Marcos 13:1-37

13  Kuandu nia laʼo sai daudaun husi templu, ninia dixípulu ida hatete ba nia: “Mestre, haree toʼok ba fatuk no uma sira-neʼe!”  Maibé Jesus hatete ba nia: “Ó haree uma boot sira-neʼe ka? La iha fatuk ida sei husik hela iha fatuk seluk nia leten, sira hotu sei naksobu.”  Jesus tuur iha Foho Oliveira nian, no iha fatin neʼe bele haree templu. Iha tempu neʼe Pedro, Tiago, João, no André hahú husu nia mesamesak:  “Fó-hatene mai ami, bainhira mak buat sira-neʼe sei mosu, no sinál saida mak sei hatudu katak buat hotu neʼe besik ona atu ramata?”  Entaun, Jesus hahú koʼalia ba sira: “Kuidadu bá atu ema ida la lohi imi.  Ema barak sei mai hodi haʼu-nia naran no dehan: ‘Haʼu mak nia’, no sira sei lohi ema barak.  Liután neʼe, kuandu imi rona kona-ba funu iha fatin oioin, keta sai taʼuk, buat sira-neʼe tenke mosu duni, maibé rohan seidauk mai.  “Nasaun sei hamriik hasoru nasaun seluk no ukun ida sei hamriik hasoru ukun seluk, rai sei nakdoko iha fatin oioin, no rai sei hamlaha. Buat sira-neʼe hatudu katak terus foin hahú.  “No kona-ba imi, kuidadu imi-nia an bá. Ema sei lori imi ba tribunál, no sira sei baku imi iha sinagoga sira no sira sei lori imi hodi hamriik iha governadór no liurai sira-nia oin tanba haʼu, atu fó sasin ba sira. 10  No mós, liafuan diʼak neʼe ema tenke haklaken uluk iha nasaun hotu. 11  Maibé kuandu sira lori imi ba tribunál, keta sai laran-taridu kona-ba saida mak imi sei koʼalia. Koʼalia deʼit buat neʼebé haraik ba imi iha oras neʼebá, tanba laʼós imi rasik mak koʼalia maibé espíritu santu. 12  Liután neʼe, maun-alin sira sei entrega sira-nia maun ka alin ba mate, nuneʼe mós oan ida ho ninia aman. Oan sei hamriik hodi kontra nia inan-aman no entrega sira ba mate. 13  No ema hotu sei odi imi tanba haʼu-nia naran. Maibé ema neʼebé tahan toʼo rohan mak ida neʼebé sei hetan salvasaun. 14  “Maibé, kuandu imi haree buat foʼer neʼebé hamosu susar hamriik iha fatin neʼebé nia labele hamriik (atu komprende ida-neʼe, ema neʼebé lee hanoin didiʼak bá), iha oras neʼe, ema neʼebé iha Judeia presiza halai ba foho. 15  No ema neʼebé iha uma-leten keta tun ka tama ba uma laran atu foti buat ruma. 16  No ema neʼebé iha toʼos keta fila fali hodi foti ninia hatais. 17  Susar ba feto sira neʼebé isin-rua no mós ba sira neʼebé fó-susu ba bebé iha loron sira neʼebá! 18  Kontinua harohan atu ida-neʼe la mosu iha tempu malirin. 19  Tanba loron sira-neʼe mak loron terus nian. Husi tempu neʼebé Maromak kria mundu toʼo tempu neʼe seidauk mosu terus hanesan neʼe, no depois neʼe sei la mosu fali. 20  Tuir loloos, se Jeová la habadak loron sira-neʼe, la iha ema ida neʼebé sei hetan salvasaun. Maibé tanba sira neʼebé nia hili ona, nia sei habadak loron sira-neʼe. 21  “Entaun, se ema ruma dehan ba imi: ‘Haree! Kristu iha neʼe’, ka ‘Haree! Nia iha neʼebá’, keta fiar ida-neʼe. 22  Tanba Kristu falsu no profeta falsu sira sei mosu no sira sei halo sinál oioin no halo milagre sira atubele karik dada mós sira neʼebé Maromak hili ona. 23  Neʼe duni, imi matan-moris bá. Haʼu fó-hatene nanis ona ba imi kona-ba buat hotu neʼe. 24  “Maibé iha loron sira-neʼe, depois susar neʼe, loro-matan sei sai nakukun, no fulan sei la fó tan ninia naroman. 25  Fitun sira sei monu husi lalehan no lalehan nia kbiit sei nakdoko. 26  No tuirmai sira sei haree Oan-Mane husi ema, no nia sei mai iha kalohan ho kbiit boot no ho glória. 27  No nia sei haruka nia anju sira no sei halibur ema neʼebé Maromak hili ona husi mundu nia parte haat,* husi rai no mós husi lalehan. 28  “Aprende husi ai-figeira nuʼudar ai-knanoik ida: Kuandu ai-sanak nurak mosu no hamosu tahan, imi hatene katak tempu bailoro* besik ona. 29  Nuneʼe mós kuandu imi haree buat sira-neʼe mosu, imi hatene bá katak nia besik ona odamatan. 30  Haʼu hatete loloos ba imi katak jerasaun neʼe sei la lakon toʼo buat hotu neʼe mosu. 31  Maski lalehan no rai sei lakon, maibé haʼu-nia liafuan sira sei la lakon. 32  “Kona-ba loron ka oras, ema ida la hatene, anju sira iha lalehan la hatene, Oan-Mane mós la hatene, só deʼit Aman. 33  Kontinua haree bá, no matan-moris nafatin bá, tanba imi la hatene tempu neʼebé Maromak hili tiha ona. 34  Ida-neʼe hanesan mane ida neʼebé laʼo ba rai seluk no husik hela ninia uma ba atan sira atu tau matan no fó sira knaar ida-idak. No nia haruka ema neʼebé hein odamatan atu matan-moris nafatin. 35  Tan neʼe, matan-moris nafatin bá, tanba imi la hatene bainhira mak Uma-Naʼin sei mai, iha kalan, iha kalan fahe-rua, ka kuandu manu kokoreek, ka iha dadeer-saan nakukun, 36  atu nuneʼe kuandu nia mai derrepente deʼit, nia la hetan imi toba hela. 37  Buat neʼebé haʼu hatete ba imi, haʼu hatete mós ba ema hotu: Matan-moris nafatin bá.”

Nota-rodapé

Mc 13:27 Neʼe katak parte norte, súl, leste, no oeste iha rai.
Mc 13:28 Iha rai-Palestina, bailoro mak tempu neʼebé ai sira sai buras.