Josué 24:1-33

  • Josué konta fali Izraél nia istória (1-13)

  • Josué anima povu atu serbí Jeová (14-24)

    • “Kona-ba haʼu no haʼu-nia família, ami sei serbí Jeová” (15)

  • Josué nia aliansa ho Izraél (25-28)

  • Josué mate no povu hakoi nia (29-31)

  • Povu hakoi José nia ruin iha Siquém (32)

  • Eleazar mate no povu hakoi nia (33)

24  Tuirmai Josué halibur Izraél nia suku hotu iha Siquém no nia bolu Izraél nia katuas sira, ulun-naʼin sira, juís sira no xefe sira,+ no sira hamriik iha Maromak neʼebé loos nia oin.  Josué hatete ba povu hotu: “Jeová, Izraél nia Maromak, dehan nuneʼe: ‘Iha tempu uluk,+ imi-nia beiʼala sira+ hela iha Mota Eufrates* nia sorin seluk; imi-nia beiʼala mak Tera; Tera mak Abraão no Naor nia aman, no uluk sira serbí maromak sira seluk.+  “‘Liutiha tempu balu, haʼu haruka imi-nia beiʼala Abraão+ atu sai husi Mota Eufrates* nia sorin seluk no laʼo haleʼu rai-Kanaan tomak no haʼu halo ninia bei-oan sira sai barak.+ No haʼu fó Isaac ba nia,+  tuirmai haʼu fó Jacob no Esaú ba Isaac.+ Depois neʼe, haʼu fó Foho Seir ba Esaú nuʼudar ninian,+ no Jacob ho ninia oan-mane sira tun ba rai-Ejitu.+  Tuirmai haʼu haruka Moisés no Arão atu ajuda imi,+ no haʼu fó susar oioin ba rai-Ejitu,+ no haʼu lori imi sai.  Bainhira haʼu lori daudaun imi-nia aman sira sai husi rai-Ejitu+ no sira toʼo iha Tasi Mean, ema Ejitu duni tuir imi-nia aman sira toʼo tasi neʼe ho kuda-karreta funu nian no ho tropa sira neʼebé saʼe kuda.+  Tan neʼe, sira komesa halerik ba Jeová,+ entaun haʼu halo nakukun entre sira ho ema Ejitu no haʼu mós halo tasi taka ema sira-neʼe,+ no imi haree ho imi-nia matan rasik buat neʼebé haʼu halo iha rai-Ejitu.+ Tuirmai imi hela iha rai-fuik ba tinan barak.+  “‘Depois neʼe, haʼu lori imi ba ema Amoreu nia rai, katak ema sira neʼebé hela iha Mota Jordaun nia sorin seluk,* no sira halo funu hasoru imi.+ Maibé haʼu entrega sira ba imi-nia liman atu nuneʼe imi bele foti sira-nia rai, no haʼu halakon sira husi imi-nia oin.+  Tuirmai Zipor nia oan-mane Balak, liurai Moab, hamriik hodi halo funu hasoru Izraél. Nia bolu Beor nia oan-mane Balám atu fó-malisan ba imi.+ 10  Maibé haʼu la rona ba Balám.+ Entaun haʼu halo nia haraik bensaun fila-fila ba imi,+ no haʼu salva imi husi ninia liman.+ 11  “‘Tuirmai imi hakur Mota Jordaun+ no toʼo iha Jerikó.+ Ulun-naʼin* sira husi Jerikó, no ema Amoreu, ema Perizeu, ema Kanaan, ema Hetes, ema Girgaseu, ema Heveu no ema Jebus halo funu hasoru imi, maibé haʼu entrega sira ba imi-nia liman.+ 12  Haʼu halo sira neon-susar,* tan neʼe mak sira halai husi imi-nia oin,+ hanesan ho ema Amoreu nia liurai naʼin-rua. Neʼe akontese laʼós tanba imi-nia surik no imi-nia rama.+ 13  Nuneʼe, haʼu fó rai ida ba imi, katak rai ida neʼebé imi la serbisu hodi hetan no sidade sira neʼebé imi la harii,+ no imi hela ona iha fatin sira-neʼe. Imi sei han husi toʼos-uvas no toʼos-oliveira neʼebé imi la kuda.’+ 14  “Tan neʼe, hamtaʼuk Jeová no serbí nia ho hahalok loos* no laran-metin,*+ no hasai tiha maromak sira neʼebé imi-nia beiʼala sira adora iha Mota Eufrates* nia sorin seluk no iha rai-Ejitu,+ no serbí deʼit Jeová. 15  Agora se imi hanoin katak la diʼak ba imi atu serbí Jeová, imi rasik mak hili sé mak imi sei serbí.