Mateus 12:1-50

12  Iha loron Sábadu ida, Jesus laʼo liu toʼos trigu nian. Ninia dixípulu sira sai hamlaha no komesa kuʼu trigu-musan hodi han.  Haree tiha neʼe, ema farizeu sira dehan ba nia: “Haree! Ó-nia dixípulu sira halo buat neʼebé bandu iha loron Sábadu.”  Jesus dehan ba sira: “Imi la lee buat neʼebé David halo, kuandu nia no ema sira neʼebé hamutuk ho nia hamlaha?  Nia tama ba Maromak nia uma, no sira han paun neʼebé santu, maski ukun-fuan bandu atu han ida-neʼe, tanba amlulik sira deʼit mak bele han neʼe.  Ka, imi la lee iha Ukun-Fuan katak iha loron Sábadu amlulik sira iha templu serbisu nafatin? Maibé, sira la halo sala kontra ukun-fuan loron Sábadu nian.  Maibé, haʼu dehan ba imi katak iha neʼe iha ida neʼebé boot liu fali templu.  Se imi komprende karik liafuan neʼebé dehan: ‘Haʼu hakarak laran-sadiʼa, laʼós imi-nia prezente’, entaun imi sei la tesi lia ba sira neʼebé la halo sala.  Tanba Oan-Mane husi ema mak loron Sábadu nia Naʼi.”  Sai tiha husi fatin neʼe, nia laʼo hodi tama ba sira-nia sinagoga. 10  No haree! Iha mane ida ho liman-matek. No sira husu Jesus: “Tuir lei, bele kura ema iha loron Sábadu ka lae?” Sira husu neʼe hodi buka razaun atu duun nia. 11  Nia dehan ba sira: “Iha imi-nia leet, sé mak la bá atu kaer hodi dada sai ninia bibi-malae kuandu bibi neʼe monu ba rai-kuak iha loron Sábadu? 12  Ema ida folin-boot liu fali bibi ida, loos ka lae? Nuneʼe, la sala atu halo buat neʼebé diʼak iha loron Sábadu.” 13  Tuirmai, nia dehan ba mane neʼe: “Lolo ó-nia liman.” No nia lolo nia liman, no liman neʼe sai diʼak hanesan ida seluk. 14  Maibé ema farizeu sira sai ba liʼur no futu lia kontra Jesus atubele oho nia. 15  Tanba Jesus hatene kona-ba neʼe, nia sai husi fatin neʼebá. Ema barak mós tuir nia, no nia kura sira hotu. 16  Maibé nia fó avizu makaʼas ba sira atu la fó-hatene ema seluk kona-ba nia, 17  atu nuneʼe bele kumpre buat neʼebé Maromak hatete liuhusi profeta Isaías, neʼebé dehan: 18  “Haree! Haʼu-nia atan neʼebé haʼu hili ona, ida neʼebé haʼu* hadomi, neʼebé halo haʼu kontente! Haʼu sei fó haʼu-nia espíritu ba nia, no nia sei fó sai ba nasaun sira kona-ba oinsá atu halo buat neʼebé loos. 19  Nia sei la diskute malu ho ema ka la hakilar, no ema sei la rona ninia lian iha dalan boot sira. 20  Nia sei la halo tohar duʼut-kain neʼebé kleʼuk ona, no nia sei la hamate ahi-oan neʼebé besik atu mate, toʼo tempu neʼebé nia hadiʼa buat hotu neʼebé la loos. 21  Neʼe duni, iha ninia naran mak nasaun sira sei tau esperansa.” 22  Tuirmai, sira lori ba nia mane ida neʼebé matan-delek no monok tanba anju aat mak domina. No Jesus kura nia, no ema monok neʼe koʼalia no haree. 23  Ema-lubun hakfodak no dehan: “Karik ema neʼe mak David nia Oan, loos ka lae?” 24  Rona tiha ida-neʼe, ema farizeu dehan: “Ema neʼe duni sai anju aat sira ho kbiit husi Belzebu, anju aat sira-nia ukun-naʼin.” 25  Tanba Jesus hatene sira-nia hanoin, nia dehan ba sira: “Ukun ida sei lakon se ninia povu funu hasoru malu, no sidade ka umakain ida sei la metin se ninia ema funu hasoru malu. 26  Nuneʼe mós, se Satanás mak duni sai Satanás, nia halo funu hasoru nia an rasik. Entaun, oinsá mak ninia ukun bele metin? 27  Liután neʼe, se haʼu duni sai anju aat ho kbiit husi Belzebu, ho sé-nia kbiit mak imi-nia oan duni sai sira? Tan neʼe mak imi-nia oan rasik sei hatudu sai katak imi koʼalia sala. 28  Maibé, se haʼu duni sai anju aat sira ho Maromak nia espíritu, neʼe katak Maromak nia Ukun toʼo ona ba imi no imi la hatene. 