Apokalipse 20:1-15

20  No haʼu haree anju ida tun husi lalehan hodi kaer hela xave ba rai-kuak neʼebé kleʼan no iha ninia liman nia kaer hela korrente boot ida.  No nia kaer samea boot neʼe, samea uluk nian, neʼebé nuʼudar Diabu no Satanás, no nia kesi samea neʼe ba tinan 1.000.  No nia soe samea neʼe ba rai-kuak neʼebé kleʼan no taka tiha no tau selos iha leten, atu nuneʼe samea neʼe labele lohi tan nasaun sira toʼo tinan 1.000 ramata. Depois neʼe sei husik nia livre ba tempu uitoan.  No haʼu haree kadunan sira no mós sira neʼebé tuur iha leten, no Maromak fó kbiit ba sira atu tesi lia. Sin, haʼu haree sira neʼebé ema oho tanba sira fó sasin kona-ba Jesus no tanba koʼalia kona-ba Maromak. Sira la adora animál fuik ka ninia estátua no sira la simu marka iha sira-nia reen-toos no liman. No sira moris fali no ukun nuʼudar liurai hamutuk ho Kristu ba tinan 1.000.  Neʼe mak moris-hiʼas uluk nian. No ema mate sira seluk la moris fali toʼo tinan 1.000 ramata.  Kontente no santu ba sira neʼebé simu moris-hiʼas uluk nian; basá mate segundu nian la iha kbiit atu ukun sira, no sira sei sai nuʼudar amlulik ba Maromak no Kristu, no sei ukun nuʼudar liurai hamutuk nia ba tinan 1.000.  Depois tinan 1.000 foin ramata, Satanás sei sai livre fali husi ninia dadur fatin,  no nia sei bá hodi lohi nasaun sira iha rai nia sikun haat, katak Gog no Magog, atu halibur sira hamutuk ba funu ida. Sira sai barak hanesan rai-henek iha tasi-ibun.  No sira sai belar ba rai tomak no haleʼu tenda santu sira-nian no haleʼu sidade neʼebé Maromak hadomi. Maibé, ahi tun husi lalehan no han sira. 10  No kona-ba Diabu neʼebé lohi ema sira-neʼe, anju sei soe tiha nia ba tasi ahi nian neʼebé lakan makaʼas, no iha fatin neʼe iha ona animál fuik no profeta falsu; no loron-kalan sira sei hetan terus ba nafatin. 11  No haʼu haree kadunan boot ida neʼebé mutin no haree ida neʼebé tuur iha nia leten. No rai no lalehan halai tiha husi nia oin, no la iha ona fatin ba sira. 12  No haʼu haree ema sira neʼebé mate ona, kiʼik no boot, sira hamriik iha kadunan nia oin, no livru sira loke tiha. Maibé, iha mós livru seluk neʼebé loke; neʼe mak livru moris nian. No ema mate sira simu tesi-lia tuir buat neʼebé hakerek iha livru sira-neʼe nia laran hodi tuir sira-nia hahalok. 13  No tasi entrega sira neʼebé mate iha nia, no mate no rate* entrega sira neʼebé mate iha nia, no sira ida-idak hetan tesi-lia tuir sira-nia hahalok. 14  Mate no rate* soe tiha ba tasi ahi nian. No tasi ahi nian iha arti katak mate segundu nian. 15  Liután neʼe, ema sira neʼebé naran la hakerek iha livru moris nian sei soe tiha ba tasi ahi nian.

Nota-rodapé

Apk 20:13 Lia-gregu, hades. Haree Apéndise 8.
Apk 20:14 Lia-gregu, hades. Haree Apéndise 8.