Génesis 9:1-29

  • Maromak fó sai ninia hakarak ba ema hotu (1-7)

    • Ukun-fuan kona-ba raan (4-6)

  • Aliansa arkiris nian (8-17)

  • Profesia kona-ba Noé nia jerasaun (18-29)

9  Tuirmai Maromak haraik bensaun ba Noé no ninia oan-mane sira, hodi dehan ba sira: “Iha oan no sai barak bá no halo nakonu rai.+  Kriatura hotu iha rai no animál hotu neʼebé semo iha lalehan, buat hotu neʼebé book an iha rai no ikan hotu iha tasi, sei taʼuk ba imi. Agora haʼu fó sira ba imi-nia liman.*+  Kriatura hotu neʼebé book an bele sai nuʼudar ai-han ba imi.+ Hanesan haʼu fó ona modo-tahan ba imi, haʼu mós fó buat sira-neʼe hotu ba imi.+  Maibé naʼan hamutuk ho ninia raan,+ katak ninia moris,* imi keta han ida-neʼe.+  No mós, se animál ruma oho ema, animál neʼe tenke mate tanba halakon ema nia moris ka fakar ema* nia raan. Se ema ida oho ninia maluk, nia mós tenke selu fali moris ba haʼu tanba nia halakon ninia maluk nia moris.+  Tanba Maromak halo ema tuir ninia ilas,+ entaun ema naran deʼit neʼebé fakar ema seluk nia raan, ema mós sei fakar ninia raan.+  Kona-ba imi, iha oan no sai barak bá, no imi tenke aumenta liután hodi sai barak iha rai.”+  Tuirmai Maromak dehan ba Noé no ninia oan-mane sira neʼebé hamutuk ho nia:  “Agora haʼu halo aliansa ho imi+ no imi-nia bei-oan sira, 10  no ho kriatura* hotu neʼebé hamutuk ho imi, manu sira, animál boot sira, no kriatura seluk hotu iha rai hamutuk ho imi,+ sira hotu neʼebé sai husi ró laran. 11  Sin, haʼu halo aliansa ho imi: Haʼu sei nunka halakon tan buat moris hotu ho rai-nabeen, no rai-nabeen sei nunka estraga tan mundu tomak.”+ 12  Maromak hatutan tan: “Neʼe mak sinál ba aliansa neʼebé haʼu halo entre haʼu ho imi no ho kriatura* hotu neʼebé hamutuk ho imi, no ba jerasaun hotu iha futuru. 13  Haʼu tau haʼu-nia arkiris iha kalohan, no ida-neʼe mak sei sai sinál ba aliansa entre haʼu ho rai. 14  Kuandu haʼu hamosu kalohan iha rai leten, tuirmai arkiris mós sei mosu duni iha kalohan. 15  No haʼu sei hanoin-hetan duni haʼu-nia aliansa neʼebé haʼu halo entre haʼu ho imi no ho kriatura* hotu tuir sira-nia modelu, no rai-nabeen sei nunka akontese tan hodi halakon buat moris hotu.+ 16  Arkiris sei mosu iha kalohan, no haʼu sei haree duni no hanoin-hetan aliansa neʼebé sei iha ba nafatin, aliansa entre haʼu ho kriatura* hotu iha mundu.” 17  Maromak repete fali ba Noé, hodi dehan: “Neʼe mak sinál ba aliansa neʼebé haʼu halo entre haʼu ho buat moris hotu neʼebé iha rai.”+ 18  Noé nia oan-mane sira neʼebé sai husi ró mak Sem, Ham no Jafet.+ Liutiha neʼe, Ham sai aman ba Kanaan.+ 19  Sira naʼin-tolu neʼe mak Noé nia oan-mane, no ema hotu iha mundu mai husi sira no namkari iha rai oioin.+ 20  Tuirmai Noé hahú fila rai no kuda uvas. 21  Bainhira nia hemu tua-uvas neʼe, nia sai lanu, no nia hasai nia roupa iha ninia tenda laran. 22  Kanaan nia aman Ham haree Noé nia isin-molik, no Ham fó-hatene ba ninia maun naʼin-rua iha liʼur. 23  Entaun, Sem no Jafet foti hena no tau neʼe iha sira naʼin-rua nia kabaas no laʼo tama ho kotuk. No sira taka sira-nia aman nia isin-molik no la hateke ba sira-nia aman, no sira la haree sira-nia aman nia isin-molik. 24  Bainhira Noé oin-moos ona husi tua-uvas neʼe no nia hatene buat neʼebé ninia oan-ikun halo ba nia, 25  nia dehan: “Malisan ba Kanaan.+ Nia sei sai atan neʼebé kiʼik liu ba ninia maun sira.”+ 26  Nia hatutan tan: “Fó hahiʼi ba Jeová, Sem nia Maromak,No Kanaan sei sai atan ba Sem.+ 27  Maromak sei fó rai neʼebé luan ba Jafet,Nia sei hela iha Sem nia tenda. No Kanaan mós sei sai ninia atan.” 28  Depois rai-nabeen,+ Noé moris tinan 350 tan. 29  Entaun Noé moris toʼo tinan 950, no nia mate.