Skip to content

Skip to table of contents

PERGUNTA 10

Bíblia promete saida kona-ba futuru?

“Ema laran-loos sira sei simu rai nuʼudar sira-nian, no sira sei moris ba nafatin iha rai.”

Salmo 37:29

“Mundu iha ba nafatin.”

Eclesiastes 1:4

“Nia sei halakon mate ba nafatin, no Jeová, Naʼi Ukun-Naʼin Boot Liu, sei hamaran matan-been husi ema hotu nia oin.”

Isaias 25:8

“Iha tempu neʼebá, ema matan-delek sei haree fali, no ema tilun-diuk sei rona fali. Iha tempu neʼebá, ema ain-kudeʼik sei haksoit hanesan bibi-rusa, no ema monok nia nanál sei haklalak ho haksolok. Tanba bee sei suli iha rai-fuik, no mota sira sei suli iha rai-tetuk maran.”

Isaias 35:5, 6

“Nia sei hamaran sira-nia matan-been hotu husi sira-nia matan, mate sei la iha tan, no ema sei la triste tan ka tanis ka sente moras. Buat sira neʼebé uluk nian lakon tiha ona.”

Apokalipse 21:4

“Sira sei harii uma no hela iha laran, no sira sei kuda uvas iha toʼos no han ninia fuan. Sira sei harii uma, laʼós ba ema seluk mak atu hela, no sira sei kuda, laʼós ba ema seluk mak atu han. Tanba haʼu-nia povu nia moris sei sai naruk hanesan ai-hun ida, no sira neʼebé haʼu hili ona sei haksolok duni ho serbisu neʼebé sira halo ho sira-nia liman.”

Isaias 65:21, 22