Josué 9:1-27

  • Ema Gibeão matenek hodi buka dame (1-15)

  • Ema Izraél hatene ema Gibeão nia lohi (16-21)

  • Ema Gibeão hili ai no kuru bee (22-27)

9  Liurai sira hotu neʼebé iha Mota Jordaun nia sorin parte oeste+ rona kona-ba buat neʼebé akontese. Liurai sira-neʼe iha área foho nian, iha área Sefela, iha Tasi Boot* nia ninin tomak+ no iha Líbanu nia oin; sira mak liurai ba ema Hetes, ema Amoreu, ema Kanaan, ema Perizeu, ema Heveu no ema Jebus.+  Liurai sira-neʼe halibur hamutuk hodi halo funu hasoru Josué no ema Izraél.+  Ema sira neʼebé hela iha sidade Gibeão+ mós rona kona-ba buat neʼebé Josué halo ona ba sidade Jerikó+ no sidade Ai.+  Nuneʼe sira hatudu matenek no hatama ai-han iha karón tuan no tau iha kuda-burru leten, hamutuk ho tua-fatin tuan neʼebé nakfera no suku hamutuk fali;  sira mós uza sandálias tuan neʼebé hadiʼa fali no hatais roupa neʼebé bosan. Paun neʼebé sira lori mós maran no rahun ona.  Tuirmai sira laʼo bá hasoru Josué iha Gilgal+ no hatete ba nia no ema Izraél: “Ami mai husi rai dook. Tan neʼe agora halo aliansa ho ami.”  Maibé ema Izraél dehan ba ema Heveu+ sira-neʼe: “Karik imi hela besik ami. Entaun oinsá mak ami bele halo aliansa ho imi?”+  Sira hatán ba Josué: “Ami mak Ita-Boot nia atan.” Tuirmai Josué husu ba sira: “Imi sé, no imi mai husi neʼebé?”  Sira hatán: “Ita-Boot nia atan sira-neʼe mai husi rai neʼebé dook tebes+ tanba ami hafolin Jeová, Ita-Boot nia Maromak, nia naran, no ami rona ona kona-ba ninia naran-boot no buat hotu neʼebé nia halo iha rai-Ejitu,+ 10  no ami mós rona ona kona-ba buat hotu neʼebé nia halo ba ema Amoreu nia liurai naʼin-rua iha Mota Jordaun nia sorin seluk,* Liurai Sihon+ husi Hesbon no Liurai Og+ husi Basan, neʼebé hela iha Astarot. 11  Entaun ami-nia katuas sira no povu hotu iha ami-nia rai dehan ba ami: ‘Foti ai-han hodi halo viajen neʼe no laʼo bá hasoru sira. No hatete ba sira: “Ami sei sai imi-nia atan;+ nuneʼe favór ida, halo aliansa ho ami.”’+ 12  Paun neʼebé ami lori nuʼudar ai-han sei manas hela bainhira ami sai husi uma atu mai hasoru imi. Agora imi bele haree katak paun neʼe maran no rahun ona.+ 13  Bainhira ami enxe ami-nia tua-fatin sira, neʼe sei foun hela, maibé agora nakfera ona.+ Ami-nia roupa no sandálias mós sai bosan ona tanba ami halo viajen neʼebé dook.” 14  Ho ida-neʼe, mane Izraél sira foti sira-nia ai-han balu hodi haree didiʼak, maibé sira la husu matadalan husi Jeová.+ 15  Entaun Josué halo dame+ no halo aliansa ho ema Gibeão atu husik sira moris, no neʼe mak buat neʼebé povu nia xefe sira jura atu halo ba sira.+ 16  Iha loron tolu nia rohan bainhira sira halo tiha aliansa ho ema sira-neʼe, sira rona katak tuir loloos, ema sira-neʼe hela besik sira, la dook husi sira. 17  Tuirmai ema Izraél sai no toʼo iha ema sira-neʼe nia sidade iha loron terseiru; sira-nia sidade mak Gibeão,+ Kefira, Beerot no Kiriat-Jearim.+ 18  Maibé ema Izraél la ataka sira, tanba povu nia xefe sira jura ona ba sira hodi Jeová,+ Izraél nia Maromak nia naran. Entaun povu hotu komesa muramura hasoru xefe sira. 19  Ho ida-neʼe, xefe hotu dehan ba povu tomak: “Tanba ami jura ona hodi Jeová, Izraél nia Maromak nia naran, entaun ita labele halo aat ba sira. 20  Ita sei halo buat tuirmai neʼe: Ita sei husik sira moris, atu nuneʼe Maromak labele sai laran-nakali ba ita tanba ami jura ona ba sira.”+ 21  Xefe sira hatutan tan, dehan: “Husik sira moris, maibé sira sei hili ai no kuru bee ba povu hotu.” Neʼe mak buat neʼebé xefe sira promete ona ba sira. 22  Tuirmai Josué bolu ema Gibeão sira no dehan: “Tanbasá mak imi lohi ami hodi hatete: ‘Ami mai husi rai neʼebé dook tebes’, maski tuir loloos imi hela besik tebes ho ami?+ 23  Husi ohin ba oin imi sei hetan malisan,+ no imi sei nafatin sai atan hodi hili ai no kuru bee ba haʼu-nia Maromak nia uma.” 24  Sira hatán ba Josué: “Ita-Boot nia atan sira halo nuneʼe tanba ema fó-hatene ho momoos ba ami katak Jeová, imi-nia Maromak, haruka ona ninia atan Moisés atu entrega rai tomak neʼe ba imi no atu halakon ema hotu neʼebé hela iha rai neʼe husi imi-nia oin.+ Nuneʼe ami sai taʼuk kona-ba ami-nia moris* tanba imi,+ no tan neʼe mak ami halo nuneʼe.+ 25  Agora ami-nia moris iha imi-nia liman. Halo ba ami tuir buat neʼebé imi hanoin mak diʼak no loos.” 26  No Josué halo nuneʼe ba sira: nia salva sira husi ema Izraél nia liman, no ema Izraél la oho sira. 27  Maibé iha loron neʼebá Josué halo sira sai nuʼudar atan neʼebé hili ai no kuru bee ba povu+ no ba Jeová nia altár iha fatin neʼebé Nia hili,+ no sira kontinua halo nuneʼe toʼo ohin loron.+

Nota-rodapé

Neʼe katak Tasi Mediterráneu.
Neʼe katak sorin parte leste.