mean neʼe iha deʼit fatin ida no la aumenta ka sai boot, entaun neʼe mak bubu deʼit tanba fisur, no amlulik sei fó sai katak ema neʼe moos.+ 24  “Se ema ida iha kanek iha kulit tanba kona ahi, no sinál hanesan hena-mutin ka mean mosu iha kanek neʼe, 25  amlulik tenke haree didiʼak sinál hanesan hena-mutin ka mean neʼe. Se isin-fulun iha parte neʼe sai mutin no tama kleʼan ba isin, neʼe mak moras-lepra neʼebé mosu iha kanek neʼe, no amlulik sei fó sai katak ema neʼe la moos. Neʼe mak moras-lepra. 26  Maibé se amlulik haree sinál hanesan hena-mutin ka mean neʼe no hetan katak la iha isin-fulun neʼebé mutin no la kleʼan liu fali kulit no lakon uitoan ona, entaun amlulik sei haketak ema neʼe ba loron hitu.+ 27  Amlulik tenke haree fali nia iha loron hitu, no se kanek neʼe loloos aumenta no sai boot ona iha kulit, entaun amlulik sei fó sai katak ema neʼe la moos. Neʼe mak moras-lepra. 28  Maibé se sinál hanesan hena-mutin ka mean neʼe iha deʼit fatin ida no la aumenta ka sai boot no lakon uitoan ona, neʼe mak bubu husi kanek deʼit, no amlulik sei fó sai katak ema neʼe moos tanba neʼe mak bubu neʼebé mosu husi kanek neʼe. 29  “Kuandu mane ka feto ida hetan moras iha ulun ka iha hasahún, 30  amlulik tenke haree didiʼak moras neʼe.+ Se moras neʼe tama kleʼan ba isin no mós se fuuk ka hasarahun sai kinur no lotuk, entaun amlulik sei fó sai katak ema neʼe la moos; neʼe mak moras neʼebé kona ulun-kulit ka hasarahun. Neʼe mak moras-lepra neʼebé kona ulun ka hasahún. 31  Maibé se amlulik haree katak moras neʼe la tama kleʼan ba isin no la iha fuuk ka hasarahun metan, amlulik tenke haketak ema moras neʼe ba loron hitu.+ 32  Amlulik tenke haree fali moras neʼe iha loron hitu, no se ida-neʼe la aumenta ka sai boot no la iha fuuk ka hasarahun neʼebé kinur iha fatin neʼe no moras neʼe la tama kleʼan ba isin, 33  ema neʼe tenke koi nia fuuk ka hasarahun sira-neʼe, maibé nia labele koi fuuk ka hasarahun iha fatin neʼebé iha moras neʼe. Tuirmai amlulik tenke haketak ema moras neʼe ba loron hitu tan. 34  “Iha loron hitu, amlulik tenke haree fali fatin neʼebé iha moras neʼe, no se moras iha ulun-kulit no hasarahun la aumenta ka sai boot iha kulit no neʼe la kleʼan liu fali isin, entaun amlulik tenke fó sai katak ema neʼe moos, no ema neʼe tenke fase ninia roupa no sei sai moos. 35  Maibé se moras neʼe loloos aumenta no sai boot iha kulit bainhira nia sai moos ona, 36  entaun amlulik tenke haree didiʼak ema neʼe, no se moras neʼe aumenta no sai boot iha kulit, amlulik lalika buka tan fuuk ka hasarahun neʼebé kinur; ema neʼe la moos. 37  Maibé se amlulik haree katak moras neʼe la aumenta ka sai boot iha kulit no fuuk ka hasarahun metan moris iha fatin neʼe, entaun moras neʼe diʼak ona. Ema neʼe moos ona, no amlulik sei fó sai katak nia moos.+ 38  “Se sinál hanesan hena-mutin mosu iha mane ka feto ida nia kulit, 39  amlulik tenke haree didiʼak ida-neʼe.