Segundu Pedro 3:1-18

  • Gozadór sira nega katak mundu sei lakon (1-7)

  • Jeová la tarde (8-10)

  • Hanoin didiʼak imi tenke sai ema hanesan saida (11-16)

    • Lalehan foun no rai foun (13)

  • Kuidadu atu ema la lori lakon imi (17, 18)

3  Maluk doben sira, ida-neʼe mak karta segundu neʼebé haʼu hakerek ba imi, no hanesan haʼu-nia karta ida primeiru, haʼu hakarak fó-hanoin ba imi kona-ba buat ida atu ajuda imi iha hanoin neʼebé loos,+  katak imi tenke hanoin-hetan liafuan sira neʼebé uluk fó sai ona* liuhusi profeta santu sira no mós hanoin-hetan mandamentu husi Naʼi no Salvadór neʼebé fó sai ona liuhusi imi-nia apóstolu sira.  Ulukliu, hatene bá katak iha loron ikus sira sei mosu gozadór sira neʼebé koʼalia aat kona-ba buat neʼebé diʼak, sira halo tuir deʼit sira-nia hakarak rasik+  no dehan: “Nia promete katak nia sei mai fali,* maibé nia iha neʼebé?+ Husi tempu neʼebé ita-nia beiʼala sira mate,* buat hotu kontinua hanesan deʼit ho tempu neʼebé Maromak kria ema.”+  Ho neon sira nega realidade katak horiuluk kedas lalehan iha ona, no rai neʼebé metin mosu sai husi bee no iha bee nia klaran tanba Maromak nia liafuan.+  No liuhusi buat sira-neʼe mak mundu iha tempu neʼebá lakon bainhira rai-nabeen taka mundu tomak.+  Maibé liuhusi liafuan neʼebé hanesan mak lalehan no mundu neʼebé iha agora deside tiha ona atu halakon ho ahi no rai hela toʼo loron tesi-lia nian no loron atu halakon ema aat.+  Maibé maluk doben sira, keta haluha buat tuirmai neʼe: Ba Jeová* loron ida mak hanesan tinan rihun ida no tinan rihun ida mak hanesan loron ida.+  Jeová* la demora atu kumpre ninia promesa,+ hanesan ema balu hanoin katak nia demora, maibé nia hatudu pasiénsia ba imi tanba nia lakohi ema ida lakon maibé nia hakarak ema hotu atu arrepende sala.+ 10  Jeová* nia loron+ sei mai hanesan naʼok-teen ida,+ iha loron neʼe lalehan sei lakon+ derrepente deʼit ho tarutu makaʼas, maibé buat sira neʼebé iha lalehan no rai sei nabeen tanba manas makaʼas, no rai ho buat neʼebé iha rai sei hatudu sai tiha.*+ 11  Tanba buat sira-neʼe hotu sei lakon iha dalan hanesan neʼe, imi hanoin didiʼak bá imi tenke sai ema hanesan saida. Imi tenke hatudu hahalok santu no laran-metin ba Maromak,* 12  nuʼudar imi hein no hanoin-hetan nafatin kona-ba Jeová* nia loron neʼebé atu mai.*+ Iha loron neʼebá lalehan sei halakon tiha+ iha ahi, no buat sira iha lalehan no rai sei nabeen tanba manas makaʼas. 13  Maibé tuir Maromak nia promesa, ita hein lalehan foun no rai foun,+ no iha neʼebá buat hotu sei tuir justisa.+ 14  Neʼe duni, maluk doben sira, tanba imi hein hela buat sira-neʼe, hakaʼas an liután atu ikusmai Maromak haree imi nuʼudar ema neʼebé moos, sala-laek no iha dame ho Maromak.+ 15  Liután neʼe, haree ita-nia Naʼi nia pasiénsia nuʼudar salvasaun, hanesan ita-nia maluk doben Paulo mós hakerek ba imi tuir matenek neʼebé fó ona ba nia.+ 16  Tuir loloos, nia hakerek ona kona-ba buat sira-neʼe iha ninia karta hotu. Maibé iha karta sira-neʼe, iha buat balu neʼebé susar atu komprende, no ema neʼebé laran namlele neʼebé la komprende* buat sira-neʼe, sira bobar lia kona-ba neʼe, hanesan sira mós halo ba Eskritura sira seluk, no neʼe sei halo sira lakon. 17  Tan neʼe, maluk doben sira, tanba imi hatene nanis ona kona-ba buat sira-neʼe, entaun kuidadu imi-nia an bá, atu nuneʼe ema aat sira neʼebé kontra lei sei la lori lakon imi tuir sira-nia sala no imi lakon* imi-nia laran-metin.+ 18  Maibé, kontinua simu ita-nia Naʼi no Salvadór Jesus Kristu nia laran-diʼak neʼebé boot no koñesimentu kona-ba nia. Nia mak merese simu glória agora no ba nafatin. Amen.

Nota-rodapé

Ka “fó sai nanis ona”.
Orj., “toba”.
Haree Ap. A5.
Haree Ap. A5.
Haree Ap. A5.
Neʼe katak hatudu sai atu ahi han.
Ka “no devosaun ba Maromak”. Haree “Devosaun ba Maromak” iha Glosáriu.
Haree Ap. A5.
Ka “no imi hakarak tebes Jeová nia loron atu mai”. Orj., “no imi halo Jeová nia loron toʼo lalais”.
Ka “seidauk aprende”.
Ka “imi monu husi”.