Apokalipse 18:1-24

18  Depois neʼe, haʼu haree anju seluk tun husi lalehan ho kbiit boot; no rai sai nabilan tanba ninia glória.  No nia hakilar ho lian makaʼas dehan: “Sidade neʼe monu tiha ona! Babilónia Boot monu tiha ona, no nia sai tiha nuʼudar hela-fatin ba anju aat sira no ba espíritu foʼer sira no ba manu hotu neʼebé la moos no ema odi!  Tanba nasaun sira hotu sai ona nuʼudar vítima ba ninia tua-uvas, katak ninia hakarak makaʼas atu halo sala-foʼer, no liurai sira iha rai halo sala-foʼer ho nia, no kontratu-naʼin sira iha rai neʼe sai riku tanba ninia rikusoin neʼebé nia la moe atu halibur.”  No haʼu rona lian ida seluk husi lalehan dehan: “Sai husi nia, haʼu-nia povu, atu imi la sai parte iha ninia sala sira, no la sai parte iha ninia kastigu sira.  Tanba ninia sala sira sai barak tebes no Maromak sei tesi lia ba nia tanba hahalok aat neʼebé nia halo ona.  Selu fali ba nia tuir dalan neʼebé nia halo ba ema seluk, no selu ba nia dala rua liu fali buat neʼebé nia halo ona; iha kopu neʼebé nia uza atu prepara hemu ba ema seluk, prepara hemu ba nia dala rua liu fali ninian.  Nia fó glória ba nia an rasik no halibur rikusoin hodi la moe, tan neʼe fó ba nia terus makaʼas no triste. Basá nia dehan beibeik iha nia laran: ‘Haʼu tuur iha kadunan nuʼudar liurai-feto ida, no haʼu laʼós feto-faluk, no haʼu sei nunka tanis.’  Tan neʼe mak ninia susar sira sei mai iha loron ida deʼit, katak mate no tanis no hamlaha, no ahi sei han hotu nia, basá Maromak Jeová, ida neʼebé tesi lia ba nia, mak iha forsa.  “No liurai sira iha rai neʼebé halo sala-foʼer ho nia no hela hamutuk ho nia iha ninia rikusoin neʼebé nia halibur la ho moe, sira sei tanis no baku sira-nia an ho triste kona-ba nia kuandu sira haree suar husi ahi neʼebé sunu nia. 10  Sira sei hamriik deʼit iha dook tanba taʼuk kona-ba ninia kastigu no dehan: ‘Kasian, kasian ba ó, Babilónia, sidade boot no forsa, tanba iha oras ida deʼit Maromak nia tesi-lia tun ba ó!’ 11  “No mós kontratu-naʼin sira iha rai sai triste no tanis tanba nia, basá la iha ona ema atu sosa sira-nia sasán sira; 12  sira-nia osan-mean, osan-mutin, fatuk-murak, pérola, hena diʼak, hena kór-uvas no mean no hena-seda; no buat hotu neʼebé halo husi ai-morin, marfín, ai folin-boot, riti, besi no fatuk-mutin; 13  no mós ai-kanela, temperus husi Índia, insensu, mina-morin, insensu mutin, tua-uvas, mina oliveira, trigu diʼak no fini trigu nian, karau, bibi, kuda, kuda-karreta, atan, no ema. 14  Sin, ai-fuan tasak neʼebé ó hakarak la iha ona, no hahán furak hotu no buat furak oioin lakon ona husi ó, no ó sei nunka hetan fali. 15  “No kontratu-naʼin sira neʼebé faʼan buat sira-neʼe, no neʼebé sai riku tanba nia, sira sei hamriik deʼit iha dook tanba taʼuk kona-ba ninia kastigu, no sira sei triste no tanis, 16  hodi dehan: ‘Kasian, kasian ba ó, sidade boot neʼe, ida neʼebé hatais hena folin-boot no kór-uvas no mean, no hafurak nia an ho osan-mean no fatuk-murak no pérola, 17  tanba iha oras ida deʼit rikusoin boot sira-neʼe lakon hotu!’ “No kapitaun ró nian hotu no ema hotu neʼebé serbisu iha ró, ema neʼebé laʼo ho ró no sira hotu neʼebé buka moris iha tasi, sira hamriik deʼit iha dook 18  no nuʼudar sira hateke ba ahi-suar husi sidade neʼe, sira hakilar hodi dehan: ‘Sidade ida neʼebé mak hanesan sidade boot neʼe?’ 19  No sira soe rai-rahun ba sira-nia ulun no hakilar, halerik no tanis, no dehan: ‘Kasian, kasian ba ó, sidade boot neʼe, ida neʼebé halo ema sira neʼebé iha ró iha tasi sai riku tanba ninia rikusoin, basá iha oras ida deʼit nia lakon hotu!’ 20  “Haksolok bá tanba nia, oh lalehan, no mós imi santu sira no apóstolu sira no profeta sira, basá Maromak tesi lia ona ba nia tanba buat neʼebé nia halo ba imi!” 21  No anju forsa ida foti fatuk boot* ida no soe neʼe ba tasi hodi dehan: “Nuneʼe mak sidade boot Babilónia sei soe tun tiha ho lalais, no nia sei nunka hetan fali. 22  No ema sei la rona tan sira neʼebé kanta hodi toka arpa, ka la rona tan lian husi sira neʼebé toka múzika, ka huu flauta no trombeta iha ó, Babilónia. No la iha tan badain ida sei serbisu fali iha ó no la iha tan ema neʼebé fai trigu. 23  No sei la iha tan nabilan husi ahi-oan hodi fó naroman iha ó, no sei la rona tan lian husi noivu no noiva iha ó. Tanba ó-nia kontratu-naʼin sira mak ema-boot iha rai neʼe, no ó lohi nasaun hotu liuhusi ó-nia hahalok neʼebé envolve an ho anju aat sira. 24  Sin, iha sidade neʼe mak hetan profeta sira-nia raan, santu sira-nia raan no raan husi sira hotu neʼebé ema oho tiha iha rai.”

Nota-rodapé

Apk 18:21 Neʼe koʼalia kona-ba fatuk boot neʼebé ema uza atu harahun trigu nia fini.