Apóstolu 15:1-41

  • Haksesuk malu iha Antiokia kona-ba sirkunsizaun (1, 2)

  • Lori problema ba Jeruzalein (3-5)

  • Katuas no apóstolu sira halibur hamutuk (6-21)

  • Karta husi grupu administradór (22-29)

    • Hasees an husi raan (28, 29)

  • Kongregasaun sira hetan anima liuhusi karta (30-35)

  • Paulo no Barnabé haketak malu (36-41)

15  Ema balu tun mai husi Judeia no hahú hanorin maun-alin sira, hodi dehan: “Se imi la simu sirkunsizaun* hodi tuir Moisés nia ukun-fuan,+ imi sei la hetan salvasaun.”  Maibé kuandu Paulo no Barnabé haksesuk malu makaʼas ho sira, dixípulu sira halo arranju atu Paulo no Barnabé, no mós dixípulu balu atu saʼe ba Jeruzalein hodi koʼalia ho apóstolu no katuas sira kona-ba problema neʼe.*+  Entaun, ema sira iha kongregasaun lori sira toʼo dalan klaran, no tuirmai ema sira-neʼe fila fali. No Paulo, Barnabé no mós dixípulu sira-neʼe kontinua laʼo liuhusi Fenísia no Samaria, no sira konta buat hotu kona-ba oinsá mak ema husi nasaun seluk sai fiar-naʼin, no sira mós lori ksolok ba maun-alin sira hotu.  Kuandu sira toʼo iha Jeruzalein, apóstolu sira, katuas sira, no mós kongregasaun simu sira ho laran-diʼak, no sira konta buat barak neʼebé Maromak halo ona liuhusi sira.  Maibé, ema balu husi grupu* Farizeu neʼebé agora sai ona fiar-naʼin, sira hamriik husi sira-nia tuur-fatin no dehan: “Ema sira-neʼe tenke hetan sirkunsizaun no ita tenke haruka sira atu halo tuir Moisés nia Ukun-Fuan.”+  Entaun, apóstolu no katuas sira halibur hamutuk atu koʼalia kona-ba problema neʼe.  Kuandu sira koʼalia ba malu* ba tempu balu ona, Pedro hamriik no dehan ba sira: “Maun-alin sira, imi hatene ho didiʼak katak uluk Maromak hili haʼu husi imi-nia leet, atu nuneʼe liuhusi haʼu-nia ibun, ema husi nasaun sira bele rona liafuan diʼak no sai fiar-naʼin.+  No Maromak, neʼebé hatene ema nia laran,+ fó sasin hodi haraik espíritu santu ba sira,+ hanesan nia haraik ona ba ita.  Nia haree sira hanesan deʼit ho ita,+ no nia hamoos ona sira-nia laran tanba sira-nia fiar.+ 10  Entaun agora, tanbasá mak imi koko Maromak hodi tau naha todan+ ba dixípulu sira-neʼe? Naha neʼe ita ho ita-nia beiʼala sira la iha kbiit atu lori.+ 11  Maibé, ita fiar katak ita hetan salvasaun liuhusi Naʼi Jesus nia laran-diʼak neʼebé boot,+ no sira mós iha fiar neʼebé hanesan ho ita.”+ 12  Ho ida-neʼe, ema hotu sai nonook, no sira hahú rona Barnabé no Paulo konta kona-ba oinsá Maromak uza sira hodi halo sinál no milagre oioin iha ema husi nasaun seluk nia leet. 13  Depois sira konta hotu ona, Tiago hatán: “Maun-alin sira, rona haʼu bá. 14  Simeão*+ konta ona buat hotu kona-ba oinsá ba dala primeiru Maromak tau atensaun ba* nasaun seluk, hodi hili povu ida husi sira-nia leet atu lori ninia naran.+ 15  Profeta sira-nia liafuan mós apoia ida-neʼe, tanba sira hakerek nanis ona: 16  ‘Liutiha buat hotu neʼe, haʼu sei fila fali no harii fali David nia tenda* neʼebé monu ona; haʼu sei harii fali buat neʼebé rahun ona no hadiʼa fali uma neʼe, 17  atu nuneʼe, ema restu, no mós ema husi nasaun hotu, katak povu neʼebé lori haʼu-nia naran, sira hotu bele buka Jeová* ho laran-manas, Jeová* neʼebé kumpre buat sira-neʼe mak dehan nuneʼe,+ 18  nia hatene buat sira-neʼe horiuluk kedas.’+ 19  Tan neʼe, haʼu-nia desizaun* mak atu ita la halo susar ba ema husi nasaun seluk neʼebé tau fiar ba Maromak,+ 20  maibé atu hakerek ba sira hodi hasees an husi buat neʼebé hasaʼe ona ba estátua,*+ husi sala seksuál,*+ husi animál neʼebé ema buti mate,* no mós husi raan.