Josué 12:1-24

  • Manán liurai sira iha Jordaun nia sorin parte leste (1-6)

  • Manán liurai sira iha Jordaun nia sorin parte oeste (7-24)

12  Liurai sira husi rai neʼebé ema Izraél manán ona, katak rai sira neʼebé ema Izraél foti iha Mota Jordaun nia sorin parte leste nuʼudar sira-nian, husi Foho-Leet* Arnon+ toʼo Foho Hermon+ no área Araba tomak iha parte leste,+ mak tuirmai neʼe:  Liurai Sihon+ ema Amoreu, neʼebé hela iha Hesbon no ukun husi sidade Aroer,+ neʼebé iha Foho-Leet* Arnon+ nia ninin. Nia ukun rai tomak, husi foho-leet neʼe nia klaran, inklui mós Gilead nia sorin ida toʼo Foho-Leet* Jabok, neʼebé nuʼudar fronteira ba ema Ammon nia rai.  Nia mós ukun área Araba toʼo Tasi Kineret*+ iha parte leste no toʼo Tasi Araba, katak Tasi Masin,* toʼo parte leste besik Bet-Jesimot, no toʼo foho-lolon Pisga iha parte súl.+  Ema Izraél mós foti rai husi Liurai Og+ husi Basan, neʼebé nuʼudar ema Refaim restu+ no hela iha Astarot no Edrei  no ukun iha Foho Hermon, iha Saleka no iha área Basan tomak,+ toʼo fronteira husi ema Gesur no ema Maakat nia rai,+ no Gilead nia sorin balu, toʼo área Liurai Sihon nian husi Hesbon.+  Maromak Jeová nia atan Moisés no ema Izraél mak manán liurai sira-neʼe.+ Depois neʼe, Jeová nia atan Moisés fó sira-nia rai nuʼudar liman-rohan ba suku Ruben, suku Gad, no suku Manasés nia sorin balu.+  Josué no ema Izraél manán liurai sira iha Mota Jordaun nia sorin parte oeste, husi Baal-Gad+ iha Rai-Tetuk Líbanu+ toʼo Foho Halak+ neʼebé iha dalan atu saʼe ba Seir.+ Depois neʼe, Josué fó sira-nia rai ba ema Izraél. Suku ida-idak hetan parte ida nuʼudar sira-nia liman-rohan.+  Rai sira-neʼe iha área foho nian, área Sefela, área Araba, foho-lolon sira, rai-fuik no área Negeb,+ neʼe katak rai husi ema Hetes, ema Amoreu,+ ema Kanaan, ema Perizeu, ema Heveu no ema Jebus.+ Liurai sira husi rai sira-neʼe mak tuirmai neʼe:   Liurai ida husi Jerikó,+ liurai ida husi Ai,+ neʼebé iha Betel nia sorin, 10  liurai ida husi Jeruzalein, liurai ida husi Hebron,+ 11  liurai ida husi Jarmut, liurai ida husi Lakis, 12  liurai ida husi Eglon, liurai ida husi Gezer,+ 13  liurai ida husi Debir,+ liurai ida husi Geder, 14  liurai ida husi Horma, liurai ida husi Arad, 15  liurai ida husi Libna,+ liurai ida husi Adulam, 16  liurai ida husi Makedá,+ liurai ida husi Betel,+ 17  liurai ida husi Tapua, liurai ida husi Hefer, 18  liurai ida husi Afek, liurai ida husi Lasaron, 19  liurai ida husi Madon, liurai ida husi Hazor,+ 20  liurai ida husi Simron-Meron, liurai ida husi Aksaf, 21  liurai ida husi Taanak, liurai ida husi Megido, 22  liurai ida husi Kedes, liurai ida husi Jokneam+ iha Karmel, 23  liurai ida husi Dor neʼebé iha foho-lolon Dor nian,+ liurai ida husi Goim iha Gilgal, 24  liurai ida husi Tirza, liurai hotu neʼe hamutuk naʼin-31.

Nota-rodapé

Ka “Uádi”. Haree Glosáriu.
Ka “Uádi”. Haree Glosáriu.
Ka “Uádi”. Haree Glosáriu.
Neʼe katak bee-lihun Genesaré, ka Tasi Galileia.
Neʼe katak Tasi Mate.