Skip to content

Skip to table of contents

Livru Primeiru Korinto

Kapítulu sira

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lista informasaun

 • 1

  • Kumprimentus (1-3)

  • Paulo fó obrigadu ba Maromak tanba ema Korinto (4-9)

  • Fó konsellu atu iha unidade (10-17)

  • Kristu nuʼudar Maromak nia kbiit no matenek (18-25)

  • Gaba deʼit Jeová (26-31)

 • 2

  • Paulo nia serbisu haklaken iha Korinto (1-5)

  • Maromak nia matenek mak diʼak liu (6-10)

  • Ema neʼebé moris tuir Maromak nia espíritu, ema neʼebé moris tuir hakarak isin nian (11-16)

 •   3

  • Ema Korinto sira sei iha hanoin isin nian (1-4)

  • Maromak mak halo moris (5-9)

   • Maromak nia maluk serbisu-naʼin (9)

  • Harii uma ho materiál neʼebé ahi labele han (10-15)

  • Imi mak Maromak nia templu (16, 17)

  • Matenek mundu neʼe nian mak buat beik ba Maromak (18-23)

 • 4

  • Atan sira tenke laran-metin (1-5)

  • Ema Kristaun neʼebé kaer knaar tenke haraik an (6-13)

   • “Keta halo liu fali buat neʼebé hakerek tiha ona” (6)

   • Ema Kristaun hanesan iha fatin teatru (9)

  • Paulo hanoin ninia oan espirituál (14-21)

 • 5

  • Kazu kona-ba mane ida neʼebé halo sala seksuál (1-5)

  • Fermentu uitoan bele halo masa tomak saʼe (6-8)

  • Hasai tiha ema neʼebé halo hahalok aat (9-13)

 • 6

  • Ema Kristaun neʼebé lori maluk Kristaun ba tribunál (1-8)

  • Ema neʼebé sei la simu Maromak nia Ukun (9-11)

  • Uza isin-lolon hodi fó hahiʼi ba Maromak (12-20)

   • “Hasees an husi sala seksuál!” (18)

 • 7

  • Konsellu ba ema neʼebé la kaben no mós ba kaben-naʼin sira (1-16)

  • Nafatin moris tuir situasaun hanesan neʼe (17-24)

  • Ema neʼebé la kaben no feto-faluk sira (25-40)

   • Benefísiu tanba la kaben (32-35)

   • Kaben “iha Naʼi” (39)

 • 8

  • Kona-ba ai-han neʼebé hasaʼe ona ba estátua (1-13)

   • Ba ita, iha Maromak loos ida deʼit (5, 6)

 • 9

  • Paulo nia ezemplu nuʼudar apóstolu (1-27)

   • “Imi labele taka netik karau-aman nia ibun” (9)

   • ‘Se haʼu la haklaken, susar boot mai haʼu!’ (16)

   • Haʼu sai tiha buat hotu ba ema hotu (19-23)

   • Kontrola an atu manán halai-taru ba moris (24-27)

 • 10

  • Povu Izraél nia istória mak nuʼudar lisaun no avizu (1-13)

  • Avizu atu halai sees husi adora estátua (14-22)

   • Jeová nia meza, anju aat nia meza (21)

  • Maski iha liberdade, maibé hanoin ema seluk nia diʼak (23-33)

   • “Halo buat hotu-hotu ba Maromak nia glória” (31)

 • 11

  • “Halo tuir haʼu-nia ezemplu bá” (1)

  • Pozisaun nuʼudar ulun no taka ulun (2-16)

  • Selebra Naʼi nia Han-Kalan (17-34)

 • 12

  • Prezente oioin husi espíritu (1-11)

  • Isin-lolon ida, maibé parte barak (12-31)

 • 13

  • Dalan neʼebé diʼak liu mak domin (1-13)

 • 14

  • Prezente hodi bele fó sai profesia no koʼalia língua oioin (1-25)

  • Reuniaun Kristaun sira halaʼo tuir arranju (26-40)

   • Feto nia pozisaun iha kongregasaun laran (34, 35)

 • 15

  • Kristu moris hiʼas (1-11)

  • Moris-hiʼas mak fundasaun ba ema Kristaun nia fiar (12-19)

  • Kristu nia moris-hiʼas sai garantia (20-34)

  • Isin fíziku, isin espíritu nian (35-49)

  • Ida neʼebé labele dodok, ida neʼebé labele mate (50-57)

  • Sai badinas nafatin iha Naʼi nia serbisu (58)

 • 16

  • Halibur osan ba ema Kristaun iha Jeruzalein (1-4)

  • Paulo nia planu atu halo viajen (5-9)

  • Timóteo no Apolo sei vizita imi (10-12)

  • Fó konsellu no hatoʼo kumprimentus (13-24)