Skip to content

Skip to table of contents

 B12-A

Jesus nia semana ikus iha mundu (Parte 1)

8 Nisan (Sábadu)

LORO-MATAN MONU (Ema Judeu nia loron komesa no remata kuandu loro-matan monu)

 • Toʼo iha Betánia loron neen antes Páskua

LORO-MATAN SAʼE

LORO-MATAN MONU

 9 Nisan

LORO-MATAN MONU

 • Han hamutuk ho Simão neʼebé uluk moras-lepra

 • Maria fui mina-morin nardu ba Jesus

 • Ema Judeu vizita Jesus no Lázaro

LORO-MATAN SAʼE

 • Jesus tama Jeruzalein hodi saʼe kuda-burru

 • Hanorin iha templu laran

LORO-MATAN MONU

10 Nisan

LORO-MATAN MONU

 • Toba iha Betánia

LORO-MATAN SAʼE

 • Iha dadeer-saan, laʼo ba Jeruzalein

 • Hamoos templu

 • Jeová koʼalia husi lalehan

LORO-MATAN MONU

11 Nisan

LORO-MATAN MONU

LORO-MATAN SAʼE

 • Hanorin iha templu hodi uza ai-knanoik

 • Kondena ema Farizeu sira

 • Haree feto-faluk fó osan kiʼik

 • Iha Foho Oliveira, fó sai katak Jeruzalein sei naksobu no fó sai sinál neʼebé sei mosu bainhira nia toʼo ona mai

LORO-MATAN MONU