+ 21  Tanba husi tempu uluk kedas iha ema sira neʼebé haklaken Moisés nia liafuan iha sidade ida-idak, tanba Sábadu-Sábadu sira lee Moisés nia livru ho lian makaʼas iha sinagoga sira.”+ 22  Tuirmai, apóstolu no katuas sira hamutuk ho ema hotu iha kongregasaun deside atu haruka mane neʼebé sira hili hodi bá Antiokia hamutuk ho Paulo no Barnabé. Ema sira-neʼe mak Judas neʼebé bolu Barsabás, no Silas.+ Mane sira-neʼe iha responsabilidade boot iha maun-alin sira-nia leet. 23  Sira hakerek karta tuirmai neʼe no haruka liuhusi mane sira-neʼe: “Husi apóstolu no katuas sira, imi-nia maun-alin sira, ba maluk sira husi nasaun seluk neʼebé iha Antiokia,+ Síria, no Silísia: Ami hatoʼo kumprimentus ba imi! 24  Ami rona ona katak ema balu husi ami-nia leet halo imi laran-susar ho sira-nia liafuan,+ no sira koko atu halakon imi-nia fiar, maski ami la haruka sira atu halo nuneʼe. 25  Ami hotu foti desizaun ho laran ida deʼit atu hili ema balu no haruka sira hamutuk ho Barnabé no Paulo neʼebé ami hadomi hodi bá hasoru imi. 26  Sira naʼin-rua fó sira-nia moris* tomak ba ita-nia Naʼi Jesus Kristu nia naran.+ 27  Tan neʼe, ami haruka Judas no Silas, atu nuneʼe sira mós bele konta buat sira neʼebé hanesan ba imi.+ 28  Tanba espíritu santu+ no mós ami rasik deside ona atu la fó todan tan ba imi, só buat neʼebé importante deʼit, hanesan tuirmai neʼe: 29  Kontinua hasees an husi buat sira neʼebé hasaʼe ona ba estátua,*+ husi raan,+ husi animál neʼebé buti mate,*+ no husi sala seksuál.*+ Se imi halo tuir buat sira-neʼe ho didiʼak, imi-nia moris sei sai diʼak. Adeus!”* 30  Entaun, mane sira-neʼe sai hodi tun ba Antiokia no sira halibur ema-lubun hamutuk no fó karta neʼe ba sira. 31  Bainhira lee tiha karta neʼe, sira haksolok tanba liafuan sira-neʼe anima sira. 32  Judas no Silas, neʼebé mós nuʼudar profeta, fó aten-brani no hametin maun-alin sira liuhusi diskursu barak.+ 33  Kuandu sira hela kleur ona iha neʼebá, maun-alin sira fó adeus ba sira no sira fila fali ba Jeruzalein. 34  *—— 35  Maibé Paulo no Barnabé kontinua hela iha Antiokia. Sira hamutuk ho ema barak, hanorin no haklaken liafuan diʼak kona-ba Jeová* nia liafuan. 36  Loron balu liutiha, Paulo dehan ba Barnabé: “Agora mai ita bá fali hodi vizita maun-alin sira iha sidade ida-idak neʼebé ita haklaken ona Jeová* nia liafuan, atu ita bele haree sira-nia situasaun.”+ 37  Barnabé hakarak tebes atu lori João, neʼebé bolu Marcos.+ 38  Maibé Paulo lakohi lori João tanba uluk nia husik hela sira iha Pamfília no la laʼo tuir sira hodi halo serbisu.+ 39  Ho ida-neʼe, sira diskute malu makaʼas ho hirus, tan neʼe sira haketak malu. Nuneʼe Barnabé+ lori Marcos hamutuk ho nia no sira saʼe ró hodi bá Xipre. 40  Paulo hili Silas, no bainhira maun-alin sira husu tiha Jeová* nia laran-diʼak neʼebé boot ba nia, sira naʼin-rua bá.+ 41  Nia laʼo liu Síria no Silísia hodi hametin kongregasaun sira.

Nota-rodapé

Ka “kona-ba haksesuk malu neʼe”.
Ka “seita”.
Ka “haksesuk malu”.
Ninia naran seluk mak Simão (Pedro).
Ka “Maromak hanoin-hetan”.
Ka “barraka; uma”.
Haree Ap. A5.
Haree Ap. A5.
Ka “hanoin”.
Orj., “neʼebé sai foʼer ona tanba ídolu”. Haree “Ídolu” iha Glosáriu.
Lian Gregu, porneia. Haree Glosáriu.
Ka “animál neʼebé ema oho maibé la hasai raan”.
Ka “ídolu”.
Ka “animál neʼebé ema oho maibé la hasai raan”.
Lian Gregu, porneia. Haree Glosáriu.
Ka “Saúde diʼak ba imi!”
Haree Ap. A3.
Haree Ap. A5.
Haree Ap. A5.
Haree Ap. A5.