29  Ka, se ema ida hakarak tama ba mane forsa boot nia uma hodi hadau ninia sasán, maibé nia la kesi uluklai mane forsa boot neʼe, entaun oinsá mak nia bele naʼok sasán iha mane neʼe nia uma? 30  Ema neʼebé la tuir haʼu, nia kontra haʼu. No ema neʼebé la serbisu hamutuk ho haʼu hodi ajuda ema seluk atu hakbesik haʼu, nia hadook ema husi haʼu. 31  “Tan neʼe, haʼu dehan ba imi: Liafuan aat* no sala hotu sei hetan perdua. Maibé ema neʼebé koʼalia aat hasoru espíritu sei la hetan perdua. 32  Porezemplu, ema naran deʼit neʼebé koʼalia aat hasoru Oan-Mane husi ema, nia sei hetan perdua. Maibé ema neʼebé koʼalia aat hasoru espíritu santu sei la hetan perdua, laʼós deʼit iha tempu agora maibé mós iha tempu neʼebé atu mai. 33  “Se imi mak ai-hun neʼebé diʼak, imi sei fó fuan diʼak. Se imi mak ai neʼebé aat, imi sei fó fuan aat. Basá ema hatene ai-hun husi ninia fuan. 34  Imi samea nia oan. Oinsá mak imi bele koʼalia buat neʼebé diʼak kuandu imi ema aat? Tanba buat neʼebé sai husi ema nia ibun mai husi laran. 35  Ema neʼebé diʼak koʼalia sai buat diʼak tanba ninia laran nakonu ho buat diʼak. Maibé, ema neʼebé aat koʼalia sai buat aat tanba ninia laran nakonu ho buat aat. 36  Haʼu dehan ba imi katak iha Loron Tesi-Lia nian ema sei hatán kona-ba liafuan folin-laek hotu neʼebé sira koʼalia. 37  Basá Maromak sei dehan sai katak imi ema loos tuir imi-nia liafuan, no nia sei tesi lia hasoru imi tuir imi-nia liafuan.” 38  Tuirmai, ema eskriba no farizeu balu dehan ba nia: “Mestre, ami hakarak haree sinál husi Ita atu hatudu katak buat neʼebé Ita koʼalia mak loos.” 39  Nia hatán ba sira: “Jerasaun neʼebé aat no la laran-metin ba Maromak kontinua buka sinál, maibé sinál ida sei la fó ba sira, só deʼit sinál profeta Jonas nian. 40  Hanesan Jonas hela iha ikan boot nia kabun ba loron tolu no kalan tolu, nuneʼe mós Oan-Mane husi ema sei hela iha rai laran ba loron tolu no kalan tolu. 41  Iha tempu neʼebé Maromak tesi lia ba ema hotu, ema Nínive sei hamriik no dehan sai katak ema sira-neʼe merese kastigu. Basá, kuandu Jonas haklaken, ema Nínive hakribi sira-nia sala. Maibé, haree! iha neʼe iha ida neʼebé boot liu fali Jonas. 42  Iha tempu tesi-lia nian, liurai-feto husi parte súl sei moris hiʼas fali hamutuk ho ema husi jerasaun neʼe no nia sei hatudu sai katak ema sira-neʼe merese kastigu. Basá nia mai husi rai neʼebé dook atu rona Salomão nia matenek. Maibé, haree! Iha neʼe iha ida neʼebé boot liu fali Salomão. 43  “Kuandu anju aat ida sai husi ema, nia laʼo liu rai-fuik maran hodi buka uma. Se nia la hetan, 44  nia dehan: ‘Haʼu sei fila ba haʼu-nia uma neʼebé haʼu husik tiha.’ No kuandu nia toʼo, nia hetan uma neʼe mamuk, dasa moos no furak ona. 45  Entaun, anju aat neʼe laʼo bá hodi lori tan anju aat hitu, neʼebé aat liu nia. Sira tama no hela iha neʼebá, no ikusmai ema neʼe nia situasaun sai aat liu fali uluk. Nuneʼe mós ho jerasaun aat neʼe.” 46  Kuandu nia koʼalia hela ho ema-lubun, haree! ninia inan no alin-mane sira mai iha liʼur, no sira buka atu koʼalia ho nia. 47  Entaun, ema ida dehan ba nia: “Haree! Ita-nia inan no alin sira hamriik iha liʼur, no sira hakarak atu koʼalia ho Ita.” 48  Jesus hatán ba ema neʼebé koʼalia ba nia: “Sé mak haʼu-nia inan, no sé mak haʼu-nia alin sira?” 49  Tuirmai, nia lolo liman ba ninia dixípulu sira hodi dehan: “Haree! Sira-neʼe mak haʼu-nia inan no haʼu-nia alin sira! 50  Basá, ema naran deʼit neʼebé halo haʼu Aman iha lalehan nia hakarak, ema neʼe mak haʼu-nia alin, feton no inan.”

Nota-rodapé

Mt 12:18 Ka, “haʼu-nia laran”. Liafuan “laran” tradús husi lia-gregu, psiké. Haree Apéndise 7A.
Mt 12:31 Neʼe bele iha arti katak koʼalia aat hasoru Maromak ka hasoru buat santu.