Segundu Samuel 13:1-39

  • Amnon estraga Tamar (1-22)

  • Absalão oho Amnon (23-33)

  • Absalão halai ba Gesur (34-39)

13  Iha tempu neʼebá, David nia oan-mane Absalão iha alin-feto neʼebé bonita naran Tamar,+ no David nia oan-mane Amnon+ laran-monu ba nia.  Amnon neon-susar tebes toʼo nia moras tanba ninia alin-feto Tamar neʼebé virjen hela, no Amnon sente susar atu halo buat ida ba nia.  Amnon iha belun ida naran Jeonadab,+ David nia maun Simeia+ nia oan-mane. Jeonadab mak ema neʼebé matenek tebes.  Entaun Jeonadab husu ba Amnon: “Tanbasá mak liurai nia oan-mane neon-susar tebes dadeer-dadeer? Konta toʼok mai haʼu.” Amnon hatán: “Haʼu-nia laran monu ba haʼu-nia alin Absalão nia feton Tamar.”+  Jeonadab dehan: “Toba iha Ita-nia kama no finje moras. Bainhira Ita-nia aman mai atu haree Ita, Ita tenke dehan ba nia: ‘Favór ida, haruka haʼu-nia alin-feto Tamar mai no fó hahán ruma ba haʼu. Se haʼu-nia alin-feto prepara ai-han ba ema moras* iha haʼu-nia oin, haʼu sei han ida-neʼe husi nia liman.’”  Entaun Amnon toba hodi finje moras, no liurai mai atu haree nia. Tuirmai Amnon hatete ba liurai: “Favór ida, haruka haʼu-nia alin-feto Tamar mai no tunu dose rua neʼebé modelu korasaun iha haʼu-nia oin atu nuneʼe haʼu bele han ai-han husi ninia liman.”  Ho ida-neʼe, David haruka lia-menon ba Tamar iha ninia uma, hodi dehan: “Favór ida, bá ó-nia maun Amnon nia uma no prepara ai-han* ba nia.”  Entaun Tamar bá ninia maun Amnon nia uma, fatin neʼebé Amnon toba. Tamar foti trigu no deʼut hodi halo dose iha Amnon nia oin no sona ida-neʼe.  Tuirmai nia foti sanan no hasai dose hodi fó ba Amnon. Maibé Amnon lakohi han no dehan: “Haruka ema hotu sai husi neʼe!” Entaun ema hotu sai. 10  Amnon dehan ba Tamar: “Lori ai-han* neʼe tama ba kuartu laran, atu nuneʼe haʼu bele han husi ó-nia liman.” Entaun Tamar foti dose hanesan korasaun neʼebé nia halo no lori ba ninia maun Amnon iha kuartu laran. 11  Bainhira Tamar lori dose sira ba nia atu han, nia kaer Tamar no dehan: “Mai haʼu-nia alin, toba ho haʼu.” 12  Maibé Tamar dehan ba Amnon: “Labele, haʼu-nia maun! Keta hamoe haʼu, tanba ema nunka halo buat ida hanesan neʼe iha Izraél.+ Keta halo buat foʼer hanesan neʼe.+ 13  Oinsá mak haʼu bele moris ho moe neʼe? No ema sei haree ó hanesan mane folin-laek iha Izraél. Favór ida, koʼalia ba liurai, tanba nia sei fó haʼu ba ó.” 14  Maibé Amnon lakohi rona nia. Amnon forte liu nia no hamoe nia hodi estraga nia. 15  Tuirmai Amnon komesa odi tebes Tamar, no ninia odi neʼe sai makaʼas liu fali domin neʼebé uluk nia sente ba Tamar. Amnon hatete ba nia: “Hamriik bá; sai husi neʼe!” 16  Tamar dehan ba nia: “Lae, haʼu-nia maun, tanba se ó haruka haʼu bá, neʼe aat liu fali buat neʼebé ó foin halo ba haʼu!” Maibé Amnon lakohi rona nia. 17  Ho ida-neʼe, Amnon bolu ninia atan joven, hodi dehan: “Favór ida, lori sai ema neʼe husi haʼu-nia oin, no xave metin odamatan bainhira nia sai tiha.” 18  Entaun ninia atan neʼe lori Tamar sai ba liʼur, no xave metin odamatan. Iha tempu neʼebá Tamar uza roupa espesiál,* tanba neʼe mak roupa neʼebé liurai nia oan-feto virjen sira uza. 19  Tuirmai Tamar tau ahi-kadesan iha nia ulun,+ no lees ninia roupa furak neʼebé nia uza. No nia tau ninia liman rua iha ninia ulun no laʼo, no tanis ho lian boot. 20  Ho ida-neʼe, Tamar nia maun Absalão+ husu nia: “Ó foin hamutuk ho ó-nia maun Amnon ka? Agora haʼu-nia alin-feto, keta fó sai neʼe ba ema seluk. Nia mak ó-nia maun.