+ Imi hili atu serbí maromak sira neʼebé imi-nia beiʼala sira serbí iha Mota Eufrates*+ nia sorin seluk ka maromak sira husi ema Amoreu neʼebé ninia rai imi hela daudaun bá.+ Maibé kona-ba haʼu no haʼu-nia família, ami sei serbí Jeová.” 16  Ho ida-neʼe, povu hatán: “Ami sei nunka husik Jeová hodi serbí fali maromak sira seluk. 17  Jeová, ita-nia Maromak, mak lori ita no ita-nia aman sira sai husi rai-Ejitu,+ husi uma atan nian,+ no halo sinál boot sira-neʼe iha ita-nia oin.+ Nia nafatin proteje ita iha dalan hotu neʼebé ita laʼo ona no proteje ita husi nasaun hotu neʼebé ita liu.+ 18  Jeová duni sai ema hotu, inklui mós ema Amoreu, neʼebé hela iha rai neʼe antes ita. Tan neʼe, ami mós sei serbí Jeová, tanba nia mak ami-nia Maromak.” 19  Entaun Josué hatete ba povu neʼe: “Maibé imi bele serbí Jeová nafatin ka lae? Tanba nia mak Maromak neʼebé santu.+ Nia mak Maromak neʼebé hakarak ema atu adora nia mesak deʼit.+ Nia sei la fó perdua ba imi-nia hahalok kontra no imi-nia sala sira.+ 20  Se imi husik Jeová hodi serbí fali maromak falsu sira,* nia mós sei kontra hasoru imi no halakon imi maski uluk nia halo buat diʼak ba imi.”+ 21  Maibé povu neʼe hatán ba Josué: “Lae, ami sei serbí deʼit Jeová!”+ 22  Entaun Josué hatete ba povu neʼe: “Imi mak sai sasin ba imi-nia an katak ho imi-nia hakarak rasik, imi hili ona atu serbí Jeová.”+ Sira hatán: “Ami mak sai nuʼudar sasin.” 23  “Entaun, hasai tiha maromak falsu sira husi imi-nia leet, no fó imi-nia laran ba Jeová, Izraél nia Maromak.” 24  Povu neʼe hatán ba Josué: “Ami sei serbí Jeová, ami-nia Maromak, no ami sei halo tuir ninia liafuan!” 25  Iha loron neʼe, Josué halo aliansa ho povu neʼe no halo ukun-fuan no lei ida ba sira iha Siquém. 26  Tuirmai, Josué hakerek liafuan sira-neʼe iha livru neʼebé iha Maromak nia Ukun-Fuan.+ Depois neʼe, nia foti fatuk boot ida+ no tau fatuk neʼe iha ai-hun boot nia okos. Ai-hun neʼe besik Jeová nia fatin sagradu. 27  Josué koʼalia tan ba povu tomak, dehan: “Haree bá! Fatuk neʼe sei sai sasin ba ita,+ tanba fatuk neʼe rona ona buat hotu neʼebé Jeová hatete ba ita, no nia sei sai sasin ba imi, atu nuneʼe imi labele nega imi-nia Maromak.” 28  Ho ida-neʼe, Josué haruka povu neʼe fila fali ba sira ida-idak nia rai.+ 29  Depois neʼe, Nun nia oan-mane Josué, Jeová nia atan, mate ho tinan 110.+ 30  Sira hakoi nia iha ninia rai iha Timnat-Sera,+ neʼebé iha área foho nian iha Efraim, iha Foho Gaas nia sorin parte norte. 31  Ema Izraél kontinua serbí Jeová durante Josué nia moris tomak no durante katuas sira-nia tempu. Katuas sira-neʼe moris naruk liu fali Josué no hatene buat hotu neʼebé Jeová halo ba ema Izraél.+ 32  Kona-ba José nia ruin,+ neʼebé ema Izraél lori husi rai-Ejitu, sira hakoi iha Siquém, iha rai neʼebé Jacob sosa husi Hamor nia oan-mane sira+ ho osan-mutin 100.+ Hamor mak Siquém nia aman. No rai neʼe sai José nia oan-mane sira-nia liman-rohan.+ 33  Arão nia oan-mane Eleazar mós mate.+ Entaun sira hakoi Eleazar iha Foho-Oan Fineias nian,+ neʼebé fó ona ba ninia oan-mane Fineias iha área foho nian iha Efraim.

Nota-rodapé

Orj., “Mota”.
Orj., “Mota”.
Neʼe katak sorin parte leste.
Ka karik “ema rai-naʼin sira”.
Ka karik “taʼuk”.
Ka “ho integridade”.
Ka “tuir lia-loos”.
Orj., “Mota”.
Orj., “Mota”.
Ka “maromak sira husi rai seluk”.