Primeiru Samuel 13:1-23

  • Saul hili tropa (1-4)

  • Saul hatudu hahalok foti an (5-9)

  • Samuel fó konsellu ba Saul (10-14)

  • Ema Izraél la kaer armas (15-23)

13  Saul tinan . . .* bainhira nia sai liurai,+ no nia ukun Izraél ba tinan rua.  Saul hili mane naʼin-3.000 husi Izraél. Husi mane sira-neʼe, naʼin-2.000 mak hamutuk ho Saul iha Mikmas no iha área foho nian iha Betel no mane naʼin-1.000 mak hamutuk ho Jonatan+ iha Gibea+ iha rai-Benjamim. Maibé Saul haruka mane sira seluk fila fali ba sira-nia hela-fatin.*  Tuirmai Jonatan oho tropa Filístia sira+ iha Geba,+ no ema Filístia rona kona-ba neʼe. No Saul haruka ema huu dikur+ iha rai tomak iha Izraél, hodi dehan: “Ema Ebreu sira, rona bá!”  Ema Izraél hotu rona lia-menon tuirmai neʼe: “Saul oho ona tropa Filístia sira, no agora Izraél sai ona hanesan buat dois ba ema Filístia.” Entaun sira bolu povu atu bá tuir Saul iha Gilgal.+  Ema Filístia mós halibur hamutuk atu halo funu hasoru ema Izraél, sira mai ho kuda-karreta funu nian hamutuk 30.000 no tropa hamutuk naʼin-6.000 neʼebé saʼe kuda no mós tropa barak tebes toʼo sura labele hanesan rai-henek iha tasi-ibun.+ Sira saʼe mai no hela iha Mikmas iha Bet-Aven nia sorin parte leste.+  Ema Izraél sira haree katak sira hasoru problema boot, tanba sira iha susar laran, entaun sira subar iha foho kuak,+ rai-kuak, fatuk-kuak, fatin iha rai-okos, no iha tanke* neʼebé la iha bee.  Ema Ebreu balu mós hakur Mota Jordaun no toʼo iha rai-Gad no rai-Gilead.+ Maibé Saul nafatin iha Gilgal, no povu hotu neʼebé laʼo tuir nia sai taʼuk.  Nia kontinua hein Samuel ba loron hitu toʼo tempu neʼebé Samuel deside ona, maibé Samuel seidauk toʼo ba Gilgal, no povu halai hodi husik hela Saul.  Ikusmai Saul hatete: “Lori sakrifísiu sunu nian no sakrifísiu dame nian mai haʼu.” No Saul hasaʼe sakrifísiu sunu nian neʼe.+ 10  Maibé bainhira nia foin hasaʼe hotu sakrifísiu sunu nian, Samuel toʼo mai. Entaun Saul bá hasoru nia no hasé nia. 11  Tuirmai Samuel husu: “Saida mak ó foin halo?” Saul hatán: “Haʼu haree katak povu neʼe husik ona haʼu,+ no Ita la mai tuir tempu neʼebé deside ona, no ema Filístia halibur daudaun iha Mikmas.+ 12  Entaun haʼu hanoin iha haʼu-nia laran: ‘Agora ema Filístia sei tun mai atu halo funu hasoru haʼu iha Gilgal, maibé haʼu seidauk husu Jeová nia laran-sadiʼa.’* Tan neʼe, haʼu obriga an atu hasaʼe sakrifísiu sunu nian.” 13  Ho ida-neʼe, Samuel hatete ba Saul: “Ó halo ona hahalok beik. Ó la halo tuir Jeová, ó-nia Maromak, nia mandamentu neʼebé nia fó ba ó.+ Se ó halo tuir karik, Jeová sei halo ó-nia ukun metin iha Izraél ba nafatin. 14  Maibé agora, ó-nia ukun sei la hamriik ba nafatin.+ Jeová sei buka fali mane ida neʼebé monu loos ba ninia laran,+ no Jeová sei hili mane neʼe atu sai ulun-naʼin ba ninia povu,+ tanba ó la halo tuir mandamentu neʼebé Jeová fó ona ba ó.”+ 15  Tuirmai Samuel hamriik no sai husi Gilgal hodi bá Gibea iha rai-Benjamim. Saul sura povu neʼe, no haree katak maizumenus ema naʼin-600 mak sei hamutuk ho nia.+ 16  Saul no ninia oan-mane Jonatan, no ema neʼebé sei hamutuk ho sira, hela iha Geba+ iha rai-Benjamim, no ema Filístia hela iha Mikmas.+ 17  Tropa Filístia grupu tolu sempre sai hodi ataka Izraél. Grupu ida tuir dalan Ofra nian atu bá rai-Sual, 18  grupu segundu tuir dalan Bet-Horom nian,+ no grupu terseiru tuir dalan ba baliza neʼebé hateke ba Foho-Leet Zeboim, iha dalan ba rai-fuik. 19  Iha tempu neʼebá la iha badaen besi nian ida iha Izraél tomak, tanba ema Filístia dehan ona: “Se lae ema Ebreu sei halo surik ka diman.” 20  Tan neʼe, ema Izraél hotu tenke tun ba ema Filístia nia fatin atu kadi sira-nia xarrua, enxada, baliu, ka sabit. 21  Folin atu kadi xarrua, enxada, baliu, garfu boot no hadiʼa ai neʼebé meik,* mak osan-mutin ho todan grama ualu.* 22  Iha loron funu nian, ema neʼebé hamutuk ho Saul no Jonatan la kaer surik ka diman ida iha sira-nia liman.+ Saul no ninia oan-mane Jonatan deʼit mak kaer armas. 23  Ema Filístia nia tropa grupu ida bá atu kontrola dalan kloot iha fatuk-leet besik Mikmas.+

Nota-rodapé

Númeru neʼe la mosu iha testu Ebraiku.
Orj., “tenda sira”.
Ka “seidauk halo mamar Jeová nia oin”.
Orj., “pim 1”, neʼe mak sukat antigu neʼebé maizumenus siklo 2/3. Haree Ap. B14.