+ Keta hanoin barak kona-ba neʼe.” Tuirmai Tamar sulan an deʼit iha ninia maun Absalão nia uma. 21  Bainhira Liurai David rona buat hotu neʼe, nia sai hirus tebes.+ Maibé nia lakohi hakanek ninia oan-mane Amnon nia laran, tanba nia hadomi Amnon, no tanba Amnon mak ninia oan-mane primeiru. 22  Absalão la koʼalia buat ida ba Amnon, maski liafuan diʼak ka aat. Absalão odi+ Amnon tanba Amnon hamoe ona ninia alin Tamar.+ 23  Liutiha tinan rua, Absalão nia atan sira tesi bibi-malae nia fulun iha Baal-Hazor, besik Efraim,+ no Absalão konvida liurai nia oan-mane hotu.+ 24  Entaun Absalão bá hasoru liurai no dehan: “Ita-nia atan neʼe tesi daudaun bibi-malae nia fulun. Favór ida, liurai no liurai nia atan sira bá hamutuk ho haʼu.” 25  Maibé liurai hatete ba Absalão: “Lae, haʼu-nia oan. Se ami hotu bá, ami sei halo todan ba ó.” Maski Absalão kontinua obriga nia, nia lakohi bá, maibé nia haraik bensaun ba Absalão. 26  Tuirmai Absalão hatete: “Se Ita-Boot la bá, favór ida, husik haʼu-nia maun Amnon bá hamutuk ho ami.”+ Liurai hatán ba nia: “Tanbasá mak nia tenke bá ho ó?” 27  Maibé Absalão obriga nia, entaun liurai haruka Amnon no liurai nia oan-mane hotu bá hamutuk ho Absalão. 28  Tuirmai Absalão fó mandamentu ba ninia atan sira dehan: “Haree didiʼak, bainhira Amnon sente laran-kontente ona ho tua-uvas, haʼu sei hatete ba imi: ‘Oho Amnon!’ Tuirmai imi tenke oho nia. Keta taʼuk tanba haʼu mak haruka imi. Sai forte no aten-brani bá.” 29  Entaun Absalão nia atan sira oho Amnon hodi halo tuir Absalão nia mandamentu. Tuirmai liurai nia oan-mane sira seluk hamriik, no sira ida-idak saʼe sira-nia kuda-mula* no halai. 30  Bainhira sira sei iha dalan, ema fó-hatene David: “Absalão oho ona liurai nia oan-mane hotu, no la iha ida mak moris.” 31  Rona tiha neʼe, liurai hamriik no lees ninia roupa no latan an iha rai, no ninia atan hotu neʼebé hamriik besik nia mós lees sira-nia roupa. 32  Maibé David nia maun Simeia+ nia oan-mane Jeonadab+ dehan: “Haʼu-nia naʼi, labele hanoin katak sira oho ona liurai nia oan-mane hotu, tanba Amnon deʼit mak mate.+ Neʼe akontese tanba Absalão mak haruka, no nia deside ona atu halo ida-neʼe+ husi loron neʼebé Amnon hamoe ninia alin-feto+ Tamar.+ 33  Agora haʼu-nia naʼi liurai lalika hanoin barak* kona-ba liafuan neʼebé dehan: ‘Liurai nia oan-mane hotu mate ona’, tanba Amnon deʼit mak mate.” 34  Iha tempu neʼebá, Absalão halai tiha.+ Tuirmai, sidade nia guarda ida foti matan no haree katak iha ema barak mai daudaun husi ninia kotuk iha dalan neʼebé besik foho. 35  Ho ida-neʼe, Jeonadab+ hatete ba liurai: “Haree bá! Liurai nia oan-mane sira fila ona. Neʼe tuir duni Ita-nia atan neʼe nia liafuan.” 36  Bainhira nia koʼalia hotu ona, liurai nia oan-mane sira tama mai, sira tanis ho lian makaʼas. Liurai no ninia atan hotu mós tanis makaʼas. 37  Maibé Absalão halai tiha no bá Amiud nia oan-mane Talmai.+ Amiud mak liurai husi Gesur. David tanis ba ninia oan-mane ba loron barak. 38  Bainhira Absalão halai tiha ba Gesur,+ nia hela iha neʼebá durante tinan tolu. 39  Ikusmai Liurai David hakarak tebes atu bá hasoru Absalão, tanba nia la triste ona* kona-ba Amnon nia mate.

Nota-rodapé

Ka “paun fó kmaan nian”.
Ka “paun fó kmaan nian”.
Ka “paun fó kmaan nian”.
Ka “roupa neʼebé enfeita”.
Neʼe mak oan husi kuda-burru aman no kuda-inan.
Orj., “rai neʼe iha laran”.
Ka “nia hetan kmaan ona”.