Apokalipse 11:1-19

11  No haʼu simu duʼut-kain ida neʼebé naruk hanesan ai-tonka, no lian ida dehan ba haʼu: “Hamriik no sukat Maromak nia templu no sukat altár no mós sukat sira neʼebé adora iha laran.  Maibé kona-ba templu nia pátiu neʼebé iha liʼur, husik deʼit ida-neʼe* no keta sukat, tanba ida-neʼe fó tiha ona ba nasaun sira, no sira sei sama sidade santu ba fulan haatnulu-resin-rua.  No haʼu sei haruka haʼu-nia sasin naʼin-rua atu koʼalia nuʼudar profeta durante loron 1.260 hodi hatais hena karón.”*  Sira naʼin-rua mak ai-oliveira rua no ahi-oan fatin rua neʼebé hamriik iha Naʼi raiklaran nian nia oin.  No se ema hakarak atu estraga sira, ahi sai husi sira-nia ibun no han hotu sira-nia inimigu. Se ema ruma hakarak atu estraga sira, ema neʼe sei mate iha dalan hanesan neʼe.  Sira iha kbiit atu taka lalehan hodi udan labele tun durante loron hotu neʼebé sira fó sai Maromak nia liafuan, no sira iha kbiit hodi halo bee sai raan no atu halo aat ba rai ho moras oioin iha tempu naran deʼit neʼebé sira hakarak.  No kuandu sira haklaken hotu ona, animál fuik neʼebé sai husi rai-kuak kleʼan sei halo funu ho sira no manán sira no oho sira.  No sira-nia mate-isin sei latan deʼit iha dalan luan iha sidade boot neʼebé ema mós hedi sira-nia Naʼi, no Sodoma no Ejitu mak reprezenta sidade neʼe.  No povu sira no ema husi suku oioin, lian oioin no nasaun oioin sei hateke ba sira-nia mate-isin ba loron tolu ho balu, no ema sei la husik mate-isin sira-neʼe atu hakoi iha rate. 10  No ema sira neʼebé hela iha rai haksolok no festa tanba profeta rua neʼe nia mate, no sira sei haruka prezente ba malu basá uluk sira hetan terus liuhusi profeta rua neʼe. 11  No depois loron tolu ho balu neʼe liu tiha, Maromak tau fali iis moris nian ba sira, no sira hamriik, no ema neʼebé haree sira sai taʼuk loos. 12  No sira rona lian makaʼas ida husi lalehan dehan ba sira: “Saʼe mai iha neʼe.” No sira saʼe ba lalehan iha kalohan laran no sira-nia inimigu haree sira. 13  No iha oras neʼebá duni mak rai-nakdoko boot mosu, no sidade nia sorin balun* monu; no ema naʼin-7.000 mate tanba rai-nakdoko, no sira seluk sai taʼuk no fó glória ba Maromak iha lalehan. 14  Susar segundu liu tiha ona. Maibé, susar terseiru sei mai lalais. 15  No ba dala hitu, anju ida tan huu ninia trombeta. No iha lian sira neʼebé makaʼas iha lalehan dehan: “Agora ita-nia Maromak no ninia Kristu mak ukun mundu tomak, no nia sei ukun nuʼudar liurai ba nafatin.” 16  No katuas naʼin ruanulu-resin-haat neʼebé tuur iha sira-nia kadunan iha Maromak nia oin, sira hakneʼak ho oin ba rai no adora Maromak 17  hodi dehan: “Ami fó obrigadu ba Ita, Maromak Jeová, Ida neʼebé iha Kbiit Boot Liu Hotu, Ida neʼebé iha ohin no neʼebé iha uluk, tanba Ita hatudu ona kbiit boot no hahú ukun nuʼudar liurai. 18  Maibé nasaun sira sai hirus, no Ita rasik nia hirus toʼo mai, no toʼo ona ba tempu neʼebé hili tiha atu tesi lia ba ema mate sira, no atu fó kolen ba Ita-nia atan profeta sira, nuneʼe mós ba santu sira no sira neʼebé hamtaʼuk Ita-nia naran, ema kiʼik no boot, no atu halakon sira neʼebé estraga rai.” 19  No Maromak nia templu neʼebé iha lalehan loke tiha, no haʼu haree arka husi ninia aliansa iha ninia templu. No iha neʼebá iha rai-lakan nabilan, lian oioin, rai-tarutu, rai-nakdoko, no udan jelu-fatuk nian neʼebé boot.

Nota-rodapé

Apk 11:2 Iha lia-gregu dehan katak, “soe tiha ida-neʼe ba liʼur”.
Apk 11:3 Haree nota-rodapé iha Mt 11:21.
Apk 11:13 Iha lia-gregu dehan katak, “1⁄10”.