Tiago 5:1-20

5  Rona bá, imi sira neʼebé riku, tanis bá no halerik kona-ba susar sira neʼebé sei mosu ba imi.  Imi-nia rikusoin sai dodok ona, no imi-nia roupa ular han tiha ona.  Imi-nia osan-mean no osan-mutin sai ferrujen ona, no ferrujen neʼe sei sai nuʼudar sasin ida hasoru imi no sei han imi-nia isin. Buat neʼebé imi rai hela sei sai hanesan ahi iha loron ikus sira.  Haree! Imi la selu serbisu-naʼin sira neʼebé halo serbisu koʼa nian iha imi-nia toʼos no sira-nia kolen kontinua hakilar, no Jeová, ida neʼebé nuʼudar ukun-naʼin ba tropa lalehan nian, nia rona ona sira-nia tanis atu husu ajuda.  Imi buka deʼit atu moris diʼak iha rai no buka haksolok ba imi-nia an. Imi han no halo bokur imi-nia isin toʼo loron oho nian.  Imi tesi lia ona no mós oho ida neʼebé iha hahalok loos. Tan neʼe mak nia kontra imi.  Entaun, maun-alin sira, hatudu pasiénsia bá toʼo tempu neʼebé Naʼi toʼo ona mai.* Haree! Toʼos-naʼin kontinua hein atu rai fó fuan neʼebé folin boot, no nia hatudu pasiénsia toʼo udan primeiru no udan ikus habokon rai.  Imi mós hatudu pasiénsia bá; hametin imi-nia laran, tanba tempu neʼebé Naʼi toʼo ona mai* besik daudaun ona.  Maun-alin sira, imi keta muramura hasoru malu, atu nuneʼe imi la hetan tesi-lia. Haree! Tesi-Lia Naʼin hamriik ona iha odamatan oin. 10  Maun-alin sira, halo tuir ezemplu diʼak husi profeta sira neʼebé koʼalia iha Jeová nia naran; halo tuir sira-nia ezemplu kona-ba tahan terus no hatudu pasiénsia. 11  Haree! Ita fó sai ona katak sira neʼebé tahan terus mak ema neʼebé kontente. Imi rona ona oinsá Job tahan terus no haree rezultadu ikus neʼebé Jeová fó ba nia, katak Jeová laran-diʼak tebes ho domin no laran-sadiʼa. 12  No ulukliu, maun-alin sira, keta jura hodi lalehan ka hodi rai ka hodi buat seluk. Maibé se imi dehan ‘sin’, tenkesér sin, no ‘lae’, tenkesér lae, atu nuneʼe imi labele monu ba kastigu. 13  Iha imi-nia leet iha ema neʼebé hasoru terus ka? Nia tenke kontinua halo orasaun. Iha imi-nia leet iha ema neʼebé laran haksolok ka? Nia tenke kanta knananuk hahiʼi nian. 14  Iha imi-nia leet iha ema ruma neʼebé moras ka? Nia tenke bolu katuas sira iha kongregasaun, no sira sei halo orasaun ba nia no kose mina ba nia iha Jeová nia naran. 15  No orasaun neʼebé hatoʼo ho fiar sei halo ema neʼebé moras sai diʼak fali, no Jeová sei halo nia hamriik. No mós, se nia halo ona sala, ninia sala sei hetan perdua. 16  Tan neʼe, koʼalia nakloke hodi fó sai imi-nia sala ba malu no halo orasaun ba malu, atu nuneʼe imi bele hetan kura. Ema loos nia harohan iha kbiit boot no bele ajuda duni ema. 17  Elias mak ema hanesan ita, maibé nia halo orasaun ho laran atu labele udan; no udan la tau ba rai durante tinan tolu no fulan neen. 18  Tuirmai nia halo fali orasaun, no udan tau no rai fó fuan. 19  Haʼu-nia maun-alin sira, se ema ruma iha imi-nia leet laʼo sees husi lia-loos no ema seluk lori nia fila fali, 20  hatene bá katak ema neʼebé ajuda sala-naʼin ida atu husik ninia dalan neʼebé sala, nia sei salva ema sala-naʼin neʼe nia moris* husi mate no sei taka sala barak.

Nota-rodapé

Tgo 5:7 Lia-gregu, parousia. Haree Apéndise 5.
Tgo 5:8 Lia-gregu, parousia. Haree Apéndise 5.
Tgo 5:20 Lia-gregu, psiké. Haree Apéndise 7A.