+ Se sinál hanesan hena-mutin iha kulit lakon uitoan ona, neʼe mak moras baibain deʼit neʼebé kona kulit no la perigozu. Ema neʼe mak moos. 40  “Se mane ida nia fuuk monu no sai ulun-molik, nia mak moos. 41  Se ninia fuuk iha ninia ulun parte oin mak monu no sai ulun-molik iha parte neʼe, nia mak moos. 42  Maibé se kulit mean kahur ho mutin mak iha ninia ulun-kulit iha parte neʼebé ulun-molik ka iha ninia reen-toos, neʼe mak moras-lepra neʼebé mosu iha ninia ulun-kulit ka ninia reen-toos. 43  Amlulik tenke haree didiʼak ema neʼe, no se bubu iha kulit neʼe mak mean kahur ho mutin iha parte neʼebé ulun-molik ka iha ninia reen-toos no ida-neʼe haree hanesan moras-lepra iha ninia kulit, 44  nia moras-lepra. Nia la moos, no amlulik tenke fó sai katak ema neʼe la moos tanba moras iha ninia ulun. 45  Kona-ba ema neʼebé iha moras-lepra, nia tenke uza roupa neʼebé naklees no ninia fuuk labele sui no nia tenke taka ninia ibun* ho hena no hakilar dehan: ‘La moos, la moos!’ 46  Nia sei sai la moos durante tempu hotu neʼebé nia kona moras neʼe. Tanba nia la moos, nia tenke hela ketak husi ema seluk. Nia tenke hela iha povu nia hela-fatin nia liʼur.+ 47  “Se moras-lepra kona roupa ida, maski nia kona roupa husi bibi-malae nia fulun ka roupa husi hena-liñu, 48  ka iha kabas sira iha hena-liñu ka iha hena husi bibi-malae nia fulun, ka iha animál nia kulit ka buat neʼebé halo husi kulit, 49  no noda neʼebé kór-kinur kahur ho matak ka mean kona roupa ruma, animál nia kulit, kabas, ka buat naran deʼit neʼebé halo husi kulit, ida-neʼe kona ona moras-lepra, no tenke hatudu neʼe ba amlulik. 50  Amlulik tenke haree didiʼak moras neʼe, no nia tenke haketak sasán neʼebé kona moras neʼe ba loron hitu.+ 51  Bainhira nia haree didiʼak fali moras neʼe iha loron hitu no haree katak moras neʼe aumenta ona ka sai boot iha roupa, kabas, ka animál nia kulit maski animál nia kulit neʼe uza ba buat naran deʼit, entaun neʼe mak moras-lepra neʼebé bele hadaʼet, no neʼe la moos.+ 52  Nia tenke sunu roupa neʼe ka sunu kabas husi bibi-malae nia fulun ka hena-liñu ka buat naran deʼit husi animál nia kulit neʼebé kona ona moras neʼe, tanba neʼe mak moras-lepra neʼebé bele hadaʼet. Neʼe tenke sunu tiha. 53  “Maibé se amlulik haree didiʼak sasán neʼe no haree katak moras neʼe la aumenta ka sai boot iha roupa neʼe ka kabas ka sasán husi animál nia kulit, 54  entaun amlulik tenke haruka sira atu fase sasán neʼebé kona moras neʼe, no nia sei haketak buat sira-neʼe ba loron hitu tan. 55  Bainhira sira fase didiʼak ona sasán neʼebé kona moras neʼe, amlulik tenke haree didiʼak fali sasán neʼe. Se amlulik haree katak neʼe la troka buat ida, maski moras neʼe la aumenta ka sai boot, maibé neʼe la moos. Imi tenke sunu sasán neʼe tanba ida-neʼe sai dodok ona maski husi laran ka husi liʼur. 56  “Maibé se amlulik haree ona sasán neʼe no parte neʼebé kona moras besik lakon ona bainhira sira fase ho didiʼak, entaun nia tenke lees sai parte neʼe husi roupa neʼe ka husi animál nia kulit ka husi kabas. 57  Maibé, se moras neʼe sei mosu iha parte seluk husi roupa neʼe ka husi kabas ka sasán neʼebé halo husi animál nia kulit, entaun moras neʼe aumenta no sai boot ona, no imi tenke sunu buat naran deʼit neʼebé kona moras neʼe.+ 58  Maibé kuandu moras neʼe lakon ona husi roupa neʼe ka husi kabas ka sasán neʼebé halo husi animál nia kulit neʼebé imi fase ona, entaun tenke fase tan ba dala segundu, no neʼe sei sai moos. 59  “Neʼe mak ukun-fuan kona-ba moras-lepra neʼebé kona roupa husi bibi-malae fulun ka husi hena-liñu, ka kabas, ka sasán husi animál nia kulit, atu nuneʼe amlulik bele fó sai katak sasán neʼe moos ka la moos.”

Nota-rodapé

Liafuan Ebraiku neʼebé tradús nuʼudar “moras-lepra” bele refere ba moras kulit oioin neʼebé bele daʼet. Karik bele inklui mós infesaun ruma neʼebé mosu iha roupa no uma.
Ka “infesaun”.
Ka “ema neʼe moos ona”.
Ka “ibun-rahun”.